Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu u objektu čp. 359 k.ú. i obec Janov nad Nisou

Číslo jednací:55730/2022
Den vyvěšení:24.6.2022
Den sejmutí:9.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

3787/2022/ODS/PDS/Koš

 

 

Č.j.:

55730/2022

 

 

 

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

23.6.2022

 

 


A & M FUTURE s.r.o.
Točitá č.p. 1729/11
140 00  Praha 4-Krč

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 20.6.2022 podaném společností A & M FUTURE s.r.o., IČO 05932009, Točitá č.p. 1729/11, 140 00  Praha 4-Krč

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 17.6.2022 č.j. KRPL-62071/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích :

na silnici:  III/29034 (ppč. 1393/1) k.ú i obec Janov nad Nisou

v místě : u objektu čp. 359   

termín : od 111.7.2022 – do 31.7.2022

z důvodu : pokládky IS v rámci stavebních úprav objektu čp. 359 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 17.6.2022 č.j. KRPL-62071/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 1. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost A & M FUTURE s.r.o., IČO 05932009, Točitá č.p. 1729/11, 140 00  Praha 4-Krč zastoupena jednatelkou Ing. Martinou Malou, tel. č. 605 324 401, e-mail: martina_mala@post.cz.

 1. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost A & M FUTURE s.r.o., IČO 05932009, Točitá č.p. 1729/11, 140 00  Praha 4-Krč dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na silnici  III/29034 (ppč. 1393/1) k.ú i obec Janov nad Nisou v místě u objektu čp. 359  v termínu od 111.7.2022 – do 31.7.2022 z důvodu  pokládky IS v rámci stavebních úprav objektu čp. 359.  Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 17.6.2022 č.j. KRPL-62071/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á  

  vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí      

   


   

   

  Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne :   ………………

   

  Na úřední desce Obecního úřadu Janov nad Nisou  v y v ě š e n o  dne :   ………………

   

   

   

  Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

   

  Z úřední desky Obecního úřadu Janov nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

   

   

   

  Příloha -  situace dopravního značení

   

  Obdrží

  Žadatel :

 • A & M FUTURE s.r.o., IDDS: w4bfibc, Točitá 1729/11, 140 00  Praha 4-Krč

  Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9, ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Obecní úřad Janov nad Nisou, IDDS: q46attp, 468 11  Janov nad Nisou 520

  Na vědomí :

 • co

   

@


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3425001x | Petr Vitvar
load