Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na sil. III/2789 a souvisejících MK + ÚK v souvislosti s úpravou DZ na silnici I/65 Dobrá Voda vše k.ú. i obec Rychnov u Jbc + k.ú. Rádlo

Číslo jednací:55192/2022
Den vyvěšení:23.6.2022
Den sejmutí:23.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

2984/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

55192/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

22.6.2022

 

 


Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci č.p. 546/56
140 00  Praha 4-Nusle

 

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

návrh na opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 2.2.2022 podané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle v souladu  ustanovením § 172, odst, (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů

 

zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na silnici III/2789 a souvisejících MK + ÚK v souvislosti s úpravou dopravního značení na silnici I/65 Dobrá Voda vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou + k.ú. i obec Rádlo

 

dle návrhu zpracovaného Ing. Petrem Kadlecem, se sídlem Nová Ves 25, 463 11 Chrastava, IČO 01562720 (ČKAIT 0501239), číslo zak. 2022-004 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 3.6.2022 čj. KRPL-51284/ČJ-2022-180406-02:

 

Důvod stanovení místní úpravy

Zlepšení bezpečnosti silničního provozu v místě, kde často dochází k porušování dopravních předpisů  při zajíždění na silnici I/65 ze silnice III/2789.

 

V souladu s § 25, odst. (2) správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

 

V souladu s § 172, odst. (1) správního řádu musí být návrh opatření obecné povahy zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

V souladu s § 172, odst. (4) a odst.(5) správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky  nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce (Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné připomínky).

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční na základě žádosti podané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle předkládá, v souladu s § 172 odst. (1) správního řádu návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení a zařízení. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

 

Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n.N.  v y v ě š e n o  dne  …………..

 

Na úřední desce Obecního úřadu Rádlo  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n.N.  s e j m u t o ……………………

 

Z úřední desky Obecního úřadu Rádlo  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

Příloha

Situace dopravního značení.

Související dokumentace není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření. Do podkladů lze nahlédnout u správního úřadu v kanceláři č. dveří 332 III. patro budovy radnice ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.30 – 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě).

 

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle

Dotčený orgán :

 • Krajské ředitelství Policie LK, IDDS: vsmhpv9, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01  Liberec

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  - Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, IDDS: fjxbbm5, Husova 490, 468 02 

  Rychnov u Jablonce n.Nis.

  -  Obecní úřad Rádlo, IDDS: sfpan8s, 468 03 Rádlo 252

  Na vědomí :

 • Krajská správa silnic LK, p.o., IDDS: bdnkk7w, České mládeže 632/32, 460 06  Liberec

 • Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IDDS: fjxbbm5, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.Nis.

 • Obec Rádlo, IDDS: sfpan8s, 468 03 Rádlo 252

 • co

   

   

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3425043x | Petr Vitvar
load