Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úporavy provozu na PK v rámci konání Svatováclavké poutě 2022 v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Číslo jednací:75787/2022
Den vyvěšení:8.9.2022
Den sejmutí:23.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:-----

Podrobnosti:

Spisová značka:

5264/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

75787/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

7.9.2022

 

 


Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova č.p. 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02  Rychnov u Jablonce n.Nis.

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 1.9.2022 podaném městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, PSČ 468 02, IČO 00262552  

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 30.8.2022 čj. KRPL82108/ČJ-2022-180406-10 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích :

 

na místní komunikaci : úplná uzavírka MK Horská a Náměstí. Míru (od křiž. ul. Školní x ul. Tovární k objektu Kokonínská čp. 132) a částečná uzavírka  MK - chodníky podél ul. Nádražní, Kokonínská, Školní a Náměstí Míru  vše  k.ú. i  obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

termín : od 24.9.2022 – do 25.9.2022

z důvodu: pořádání kulturní akce – Svatováclavská pouť 2022

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 30.8.2022 čj. KRPL82108/ČJ-2022-180406-10,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 1. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, PSČ 468 02, IČO 00262552 zastoupeno starostou Bc. Tomášem Levinským tel. č. 737 248 420.

 1. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je  město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, PSČ 468 02, IČO 00262552  dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na výše uvedených místních komunikacích k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou z důvodu pořádání Svatováclavské pouti 2022. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 30.8.2022 čj. KRPL82108/ČJ-2022-180406-10. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

  vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

   


   

   

   

  Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

   

  Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n. N.  v y v ě š e n o  dne : …………

   

   

  Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

   

  Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n. N.  s e j m u t o  dne :  ………………

   

   

  Příloha -  situace dopravního značení

   

   

  Obdrží

  Žadatel :

 • Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

  Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Městský úřad Rychnov u Jablonce n. N., Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n. N.

  Na vědomí :

 • co

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3574735x | Petr Vitvar
load