Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Komenského, k.ú. a obec Jablonec n.N.

Číslo jednací:77937/2022
Den vyvěšení:14.9.2022
Den sejmutí:30.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

5449/2022/ODS/ZUK/Mun

 

Č.j.:

77937/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

14.9.2022

 

 


VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s.
Nejdecká č.p. 714
691 44 Lednice na Moravě

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK Komenského, k.ú.

a obec Jablonec n.N.

 

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 8.9.2022, kterou podala společnost ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s.r.o., IČO 09203061, Nejdecká č.p. 714, 691 44 Lednice na Moravě

s t a n o v u j e

 

podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie ČR Jablonec nad Nisou (dále jen "orgán policie") č.j. KRPL-91576/ČJ-2022-180406-10 ze dne 14.9.2022 přechodnou úpravu provozu

 

na místní komunikaci: ul. Komenského pp.č.2352/21 k.ú. i obec Jablonec n.N.

v místě: před č.p. 791/23 (Dům vína – 4 parkovací místa a chodník)

termín: dne 16.9.2022 od 0:00 do 24:00h

z důvodu: zábor plochy – Dýňobraní 2022

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Veškeré níže uvedené dopravní značení a zařízení se umístí dle tohoto stanovení, příslušných Čs. technických norem, technických podmínek TP 66 a 65 a dle výše uvedeného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec n.N., které je součástí tohoto stanovení.

  • Dopravní značení a zařízení bude umístěno dle přílohy označené razítkem Policie ČR KŘ DI Jablonec n./N (schémata pro označení pracovních míst v obci), bude umístěno v dostatečném časovém předstihu a po celou dobu akce bude kontrolováno a udržováno.

  • Pracoviště se dále zabezpečí dle příslušných ČSN.

  • Dopravní značení musí být provedeno v retroreflexním provedení.

  • Odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční si vyhrazuje právo, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.

  • Po skončení akce bude dopravní značení a zařízení odstraněno a přechodná úprava uvedena do původního stavu.

  • Odpovědnou osobou za umístění dopravního značení je VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s., Nejdecká 714, 691 44 Lednice, IČ 256 12 077 – Ing. Petr Krejčík, tel: 602 349 821. 

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční stanovuje tuto přechodnou úpravu na výše uvedené pozemní komunikaci vzhledem k místní problematice, hustotě provozu, charakteru komunikace, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v době konání prací.

 

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na část parkoviště a chodník ul. Komenského před Domem vína z důvodu záboru plochy při pořádání akce Dýňobraní 2021. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 14.9.2022 pod č.j. KRPL-91576/ČJ-2022-180406-10. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr.  Ivana Řimnáčová  v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

Za správnost vyhotovení Radka Šrýtrová

 

 

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

 

Příloha:

  • Vyjádření KŘ Policie ČR

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s.r.o., IDDS: 2ez8rr9
sídlo: Nejdecká č.p. 714, 691 44 Lednice na Moravě

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3574647x | Petr Vitvar
load