Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Přehrada-chodníky kolem I. přehrady“, Průběžná, Za Hrází a na ÚK „ŽP Přehrada-od Průběžné do Za Hrází“, vše k.ú. Mšeno n.N., obec Jablonec n.N.

Číslo jednací:54915/2022
Den vyvěšení:21.6.2022
Den sejmutí:9.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

3713/2022/ODS/ZUK/Mun

 

 

Č.j.:

54915/2022

 

 

 

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

21.6.2022

 

 


TRI CLUB Jablonec, spolek
Jindřichov č.p. 93
Lučany nad Nisou
466 02 Jablonec nad Nisou 2

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

 

stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Přehrada-chodníky kolem I. přehrady“, Průběžná, Za Hrází a na ÚK „ŽP Přehrada-od Průběžné do Za Hrází“, vše k.ú. Mšeno n.N., obec Jablonec n.N.

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční vám na základě žádosti TRI CLUB Jablonec, spolek, IČO 66111340, Jindřichov č.p. 93, Lučany nad Nisou, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 ze dne 21.6.2022 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KRPL Severočeského kraje, dopravní inspektorát v Jablonci nad Nisou, ze dne 23.5.2022 pod č.j. KRPL -52538/ČJ-2022-180406-10 tímto

                                     

                                                           s t a n o v u j e

 

podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, přechodnou úpravu provozu užitím přenosných svislých dopravních značek a zařízení dle těchto podmínek:

 

kde: na MK „Přehrada-chodníky kolem I. přehrady“ (pp.č.1553/5, 401/1, 401/9, 414/8, 415/16, 1070/8), Průběžná (pp.č.1553/1, 1467/3), Za Hrází (pp.č.1604),

         na ÚK „ŽP Přehrada-od Průběžné do Za Hrází“ (pp.č.1620),

                vše k.ú. Mšeno n.N., obec Jablonec n.N.

termín: 25.6.2022 od 8:00 do 16:00h (vč. přípravy)

z důvodu: Jablonecký běh do pohody 2022 – běžecký závod kolem I.přehrady

 

  • Veškeré níže uvedené dopravní značení a zařízení se umístí dle tohoto stanovení, příslušných Čs. technických norem, technických podmínek TP 66 a65 a dle výše uvedeného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec n.N., které je součástí tohoto stanovení.

  • Dopravní značení a zařízení bude umístěno dle přílohy označené razítkem Policie ČR KŘ DI Jablonec n./N (schémata pro označení pracovních míst v obci), bude umístěno v dostatečném časovém předstihu a po celou dobu akce bude kontrolováno a udržováno.

  • Pracoviště se dále zabezpečí dle příslušných ČSN.

  • Dopravní značení musí být provedeno v retro reflexním provedení.

  • Odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční si vyhrazuje právo, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.

  • Po skončení akce bude dopravní značení a zařízení odstraněno a přechodná úprava uvedena do původního stavu.

  • Odpovědnou osobou za umístění dopravního značení je Jan Kostelník, tel.č.602 402 324.  

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční stanovuje tuto přechodnou úpravu na výše uvedené pozemní komunikaci vzhledem k místní problematice, hustotě provozu, charakteru komunikace, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v době konání prací.

 

 

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu z důvodu zajištění sportovní akce Jablonecký běh do pohody 2022 (kolem 1. přehrady). Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 23.5.2022 pod č.j. KRPL -52538/ČJ-2022-180406-10. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.   

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr.  Ivana Řimnáčová

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne :   ………………

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

Příloha:

  • Situace označená razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. TRI CLUB Jablonec, spolek, Jindřichov č.p. 93, Lučany nad Nisou, 466 02 Jablonec nad Nisou 2

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
            sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3425043x | Petr Vitvar
load