Aktuální oznámení

zahájení řízeníve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Pražská 64/137, Jablonec nad Nisou - Kučera Milan

Číslo jednací:76660/2022
Číslo evidenční:60/2022
Den vyvěšení:12.9.2022
Den sejmutí:27.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor správní
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

 

Spisová značka: 5334/2022/SPR/OMSA/Bei/60

Č.j.: 76660/2022

Vyřizuje: Hana Beitlová

E-mail: beitlova@mestojablonec.cz

Telefon: 483 357 721

Datum: 9. 9. 2022 

.

Milan Kučera

Pražská 64/137

466 06 Jablonec nad Nisou


 

Oznámení o zahájení správního řízení dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel.Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

(dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).


Tímto Vám sdělujeme, že podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel aִ dle § 47 správního řádu, z podnětu Odboru stavebního a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu, Magistrátu města Jablonec nad Nisou, sídlo úřadu Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, se zahajuje správní řízení z moci úřední ve věci zrušení údaje o místu Vašeho trvalého pobytu na adrese Pražská 64/137, Jablonec nad Nisou.

Jak vyplývá ze sdělení oddělení stavebního úřadu v Jablonci nad Nisou v místě svého trvalého pobytu se nemůžete zdržovat, jelikož budova na uvedené adrese byla odstraněna. Dle § 10 zákona č. 133/2000 Sb. je místem trvalého pobytu objekt, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Objekt na adrese Pražská 64/137, Jablonec nad Nisou již takovým objektem není, protože stavba byla odstraněna a budova byla zrušena v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (tj. bylo zrušeno číslo popisné 64 a číslo orientační 137). Bude-li Vám údaj o místu trvalého pobytu zrušen, budete mít trvalý pobyt na adrese Magistrátu města Jablonec nad Nisou, tj. Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou.

K zahájení správního řízení se můžete vyjádřit osobně do pěti dnů od převzetí tohoto oznámení na evidenci obyvatel, Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Komenského 22/8, 1. patro, evidence obyvatel (správní řízení).

Také se můžete v průběhu řízení přihlásit k trvalému pobytu na adresu, kde se nyní zdržujete (dle § 10zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel).

Zároveň Vás upozorňujeme, že pokud bude vydáno rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu Vašeho trvalého pobytu tak platnost Vašeho občanského průkazu (dle § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů) skončí nabytím právní moci vydaného rozhodnutí. Podle ust. § 11 písm. b) zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech budete poté povinen požádat vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy vydané rozhodnutí nabude právní moci. Pokud tak neučiníte, vystavíte se nebezpečí stíhání pro přestupek podle ust. § 65 odst. 2 a podle § 65 odst. 4 písm. b) zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech může být udělena pokuta až do výše 15.000,- Kč.


Ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanoví: účastníkům řízení musí být před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V souladu s výše uvedeným ustanovením Vám poskytujeme možnost uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, před jeho vydáním, k čemuž Vám stanovujeme lhůtu do 5 pracovních dnů ode dne doručení této písemnosti.

Po uplynutí výše uvedeného termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ust. §ִ 72 správního řádu zasláno.


POUČENÍ: Účastníci řízení mají podle zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu právo:

- § 33 odst. 1 – zvolit si zmocněnce, a to na základě písemné plné moci

- § 38 odst. 1 – nahlížet do spisového materiálu

- § 36 odst. 1 – navrhovat důkazy a činit jiné návrhy

- § 36 odst. 3 – mají možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k podkladům rozhodnutí

- § 72 – právo na oznámení rozhodnutí 


Jako účastník řízení máte povinnost poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu), označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).


Bc. Václava Palanová

vedoucí oddělení matriky a správních agend

 


v z. Hana Beitlová

referent oddělení matriky a správních agend


 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3578463x | Petr Vitvar
load