Aktuální oznámení

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "SEK Jablonec nad Nisou NAKIT"

Číslo jednací:53895/2022
Číslo evidenční:2509/2022/SPR/SÚ/Fu
Den vyvěšení:20.6.2022
Den sejmutí:5.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

 

Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278, Duhová 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle,
kterého zastupuje Infotel, spol. s r. o.,  Jan Hrstka, IČO 46981071, Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28

(dále jen "žadatel") podal dne 21.3.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"SEK Jablonec nad Nisou NAKIT"

podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací na pozemku st. p. 614/1, parc. č. 1244/11, 1880/13, 1901, 1905/2, 1935/3, 1965/4, 1966/1, 1966/2, 1983/1, 1999/25, 2395/2, 2403/1, 2408/2, 2411/2, 2428/2, 2428/11, 2428/13, 2428/14, 2471/1, 2474/3, 2480/1, 2480/2, 2502/1, 2527/8, 2531/1, 2531/2, 2634, 2840/3 v katastrálním území Jablonec nad Nisou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Stavba obsahuje:

  • záměr řeší vybudování podzemního optického vedení investora, které bude sloužit jako propoj mezi stávajícím komunikačním vedením  investora a rozvodnou ČEZ Distribuce, a.s. v Jablonci nad Nisou. Nová trasa bude začínat na ulici Pod Skalkou č. p. 4407. Odtud bude dále vedena ve zpevněných a nezpevněných plochách v intravilánu města Jablonec nad Nisou. Trasa bude vedena v  okolí ulic Pod Skalkou, Mlýnská, Svatopluka Čecha, Podhorská, Perlová, 5. května, Bažantí, Lovecká a Antala Staška. Trasa bude ukončena v rozvodně ČEZ Distribuce č. p. 5524 v Jablonci nad Nisou.  Křížení s drážním tělesem bude uskutečněno řízeným protlakem. V protlaku bude umístěna 1x chránička  HDPE Ø 110 mm. Při křížení drážního tělesa budou dodrženy platné normy. Křížení s drážním tělesem je znázorněno v příčném řezu.  Křížení s řekou Lužická Nisa v ul. Perlová bude provedeno nadzemním  způsobem. V místě  plánované trasy s řekou Lužická Nisa bude vybudována nová kabelová lávka. Tato bude konstruována tak, aby nebylo nutné k ní umístit jakékoliv podpěry, které by zasahovaly do koryta řeky.

 

Jedná se o stavbu definovanou v § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon) (dále jen „liniový zákon“). Infrastrukturou elektronických komunikací se pro účely tohoto zákona rozumí komunikační vedení veřejné komunikační sítě a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek. Při umisťování této stavby stavební úřad postupuje dle tohoto zákona.

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou. Úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hodin. V ostatní dny tak lze učinit po předchozí domluvě na tel. čísle nebo elektronické adrese uvedené v záhlaví této písemnosti.).

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona přísluší žadateli a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn :

Statutární město Jablonec nad Nisou, Telco Pro Services, a. s.

Dále toto právní postavení dle ust. 85 odst. 2 písm.  a) stavebního zákona  přísluší vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a těm, kteří mají k těmto pozemkům  nebo stavbám jiné věcné právo:

PRECIOSA, a.s., Zdeněk Žák, Státní pozemkový úřad, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Labe, státní podnik, Správa železnic, státní organizace, Jan Voplakal, Michael Trojan, Hana Trojanová, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., zast.  GasNet Služby, s.r.o., Statutární město Jablonec nad Nisou, Jan Ondráček, Iveta Ondráčková, Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Liberecký kraj, Tomáš Čížek, Markéta Čížková, CETIN a.s., TRIDEX, a.s., Česká spořitelna, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., ČEZ ICT Services, a. s., Šárka Chuchlíková, ČD - Telematika a.s., Úsek servis infrastruktury, Vodafone Czech Republic a.s., Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Jablonecká energetická a.s., Statutární město Jablonec nad Nisou  - Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

a dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám  anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich bez čísla popisného nebo evidenčního:

st. p. 341, 342/1, 342/3, 347/2, 347/4, 349/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/5, 355/1, 355/4, 467/7, 478, 628, 674, 1064/1, 1064/2, 1331, 1365, 1567, 2522, 2580, 2827, 3038, 5504, 6105, 6261, 6262, 6906, 6929, parc. č. 1223/1, 1223/3, 1224/3, 1236/4, 1236/8, 1293, 1307/14, 1309/4, 1310/2, 1310/6, 1324, 1897/3, 1897/14, 1914/1, 1914/6, 1915/1, 1915/2, 1918/1, 1918/5, 1932/1, 1932/2, 1932/3, 1932/4, 1932/5, 1932/6, 1933/3, 1933/6, 1934/1, 1941/1, 1965/2, 1965/3, 1978/2, 1978/3, 1978/7, 1978/8, 1979/5, 1979/8, 1983/7, 1983/8, 2480/8, 2727/2, 2804 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jablonec nad Nisou č.p. 365, č.p. 354, č.p. 605, č.p. 459, č.p. 347, č.p. 348, č.p. 250, č.p. 756, č.p. 821, č.p. 1146, č.p. 1385, č.p. 1715, č.p. 2526, č.p. 2623, č.p. 2859, č.p. 481, č.p. 4407 a č.p. 5224.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bude oznámení o zahájení řízení  v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 5 liniového zákona bude oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou, kromě účastníků uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, žadateli, obci na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dotčeným orgánům.  Těm bude doručeno jednotlivě.  

Současně stavební úřad účastníky řízení dle § 2 odst. 5 liniového zákona upozorňuje,  že ostatní písemnosti v řízení, se dle tohoto ustanovení zákona, doručují  jednotlivě pouze žadateli, obci na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům řízení se písemnosti doručují veřejnou vyhláškou.

 

Poučení:

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad současně uvádí, že ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí . Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění . V souladu s cit. ustanovením správního řádu stavební úřad  poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ust. § 72 správního řádu oznámeno.

 

 

 

 

Petra Haltufová v.r.

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

Příloha: situace širších vztahů

Příloha pro účastníky řízení: práva a povinnosti účastníků řízení

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
1. Infotel, spol. s r. o., IDDS: t4wbzpv
sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28
2. PRECIOSA, a.s., IDDS: bv8fsrc
sídlo: Opletalova č.p. 3197/17, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
3. Zdeněk Žák, Lovecká č.p. 250/13, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
4. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov
5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle
6. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3
7. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město
8. Jan Voplakal, Holečkova č.p. 1024, 464 01  Frýdlant v Čechách
9. Michael Trojan, Spojovací č.p. 3312, Větrov, 464 01  Frýdlant v Čechách
10. Hana Trojanová, Spojovací č.p. 3312, Větrov, 464 01  Frýdlant v Čechách
11. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
12. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1
13. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
14. Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
15. Jan Ondráček, Jindřichov č.p. 130, Lučany nad Nisou, 466 02  Jablonec nad Nisou 2
16. Iveta Ondráčková, Jindřichov č.p. 130, Lučany nad Nisou, 466 02  Jablonec nad Nisou 2
17. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1
18. Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 461 80  Liberec 1
19. Tomáš Čížek, Bažantí č.p. 1441/7, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
20. Markéta Čížková, Bažantí č.p. 1441/7, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
21. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
22. TRIDEX, a.s., Prokopova č.p. 148/15, 130 00  Praha 3-Žižkov
23. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč
24. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414
25. ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle
26. Šárka Chuchlíková, Mšenská č.p. 3947/32, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 27. ČD - Telematika a.s., Úsek servis infrastruktury, IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, Žižkov, 130 00  Praha 3
28. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 13
29. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor informačních a komunikační technologií, IDDS: vsmhpv9

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1
30. Jablonecká energetická a.s., IDDS: yekemrh
sídlo: Liberecká č.p. 4191/120, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
31. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1
32. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IDDS: r986i9w
sídlo: Souběžná č.p. 2349/7, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

dotčené správní úřady
33. Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06  Praha 1
34. Magistrát města  Jablonec nad Nisou, oddělení dopravní a silniční, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 467 51  Jablonec nad Nisou 1
35. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení územního plánování, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
36. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
37. Magistrát města Jablonec nad Nisou, vodoprávní úřad, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
38. Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany
39. Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor silničního hospodářství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3424966x | Petr Vitvar
load