Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o schválení stavebního záměru - rekonstrukce vodovodu v ul. V Nivách a ul. Cvrčkova, k.ú. Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:77983/2022
Den vyvěšení:15.9.2022
Den sejmutí:30.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689/14
415 01  Teplice-Trnovany

Jablonec n. N. – rekonstrukce vodovodu v ul. V Nivách a ul. Cvrčkova, k. ú. Jablonec nad Nisou

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 05.08.2022 podala

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01  Teplice-Trnovany,
kterou zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01  Teplice-Trnovany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 • Podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr

ke stavbě vodního díla:

Jablonec nad Nisou – rekonstrukce vodovodu v ul. V Nivách a ul. Cvrčkova,

k. ú. Jablonec nad Nisou


na pozemcích parc. č. 1610/4, 1638/1, 2440/1, 2464/3, 2464/16, 2505 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Liberecký

Název obce

Jablonec nad Nisou

Identifikátory katastrálních území

655970

Názvy katastrálních území

Jablonec nad Nisou

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

parc. č. 1610/4, 1638/1, 2440/1, 2464/3, 2464/16, 2505 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

Čísla hydrologického pořadí

2-04-07-0020-0-00

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

980135,84 679148,90

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

980213,96 679289,61

Stavební objekty:

Vodovodní řady

Druh vodovodního řadu (Č 28)

zásobovací síť

Celková délka řadů

227 m

Nejmenší jmenovitá světlost řadu

90 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodovodu

ul. V Nivách a ul. Cvrčkova

Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody

vodovodní řady zásobovací sítě

Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)

místní

Odběry pro pitné účely

zásobování obyvatelstva

Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)

1

Počet zásobovaných obcí

1

Název vodního díla

vodovod ul. V Nivách a ul. Cvrčkova

Jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů v ulici V Nivách a ul. Cvrčkova v k.ú. Jablonec nad Nisou. Celková délka rekonstrukce je 224,0 m + 3,0 m pro napojení stávajících řadů. Nový řad bude proveden z HD-PE d160 (79,5 m) a HD-PE d90 (144,5 m). Součástí rekonstrukce bude i přepojení všech stávajících přípojek z přilehlých nemovitostí. Celá délka trasy se předpokládá v otevřeném výkopu. Překonání Novoveského potoka bude provedeno řízeným protlakem. Součástí akce bude výměna 1 ks stávajícího nadzemního hydrantu a osazení 1 ks nového podzemního hydrantu.

 • Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

 • Stavba bude provedena podle schváleného projektu stavby, při respektování podmínek výroku tohoto rozhodnutí.

 • Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky majitelů a správců dotčených sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet služby, s.r.o., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., uvedené v jejich jednotlivých vyjádřeních.

 • Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku, Povodí Labe, s. p. ze dne 15.06.2022 č. j. PLa/2022/022572:

 • Veškeré objekty vybudované v rámci výše uvedené stavby zůstávajíc v majetku a správě investora stavby nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla. Akci je nutné také projednat s místně příslušným vodoprávním úřadem a orgánem ochrany přírody. V případě příslušného vodoprávního úřadu je nutné získat souhlas (povolení) k zásahu v aktivní zóně (omezení stavební činnosti – viz § 67 vodního zákona).

 • Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

 • V případě havárie bude postupováno dle § 41 vodního zákona.

 • Na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec (Blahoslavova 505, Liberec, 460 01, 485 107 279) požadujeme předložit před zahájením akcí k odsouhlasení povodňový a havarijní plán pro dobu výstavby. Současně budou předány i kontakty na stavební dozor.

 • V záplavovém území požadujeme zamezit navyšování výškové úrovně terénu oproti stávajícímu stavu.

 • Křížení navrženého vodovodního řádu s Novoveským potokem musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.

 • Pokud dojde ke změně způsobu křížení Novoveského potoka – křížení vodního toku nebude řešeno protlakem, toto stanovisko č. j. PLa/2022/022572 pozbývá platnosti a aktualizovanou projektovou dokumentaci požadujeme předložit k vyjádření.

 • Za veškeré škody způsobené neodborným zásahem na majetku státu, k němuž vykonává právo vlastníky Povodí Labe, statní podnik, je zodpovědný investor stavby, který na vlastní náklady zajistí a uhradí odstranění těchto škod a uvedení majetku do původního stavu.

 • Během stavebních prací požadujeme přizvat pracovníky Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec ke kontrole provádění nové trasy vodovodu.

 • Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku Magistrátu města Jablonec n. N., OSŽP-OŽPaPP ze dne 09.06.2022 č. j. 41512/2022:

 • Kácení porostu náletového charakteru u koryta vodního toku Novoveského potoka proběhne mimo období hnízdění ptáků, tj. mimo termín 1.4. až 1.8. běžného roku

 • Je potřeba požádat Oddělení dopravní a silniční o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. d) a § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

 • Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice ze dne 07.06.2022 č. j. KHSLB 10478/2022

 • Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o kráceném rozboru vzorku vody z rekonstruovaného vodovodního řádu prokazující soulad s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

 • Před uvedením stavby do užívání předložit doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

 • Stavbu nutno provádět z jakostního materiálu a za odborného dozoru.

 • Přechodná úprava provozu na poz. komunikacích bude při stavbě řešena dle platných TP 66 (II. vydání) a dalších technických předpisů a norem a bude před stavbou projednána v dostatečném předstihu se zdejším DI a u příslušného silničního úřadu.

 • Při provádění stavebních prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy na ochranu zdraví pracujících a třetích osob, jakož i ostatní předpisy na provádění vodních děl.

 • Při stavbě budou dodržena ustanovení předpisů upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy, zejména vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
  o vodovodech a kanalizacích). 

