Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu a pozemních komuikacích Jablonce n.N., Bedřichova a Janova nad Nisou v rámci akce - 10.ročník MČR na kolečkových lyžích

Číslo jednací:77624/2022
Den vyvěšení:15.9.2022
Den sejmutí:30.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

5391/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

77624/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

14.9.2022

 

 


SILVINI MADSHUS team, z.s.
Šumná č.p. 582
Liberec XXV-Vesec
463 12  Liberec 25

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 12.9.2020 podaném spolkem SILVINI MADSHUS team, z.s., IČO 22612807, Šumná č.p. 582, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25   

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 5.9.2022 čj. KRPL-88571/ČJ-2022-180406-10 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pro akci – 10. ročník MČR na kolečkových lyžích – krátkodobá úplná uzavírka  :

.

silnice:

 •  III/29029 v úseku Jablonec nad Nisou, Rýnovice. křižovatka „Ostrý roh“ – Bedřichov

    křiž. se sil. III/29022

 • III/29022 v úseku Bedřichov od křiž. se sil. III/29029 až Bedřichov, centrální parkoviště

   

  MK :   ppč. 699/2, 639/2 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou a ppč. 1365/1 k.ú. Janov nad

     Nisou v úseku Bedřichov od točky autobusu až Janov nad Nisou, Královka

   

  dne :  neděle 25.9.2022

 • silnice III/29029 Jablonec nad Nisou v úseku křiž. „Ostrý roh“ – až po křiž. s MK Pražského povstání : 10,30 hod. – 11,00 hod.

 • silnice III/29029 od křiž. s MK Pražského povstání až sil. III/29022, centrální parkoviště : 11,00 hod. – 11,30 hod.

 • MK ppč. 699/2, 639/2 Bedřichov a ppč. 1365/1 Janov nad Nisou : 11,15 hod. – 12,00 hod.

   

  Objízdná trasa : nebude vedena. Předjezdové vozidlo uzavře komunikaci v daném úseku na krátkou dobu, po posledním závodníkovi bude komunikaci zase ihned otevírat. Průjezd autobusům bude umožněn.

Křižovatky budou osazeny dopravním značením se zákazem vjezdu a dodatkovou tabulkou "25.9. 11,00-12,00 silnice uzavřena" již od pátku dne 23.9.2022.

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 5.9.2022 čj. KRPL-88571/ČJ-2022-180406-10, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 1. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je spolek SILVINI MADSHUS team, z.s., IČO 22612807, Šumná č.p. 582, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25  zastoupen předsedou Markem Pazderským, tel. č. 777 101 981, e-mail : m.pazdera@centrum.cz.

 1. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je  spolek SILVINI MADSHUS team, z.s., IČO 22612807, Šumná č.p. 582, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25   dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na výše uvedených pozemních komunikacích pro akci – 10. ročník MČR na kolečkových lyžích v neděli dne 25.9.2022. Jedná se o krátkodobou úplnou uzavírku, kdy předjezdové vozidlo uzavře komunikaci v daném úseku na krátkou dobu, po posledním závodníkovi bude komunikaci zase ihned otevírat. Průjezd autobusům bude umožněn. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 5.9.2022 čj. KRPL-88571/ČJ-2022-180406-10. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí 

 


 

 

 

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Janov nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Bedřichov  v y v ě š e n o  dne : …………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Janov nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Bedřichov s e j m u t o  dne :  ………………

 

 

 

Příloha -  situace

 

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • SILVINI MADSHUS team, z.s., IDDS: 4bjd3jk, Šumná 582, 463 12  Liberec

  Dotčený orgán :

 • Krajské ředitelství Policie LK, IDDS: vsmhpv9, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01  Liberec

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Obec Janov nad Nisou, IDDS: q46attp, Janov nad Nisou 520, 468 11  Janov nad Nisou

 • Obec Bedřichov, IDDS: 97abtyg, Bedřichov 218, 468 12  Bedřichov

Na vědomí :

 • co


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3578490x | Petr Vitvar
load