Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dalešice

Číslo jednací:52535/2022
Den vyvěšení:20.6.2022
Den sejmutí:20.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje
Typ oznámení:Územní plán

Podrobnosti:

Sp.zn.: 4235/2022/OÚP/VAUP/1/Dra
Č.j.: 52535/2022
Vyřizuje: Ing. Drahorádová, DiS.
Tel.: +420 483 357 139
Fax: +420 483 357 353
E-mail: drahoradova@mestojablonec.cz
Datum: 17.06.2022

Obdrží dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dalešice

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování - oddělení územního plánování z titulu pořizovatele Územního plánu Dalešice dle ustanovení § 6 odst.1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),

oznamuje zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dalešice pořizované zkráceným způsobem v souladu s § 55b, § 52 a § 22 odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanoveními § 172 zákona č. 500/2004Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dalešice pořizované zkráceným způsobem se uskuteční

dne 10. srpna 2022 (středa) v 15.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalešicích,
Dalešice 67, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Součástí veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Dalešice bude v souladu s § 22 odst. 4 stavebního zákona odborný výklad návrhu změny zpracovatelem územně plánovací dokumentace, kterým je Ing. arch. Petrů z ateliéru Aurum s.r.o.

Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Dalešice bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, Jablonec nad Nisou, od 20.06.2022 do 20.07.2022 včetně.

Návrh Změny č. 1 ÚP Dalešice je vystaven k veřejnému nahlédnutí na následujících místech:

 • Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického rozvoje - oddělení územního plánování (č.dv. 127, I. patro budovy radnice - zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 hodin do 17.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín),

 • Obecní úřad Dalešice - zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 12.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín

 • internetové stránky statutárního města Jablonec nad Nisou v odkazu „úřední deska" nebo v odkazu „územní plánování": (https://www.mestojablonec.cz)

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení na úřední desce.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického rozvoje - oddělení územního plánování z titulu pořizovatele Územního plánu města Jablonce nad Nisou a jeho změn

vyzývá

zástupce dotčených orgánů, Krajského úřadu Libereckého kraje, sousedních obcí, dále vlastníky dotčených pozemků a ostatní veřejnost k účasti na veřejném jednání.

Poučení:

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (dle § 22 odst. 1 stavebního zákona), tj. do 17.08.2022 včetně, lze uplatnit (dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona ve spojení s § 172 odst. 1 a 5 a § 39 odst. 1 správního řádu) stanoviska, připomínky a námitky k projednávaným návrhům změn. Dotčené osoby podle § 52 odst. 2 podávající námitky musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatní dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán svá stanoviska.

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osob, které je uplatňují.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky adresujte na Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení územního plánování, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou.

Pro informaci uvádíme, že dle § 22 odst. 3 stavebního zákona je nutné stanoviska, připomínky a námitky podat jednou z níže v textu uvedených forem, tzn. osobně sdělené dotazy není možné považovat za podané připomínky (případně námitky nebo stanoviska) a měly by tak pouze směřovat k dovysvětlení prováděného výkladu.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo aktualizaci zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Stanoviska, připomínky a námitky je možné podávat následujícími způsoby:

 • písemnou formou na podatelnu Magistrátu města Jablonec nad Nisou

 • poštovní přepravou na adresu:

  Magistrát města Jablonec nad Nisou
  Odbor územního a strategického plánování
  Oddělení územního plánování
  Mírové náměstí 19
  466 01 Jablonec nad Nisou

 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Jablonec nad Nisou: epodatelna@mestojablonec.cz

 • do datové schránky Magistrátu města Jablonec nad Nisou: wufbr2a

Námitky, připomínky a stanoviska musí být podány v souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména s § 37 odst. 2, který upravuje obsah podání. Z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje.

 • Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

 • V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebojí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 • Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Ing. Štěpánka Drahorádová, DiS.
referent oddělení územního plánování

Vyvěšeno: 20.06.2022

Sejmuto: 20.07.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 20.06.2022

Rozdělovník:

Dotčené orgány

1) Magistrát města Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí a státní památkové péče, orgán ochrany přírody a krajiny - zde

2) Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí - vodoprávní úřad - zde

3) Magistrát města Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí a státní památkové péče - orgán památkové péče - zde

4) Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí, Dopravní a silniční úřad - zde

5) Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

6) Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

7) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, Podhorská 64, 466 60 Jablonec nad Nisou.

8) Státní pozemkový úřad, U Nisy 6a, 460 01, Liberec

9) Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu státní správy V, tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec I

10) Ministerstvo ŽP ČR, Vršovická ul., Praha

11) Ministerstvo dopravy a spojů ČR, odbor dopravní politiky a mezinárodních vztahů, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 (na vědomí: Centrum dopravního výzkumu)

12) Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

13) Obvodní báňský úřad v Liberci, Tř. 1. máje 858/26, P.O.BOX 16, 460 01 Liberec

14) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

15) Hasičský záchranný sbor LK, územní odbor Jablonec nad Nisou, Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec nad Nisou

16) Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Pardubice, ministerstvo obrany, Teplého 1899/c, Pardubice, 530 59

17) ČR - státní energetická inspekce, ÚI pro LK, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01 Liberec, poštovní schránka 43

18) KVS SVS pro Liberecký kraj, Ostašovská 521, 460 01 Liberec

19) SÚJB, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Ostatní orgány a organizace

20) Obec Dalešice, Dalešice 67, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

21) Magistrát města Jablonec nad Nisou - stavební úřad

22) Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, odbor územního plánování a stavebního řádu

23) Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec - odbor dopravy

24) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

25) Národní památkový ústav, Jablonecká tř. 642/23, 460 01Liberec I

26) Policie ČR - DI, ul. 28. října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou

27) Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

28) Lesy ČR, lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská ul. 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

29) ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

30) GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem

31) innogy Energie, s.r.o (dříve RWE), Limuzská 3135/12, Praha 10, Strašnice

32) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

33) Severočeská vodárenská společnost a.s., SVS Liberec a.s., Pražská 36, 460 31 Liberec

34) T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov

35) Krajská správa silnic Libereckého kraje, cestmistrovství Jablonec n.N., Čs. Armády 24, 466 05 Jablonec nad Nisou

36) Obec Pulečný, Pulečný 26, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

37) Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

38) Obec Maršovice, Maršovice 52, 468 01 Jablonec nad Nisou 8

39) Obec Malá Skála, Malá Skála 122, 468 22 Železný Brod

40) Obec Skuhrov, Huntířov nad Jizerou 63, 468 22 Železný Brod

41) Atelier AURUM s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3425001x | Petr Vitvar
load