 • Investor zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich správců a při stavbě bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.

 • Pro výkopy na veřejných prostranstvích a uzavírky komunikací je nutno vyžádat si povolení u příslušného orgánu.

 • Stavební mechanizmy nesmí být používány tam, kde to některý ze správců podzemních sítí a zařízení výslovně zakázal.

 • Stavebníkovi se ukládá projednat s vodoprávním úřadem veškeré změny projektu stavby, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a které by měnily technické řešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy.

 • Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě lze uplatnit u stavebníků. Pokud nedojde k dohodě, pak podle Občanského zákoníku u soudu.

 • Při stavbě budou respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v trase, případně bezprostřední blízkosti stavby, které jsou ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob.

 • Na stavbě bude veden stavební deník.

 • Vodoprávní úřad bude zván na kontrolní dny.

 • Stavba bude realizována dodavatelsky (dle výběrového řízení). Stavebník písemně oznámí na MMJN – vodoprávní úřad dodavatele stavby a osobu, pověřenou výkonem odborného dozoru stavby.

 • Štítek “ Stavba povolena” bude po dobu stavby umístěn na viditelném místě. Vyvěšen bude po nabytí právní moci povolení ke stavbě vodního díla.

 • Terén bude po ukončení stavebních prací uveden do řádného stavu v celé délce trasy, včetně ploch a skládek stavebního materiálu, zařízení staveniště apod.

 • Stavba bude realizována s termínem dokončení 10/2024.

 • Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu v Jablonci nad Nisou ukončení stavby. Žádost o kolaudační souhlas bude doložena projektem stavby dle skutečného provedení, dokladem o vyčištění, protokolem o tlakových zkouškách vodovodu, protokol o funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, protokol o provedení funkčnosti všech použitých armatur, protokol o provedení dezinfekce, protokol o proplachu, o průchodnosti potrubí, dokladem o zkoušce vodotěsnosti, dokladem o použitelnosti materiálu pro styk s pitnou vodou, kráceným vzorkem vody, geodetickým zaměřením, zápisem o převzetí stavby mezi dodavatelem a stavebníkem, stavebním deníkem, dokladem o likvidaci vzniklých odpadů, souhlasy správců stavbou dotčených IS, souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01  Teplice-Trnovany

Odůvodnění:

Dne 05.08.2022 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byly doloženy následující doklady

 • projektová dokumentace – Ing. T. Ruckensteiner (ČKAIT 0500881), 03/2022

 • souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OSŽP-OŽPaPP – vyjádření ze dne 09.06.2022 č. j. 3174/2022

 • Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci – závazné stanovisko ze dne 07.06.2022 č. j. KHSLB 10478/2022

 • Povodí Labe, s. p. – stanovisko ze dne 15.06.2022 č. j. PLa/2022/022572

 • Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. – souhlas ze dne 01.12.2021 zn. KSSLK/8790/2021

 • Severočeské muzeum v Liberci – vyjádření ze dne 07.06.2022 č. j. A479-2022

 • ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření ze dne 09.07.2022 č. j. 001126460810

 • ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření ze dne 09.07.2022 č. j. 001126460675

 • Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. – stanovisko ze dne 25.02.2022 č.j. 59/2022

 • SČVK, a. s. – vyjádření k PD ze dne 01.04.2022 č. j. O22690042318/TPCLI/Po

 • GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 01.08.2022 zn. 5002659373

 • Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. – vyjádření ze dne 26.07.2022 č. j. 721186/22

a dále vyjádření vlastníků, provozovatelů a správců sítí technického vybavení, kteří nemají
v oblasti stavby umístěna svá zařízení, vyjádřená písemně a formou razítek na přehledné situaci projektové dokumentace.

Vodoprávní úřad oznámil dne 11.08.2022 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Hlavním účastníkem stavebního řízení podle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu je stavebník: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, zastoupených společností Severočeská vodárenská společnost a.s.,

Účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: Statutární město Jablonec nad Nisou

Účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem: CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., GasNet, s.r.o., Liberecký kraj, Povodí Labe, s. p. a Statutární město Jablonec nad Nisou.

Účastníkem řízení podle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 3 správního řádu je správce vodního toku: Povodí Labe, s. p. Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové.

Vlastníci a správci dotčených sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet služby, s.r.o.,

Účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu je osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k pozemkům:

st. p. č. 2647, 2248, 7021, 2979, 1999, 1857, 433, 5713, 5714, 5715, 2775 a 6795 a p. p. č.1618/1, 1618/4, 1614/2, 1614/3, 1614/1, 1611/9, 1611/11, 1611/7, 2828, 1611/8, 1611/1, 1610/6, 1612/3, 1612/1, 1612/2, 2449, 1613/4 a 1615/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít
za následek nedosažení dobrého stavu či potenciálu vod.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

v. z. Mgr. Michal Holý

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 16.08.2022.

Obdrží:

 • účastníci (dodejky)
  1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
  sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1
  zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01  Teplice-Trnovany
  2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
  sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
  3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
  sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
  4. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
  sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
  5. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
  sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1
  6. Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw
  sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 461 80  Liberec 1
  7. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
  sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3
  8. Statutární město Jablonec nad Nisou, IDDS: wufbr2a
  sídlo: Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

 
B. dotčené orgány
9. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5
10. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení dopravní a silniční, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 467 51  Jablonec nad Nisou
11. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

 

C. ostatní
12. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6
13. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc
sídlo: Masarykova č.p. 437/11, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1

D. k vyvěšení na úřední desku

Magistrát města Jablonec nad Nisou – 1 ×


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3578490x | Petr Vitvar
load