Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na místních komunikacích v rámci provádění prací na akci "Stezka pro nemotorovou dopravu

Číslo jednací:77887/2022
Den vyvěšení:15.9.2022
Den sejmutí:30.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

5442/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

77887/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

14.9.2022

 

 


FRFOL s.r.o.
Mírová č.p. 303/62
417 72  Ledvice

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 13.9.2022 podaném společností FRFOL s.r.o., IČO 07070454, Mírová č.p. 303/62, 417 72  Ledvice

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 24.8.2022 č.j. KRPL-82551/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - místních komunikacích v Lučanech nad Nisou takto :

 

k.ú. Lučany nad Nisou – ppč. 2578, 2225/3, 2222/1 a 2241

k.ú. Jindřichov nad Nisou – ppč. 546/2, 2635/2 a 2652/2

 

v období : od 19.9.2022 – do 30.11.2022

z důvodu: v rámci provádění prací na akci „Stezka pro nemotorovou dopravu – Lučany nad Nisou“

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 24.8.2022 č.j. KRPL-82551/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost FRFOL s.r.o., IČO 07070454, Mírová č.p. 303/62, 417 72  Ledvice zastoupena stavbyvedoucím – Bc. Tomášem Frajerem, tel.č.778 070 185.

 5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost FRFOL s.r.o., IČO 07070454, Mírová č.p. 303/62, 417 72  Ledvice dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na výše uvedených místních komunikacích v Lučanech nad Nisou

  v rámci provádění prací na akci „Stezka pro nemotorovou dopravu – Lučany nad Nisou“ v období od:19.9.2022 – do 30.11.2022. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 24.8.2022 č.j. KRPL-82551/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Lučany nad Nisou v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Lučany nad Nisou s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Příloha:

Situace dopravního značení.

 

Obdrží

Žadatel :

 • FRFOL s.r.o., IDDS: kcm79dh, Mírová 303/62, 417 72 

Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Městský úřad Lučany nad Nisou,  IDDS: jfubvnq, 468 71 Lučany nad Nisou 333

  Na vědomí :

 • co

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3578463x | Petr Vitvar
load