Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - rozhodnutí-společné povolení: rekonstrukce ulice Průmyslová (úsek ul. Liberecká - 28. října), Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:54212/2022
Den vyvěšení:20.6.2022
Den sejmutí:20.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Výroková část:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 5.5.2022 podal

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1,
kterého zastupuje Jan Maděra, IČO 46034013, Oblačná č.p. 266/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

 • Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"rekonstrukce ulice Průmyslová (úsek ul. Liberecká - 28. října), Jablonec nad Nisou"
Jablonec nad Nisou, Průmyslová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 174/1 (ostatní plocha), parc. č. 2352/17 (ostatní plocha), parc. č. 2379/1 (ostatní plocha), parc. č. 2382/3 (ostatní plocha), parc. č. 2384/11 (ostatní plocha), parc. č. 2557/2 (ostatní plocha), parc. č. 2557/5 (ostatní plocha), parc. č. 2981 (ostatní plocha) v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Stavba obsahuje:

Členění stavby na objekty

SO 105 – Komunikace

SO 125 – Chodníky

SO 425 – Veřejné osvětlení

SO 455 – Rezervní chráničky

Stavba představuje segregaci dešťových vod s rekonstrukcí povrchů komunikace vč rekonstrukce veřejného osvětlení. Zároveň bude k VO doplněna rezervní chránička pro budoucí Metropolitní datovou síť.

Stavba vyžaduje pokácení 5 stromů (v km 0,025 na p.č. 174/1), které jsou náletové a kořenový systém degraduje stávající chodník a opěrnou zeď pod chodníkem na p.č. 174/1. pro kácení bude vydáno samostatné rozhodnutí.

Rekonstruovaná komunikace je zařazena jako místní komunikace funkční skupiny C. Komunikace je navržena z kamenné dlažby drobné ( 10/10 ) a parkovací plocha bude z kamenné dlažby velké (16/16) ohraničena kamennými širokými obrubníky. Chodník je navržen z kamenné mozaikové dlažby s kamennými obrubami. Komunikace bude opatřena opraveným veřejným osvětlením.

Nově se umisťuje:

SO 425 – Veřejné osvětlení – rekonstrukce ve shodné trase na ppč. 2352/17 a 2382/3

Nově se umisťuje stožár VO 1 - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 0,3 m od parc. č. 115/4 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

Nově se umisťuje stožár VO 2 - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 0,3 m od parc. č. 174/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

Nově se umisťuje stožár VO 3 - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 0,3 m od parc. č. 2093 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

Nově se umisťuje stožár VO 4 - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 0,3 m od parc. č. 1215 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

Nově se umisťuje stožár VO 5 - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 0,3m od parc. č. 172/5 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

Nově se umisťuje stožár VO 6 - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 0,3m od parc. č. 172/6 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

Nově se umisťuje stožár VO 7 - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 0,3 m od parc. č. 171/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

SO 455 – Rezervní chráničky - na ppč. 2352/17, 2382/3, 2379/1, 2384/11 - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 115/4 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 2819 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 174/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 173/4 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 1512 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 2981 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 2093 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 1215 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 2557/2 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 1125 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 172/5 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 172/6 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 171/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 908/30 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 908/27 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 0,5 m od parc. č. 957/2 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

SO 105 – komunikace: rekonstrukce stávající dlážděné komunikace po výstavbě kanalizací a vodovodu. Komunikace je navržena z kostek drobných 10/10 s jednostrannou parkovací plochou z kostek velkých 16/16. Stávající vjezdy do přilehlých objektů budou z kostek drobných. Křížení s ul. Korejskou a 28.října bude z asfaltového betonu. Komunikace je ohraničena kamennými širokými obrubníky.

Odvodnění: povrchová voda z komunikace a chodníků bude podélným a příčným sklonem odvedena do nově budovaného odvodnění. Stávající UV budou vybourány a nahrazeny UV z betonových dílců vč. mříže a koše. Okolí UV bude důkladně obetonováno z bet C20/025n XF3 S2. Mříž UV bude pro zatížení D400. Propoje UV budou provedeny v délce do 1 m z PVC DN150.

Konstrukce komunikace - dlažba drobná:

kamenná dlažba drobná – použitá žula 100 mm

kladecí vrstva z drobné drti 4-8 L 40 mm

štěrkodrť ŠD A fr. 0/63 220 mm

štěrkodrť ŠD A fr. 0/63 250 mm

konstrukce celkem 610 mm

Konstrukce komunikace - dlažba velká:

kamenná dlažba velká – nová žula 160 mm

kladecí vrstva z drobné drti 4-8 L 40 mm

štěrkodrť ŠD A fr. 0/63 160 mm

štěrkodrť ŠD A fr. 0/63 250 mm

konstrukce celkem 610 mm

Konstrukce komunikace - asfaltový beton:

asfaltový beton obrusný ACO 11S 50/70 40 mm

postřik spojovací emulzní PS-E 0,5kg/m²

asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70/100 70 mm

štěrkodrť ŠDA fr. 0/63 150 mm

štěrkodrť ŠDA fr. 0/63 150 mm

konstrukce celkem 410 mm

Součástí SO je úprava SDZ a VDZ.

