Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28711 (ul. Kokonínská) v místě křiž. s MK Malířská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

Číslo jednací:75826/2022
Den vyvěšení:9.9.2022
Den sejmutí:24.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

 

Spisová značka:

5270/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

75826/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

7.9.2022

 

 


Zbyněk Slouka
Pražská č.p. 176/123
466 01  Jablonec nad Nisou 1

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 1.9.2022 podaném společností Metrostav a.s.,  IČO 00014915, Koželužská č.p. 2450/4, 180 00  Praha 8-Libeň v zastoupení Zbyňkem Sloukou, IČO 60259914, Pražská č.p. 176/123, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 11.8.2022 č.j. KRPL29121/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích :

 

silnice : III/28711 (ul. Kokonínská) k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

v místě : křiž. s MK Malířská

termín : od 13.9.2022 – do 12.10.2022

z důvodu : rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. malířská

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

  1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 11.8.2022 č.j. KRPL29121/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  1. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Metrostav a.s.,  IČO 00014915, Koželužská č.p. 2450/4, 180 00  Praha 8-Libeň zastoupena Jiřím Kočím, tel. č. 702 288 890, e-mail : jiri.koci@metrostav.cz.

  1. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

    Odůvodnění

    Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společností Metrostav a.s.,  IČO 00014915, Koželužská č.p. 2450/4, 180 00  Praha 8-Libeň v zastoupení Zbyňkem Sloukou, IČO 60259914, Pražská č.p. 176/123, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na silnici III/28711 (ul. Kokonínská) k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou v místě křiž. s MK Malířská v termínu od 13.8.2022 – do 12.10.2022, z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Zahradní a ul. Občanská.  Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 11.8.2022 č.j. KRPL29121/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. v y v ě š e n o  dne :  …………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. s e j m u t o  dne :  ……………….

 

 

Příloha : situace

 

 

Obdrží

Žadatel :

- Metrostav a.s., Koželužská  2450/4, 180 00  Praha v zastoupení Zbyňkem Sloukou, IDDS:

yvdy5na, Pražská 176/123, 466 01  Jablonec nad Nisou

Dotčený orgán :

-  Policie ČR KŘ DI, IDDS: vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

-  Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IDDS: fjxbbm5, Husova 490, 468 02  Rychnov u

Jablonce n.Nis.

Na vědomí :

- co


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3574670x | Petr Vitvar
load