Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovemí přechodné úpravy provozu na PK v Jablonci nad Nisou a Rádlo v rámci akce JBC 4x Revelations 2022

Číslo jednací:55819/2022
Den vyvěšení:24.6.2022
Den sejmutí:9.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

3789/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

55819/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

23.6.2022

 

 


Revelations z.s.
Boženy Němcové č.p. 3663/16
Mšeno nad Nisou
466 04  Jablonec nad Nisou 4

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 23.6.2022 podaném společností Revelations z.s., Boženy Němcové 3663/16, PSČ 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO 02202808

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 21.6.2022 čj. KRPL-63410/ČJ-2022-180406-10 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – úplná uzavírka

 

silnice : III/2878 (ul. Sokolovská) k.ú. Vrkoslavice, obec Jablonec nad Nisou

objízdná trasa : obousměrně po sil. I/14 od křiž. se sil. III/2878 (Sokolovská) k.ú. i obec Rádlo, sil. II/287 (ul.Pražská), sil. III/2878 (ul. Janáčkova k.ú. Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice, obec Jablonec nad Nisou.

účelová komunikace : „Turnovská – k lyžařskému vleku“ – ppč. 2609/4 k.ú. i obec Jablonec nad Nisou

objízdná trasa : nebude stanovována

ve dnech : 15.7.2022 – 16.7.2022

z důvodu : zabezpečení plynulosti dopravy a bezproblémového příjezdu záchranných složek v průběhu konání akce JBC 4x Revelations

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 21.6.2022 čj. KRPL-63410/ČJ-2022-180406-10,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 5. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Revelations z.s. se sídlem Boženy Němcové 3663/16, PSČ 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO 02202808 zastoupena Hedvikou Mikešovou,  tel.č. : 724 704 909.

 6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na výše uvedených pozemních komunikacích v rámci konání akce JBC 4x Revelations. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 21.6.2022 čj. KRPL-63410/ČJ-2022-180406-10.  V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

Příloha -  situace dopravního značení

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • Revelations z.s., Boženy Němcové 3663/16, 466 04 Jablonec nad Nisou  

  Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

  Na vědomí :

 • co

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3424966x | Petr Vitvar
load