SO 125 – chodníky:  stavba obsahuje opravu stávajících dožilých chodníků ve shodné trase. Chodníky jsou navrženy s maximálně možným rozšířením v min. šířce 1,8 m – s výjimkou. Povrch chodníků je navržen z žulové mozaiky s kamennými záhonovými obrubami. Pro nenormovou šířku chodníku a pro nenormový podélný a příčný sklon chodníku byla správním orgánem vydána výjimka.

Opěrná zeď v km 0,025: v km 0,0215 až 0,0315 (10 m) se na p.č. 174/1 nachází degradovaná opěrná zeď chodníku nadzemní výšky 0,4 až 1,6 m. Na koruně OZ rostou náletové javory, které budou odstraněny (samostatné rozhodnutí). OZ bude celá přezděna na ŽB snížený základ a koruna bude zpevněna ŽB římsou (tl. 0,3 m) se zábradlím. Římsa bude až k chodníku, aby nedocházelo k opětovné degradaci náletovými dřevinami.

Bezbariérové užívání stavby: veškeré vstupy na vozovku jsou opatřeny varovným pásem a sníženým obrubníkem s navýšením nad komunikaci maximálně 2,0 cm. Z hlediska řešení nevidomých osob je stavba opatřena vodícími liniemi ze sadového obrubníku s navýšením 70 mm a budovami.

Konstrukce chodník - kamenná dlažba 60 mm – mozaika:

kamenná mozaika štípaná 60/60/60 60 mm

lože z DK fr 4/8 40 mm

ŠD A fr. 0/32   200 mm

konstrukce celkem 300 mm

Konstrukce chodník - dlažba drobná, vjezdy:

kamenná dlažba drobná – použitá žula 100 mm

kladecí vrstva z drobné drti 4-8 L 40 mm

štěrkodrť ŠD A fr. 0/63 220 mm

štěrkodrť ŠD A fr. 0/63 250 mm

konstrukce celkem 610 mm

Konstrukce chodník - kamenná dlažba desky 100mm:

kamenná deska řezaná, reliéfní100/400/400, obklad 100/250/400 100 mm

kladecí vrstva z drobné drti 4-8 L 40 mm

štěrkodrť ŠD A fr. 0/63 220 mm

štěrkodrť ŠD A fr. 0/63 250 mm

konstrukce celkem 610 mm

SO 425 – veřejné osvětlení: výměna dožilých kabelů ve shodné trase. Stávající stožáry VO budou odstraněny a nahrazeny novými, dle výpočtu (7 kusů VO1 až VO7). Dvě historizující lampy na domě v km 0,040 vpravo budou ponechány bez zásahu, pouze jako dekorace domu majitele.

SO 455 - rezervní chráničky: na základě nutnosti vybudovat Metropolitní datovou síť, bylo k výměně kabelů VO navrženo přiložit do výkopů a překopů vždy 2 kusy Optotrubky HDPE DN40 s zavíčkováním a geodetickým zaměřením podzemních kabelových komor (7 kusů). Evidování těchto chrániček a KK bude u správce VO. Po budoucím dokončení více úseků, bude budoucí síť propojena přes kabelové komory, a do rezervních chrániček budou zafouknuty mikrotrubičky a optická vlákna.

 

 • Stanoví podmínky pro umístění stavby:

 • Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

 

 • Stanoví podmínky pro provedení stavby:

 • Stavba musí být provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Projektová kancelář Jareš, Maděra, Dostál, Kateřinská 118, 463 03 Stráž nad Nisou, zodpovědný projektant – Jan Maděra, ČKAIT 0500944. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

 • Stavebník zajistí v souladu s § 152 odst. 4 stavebního zákona autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací a technický dozor stavebníka.

 • Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace osobou nebo organizací k tomu oprávněnou. Protokol o vytýčení stavby následně připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

 • Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých sítí, stavební práce v prostoru vedení budou prováděny pouze dle pokynů příslušných vlastníků (správců). K vedením bude po celou dobu stavby zajištěn přístup pracovníkům příslušného vlastníka (správce) – oprava, údržba apod.

 • Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací vedení v projektu neuvedená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dohledu příslušných vlastníků (správců).

 • Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které budou v době zahájení stavebních prací neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny.

 • V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně bude doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.

 • Stavebník je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu.

 • Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Staveniště musí být řádně označeno informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů.

 • Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. Stavebník zajistí, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy nebo ke znečištění povrchových či podzemních vod.

 • Dle § 15 odst. 2) písm. c) zákona o odpadech má původce stavebního a demoličního odpadu povinnost mít před jejich předáním zajištěnu písemnou smlouvu o jejich předání přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek stanovených ve výše uvedeném zákoně do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Tato zařízení schvaluje příslušný krajský úřad. Seznam těchto zařízení včetně schválených odpadů je uveden na stránkách https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa. O veškerých odpadech musí jejich původce vést průběžnou evidenci dle výše uvedeného zákona.

 • V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů a prašnost související s přesunem sypkých hmot.

 • Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních nemovitostí a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup ke všem objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště

 • U výjezdů ze staveniště na komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu platných právních předpisů, zejména ust. § 19 a § 28 zákona o pozemních komunikacích). Bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti.

 • Při stavbě budou dodržena ustanovení obsažená v závazné ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení, a v doporučených ČSN 736133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 736110 – Projektování místních komunikací, ČSN 73 3050 – zemní práce, ČSN 72 1006 – kontrola zhutnění zemin a sypanin, atd.

 • Provedení stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 • Po celou dobu stavby bude na viditelném místě umístěna tabulka „stavba povolena“.

 • Veškeré stavbou dotčené pozemky budou po skončení výstavby uvedeny do původního stavu (není-li v projektu navrhnuto jinak) a předány písemnou formou jejich majitelům.

 • Náhradu případných škod, prokazatelně vzniklých stavbou, lze uplatnit u investora. Pokud nedojde k dohodě, pak dle Občanského zákoníku u soudu.

 • Při stavbě budou plně respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v území dotčeném stavbou, popř. v bezprostřední blízkosti stavby, které jsou ve správě jiných právnických či fyzických osob.

 • Dodavatel stavby je povinen označit stavbu příslušnými dopravními značkami.

 • Po celou dobu stavby bude umožněn vjezd na stavbu vozidlům záchranné zdravotní služby a hasičského sboru.

 • Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat za plného silničního provozu, je třeba zjistit bezpečný průjezd stavbou a zajistit průchod pro pěší.

 • Veškerý demoliční či jiný odpad, vzniklý při stavbě, bude zneškodněn v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 • Během stavby budou zachovány přístupy pro pěší do objektů a do prodejen. Dále bude zachován nezbytný příjezd vozidel do dotčených objektů (zásobování …). V době, kdy nebude možné vozidly se dostat k objektům (např. z důvodu pokládky dlažby, koberců atd). je dodavatel stavby povinen v předstihu informovat o tomto majitele dotčených objektů a provozoven.

 • Stavebník nebo dodavatel stavby provede pasport přístupových komunikací ke stavbě a případných objízdných tras a předloží jej oddělení správy komunikací magistrátu města.

 • V případě, že v průběhu stavebních prací budou užívány pozemní komunikace způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto komunikací, musí být stavebníkem, případně dodavatelem stavby, na jeho náklad zajištěny potřebné úpravy a opravy dotčených komunikací, případně vybudování dočasné objízdné trasy nebo dočasné bezpečné trasy pro chodce, odpovídající předpokládanému provozu.

 • Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 10.2.2022 – č.j. 001123709798.  

Stavba a s ní související činnost se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení kabelového vedení 10kV, 0,4kV v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

 • Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal@cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

 • Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

 • Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např, ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnuti předmětného elektrického zařízení, případná o dočasné zaizolování vodičů nn.¨

 • Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkostí zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízeni. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a, s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

 • V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou ceduli.

 • Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

 • Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

 • Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízeni technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a, s.

 • Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Budou dodrženy podmínky v ochranných pásmech podzemních vedení:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:

 • zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

 • provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

 • provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

 • provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

 • vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základe § 46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

 • Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

 • Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) muže být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

 • Zemní práce musí být prováděny v souladu s CSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.

 • Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN 33 2000-5-52.

 • Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

 • Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

 • Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle CSN 34 3510.

 • Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

 • Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

 • Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

 • Každé poškození zařízení provozovatel distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo tel. 840 840 840 – zákaznická linka).

 • Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

 • Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodu, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

 • Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření SČVaK a.s. ze dne 9.2.2022 – č.j. O22690012898/TPCLI/Po.  

Jedná se o sdruženou investici rekonstrukce vodovodu a kanalizace, plynovodu, veřejného osvětlení a zpevněné plochy. Odvodnění komunikace bude zaústěno do dešťové kanalizace, která nebude ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Bylo již vydáno vyjádření k rekonstrukci vodovodu a kanalizace ze dne 24.3.2021 zn. 021690027253

Souhlasíme se stavbou dle předložené PD při splnění následujících podmínek:

 • Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek.

 • Dešťovou kanalizaci nebude SVS, a.s. přebírat do majetku.

 • Vytýčení skutečného umístění vodovodu včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem přímo v terénu je nutno objednat (tel. 840 111 111; infoscvk.cz) před zahájením stavby.

 • Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena § 23 písm. a), b) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, která vyžadují ochranu při činnostech uvedených v zákoně.

 • Související objekty se stavbou budou umístěny mimo ochranné pásmo našeho zařízení (např. sloupy VO)

 • V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně bez použití mechanizace, rovněž budou respektovány trasy přípojek.

 • Při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme minimální odstup ve vodorovné vzdálenosti 1 m od vnějšího líce potrubí.

 • Při křížení navrženého zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí nutno dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.

 • Investor zajistí písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na p
  příslušné středisko nejméně 14 dní předem s uvedením jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a jeho telefonní spojení.

vodárenské středisko Jablonec nad Nisou, kontakt adam.kasparscservisni.cz, telefon 483 310 891,

kanalizační středisko Jablonec nad Nisou, kontakt ales.nemecQscservisni.cz, telefon 482 416 773

 • Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení.

 • Ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací.

 • Přizváni zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací, kontrolu potvrdí zástupce našeho střediska zápisem do stavebního deníku a zároveň do protokolu ke kolaudaci — jeho předložení bude jednou z podmínek našeho souhlasu s kolaudací.

 • Zástupce vodárenského provozu bude přizván před zahájením prací ke kontrole funkčnosti uzávěrů a posouzení jejich případné výměny v rámci stavby.

 • Přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. k závěrečné prohlídce/kolaudačnímu řízení, kde nám bude předáno geodetické zaměření stavby v místě křížení s vodovodem/kanalizaci v naší správě.

 • Neprodlené ohlášení každého poškození zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

 • Povrchové znaky podzemních sítí vodovodů a kanalizaci budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu terénu - komunikací či ostatních ploch. Všechny uzávěry a poklopy musí zůstat volně přístupné (týká se i přípojek).

 • Pokud dojde k odkrytí nebo k narušení zařízení v naší správě, je nutné neprodleně informovat pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

 • Dále upozorňujeme, že naše společnost neručí za případné vzniklé škody při poruše stávajícího potrubípřípadné poruchy budou odstraněny na náklady investora stavby.

Obecně technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

 • Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky GasNet Služby s.r.o. ze dne 17.5.2022 – č.j. 5002611529.  

V zájmovém prostoru stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovody ocel DN 200, 160, 63, NTL plynovody ocel DN 150, PE d160, přípojky, zrušená PZ.

Zrušené plynárenské zařízení je odstaveno od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytyčit dle předepsaného postupu.

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynárenského zařízení je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

 • Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

 • Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek požadujeme 1 m, v odůvodněných případech musí být minimálně 500 mm.

 • Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

 • Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

 • Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: http://wvin/v.gasnet.c.z/cstkontalctni-system/ (záložka Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení).

 • V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

 • Požadujeme dodržet krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 6005, tab. Bl.

 • Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.

 • Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.

 • Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ, a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

 • Nové uliční vpustí musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případné i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona L 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

 • Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČEN( TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENI PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

 • Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

 • Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

 • Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

 • V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

 • Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

 • Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

 • Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

 • Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

 • Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www_gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

 • O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

 • Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy", který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke­dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

 • Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

 • Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

 • Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN) ze dne 20.2.2022 – č.j. 547451/22

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti CETIN a.s.

 • Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.,

 • Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

 • Stavebník a/nebo žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

 • V oblasti stavby IS se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem.

Veškeré práce v ochranném pásmu našeho podzemního vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí.

Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole ( p. Hochmal Pavel 602413298). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK , v případě že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením , požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod bet základ obrubníku do pevné chráničky V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005 , 736006.

V případě výstavby zpevněné plochy pro parkovacího stání nad naší trasou, vjezdů do objektů a jiných cest , požadujeme vedení odkrýt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových půlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům 150 mm v celé délce a ? metrovým přesahem do volného terénu, pokud již tak není vybudováno

V případě umístění základů oplocení, značení a schodišť do ochranného pásma do vzdálenosti menší jak 500 mm je nutné toto vedení ochránit uložením do chrániček, v místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005,736006

V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006, nesmí dojít k umístění podpěr pro VO do trasy naší SEK, V případě vzdálenosti podpěry VO a našeho vedení SEK míň jak 10 cm, nutné naše vedení uložit do chrániček.

 • Výsadby zeleně

 • Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána.

 • Podmínky výsadby zeleně projednejte písemně POS.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

 • Pro případ, že bude ne

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3425076x | Petr Vitvar
load