Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Rally Bohemia 2022, RZ Radostín (Malá Skála - Radimovice)

Číslo jednací:53731/2022
Den vyvěšení:17.6.2022
Den sejmutí:2.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

2470/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

53731/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

16.6.2022

 

 


AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR
Labe č.p. 184
Malá Skála
468 22  Železný Brod

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 28.4.2021 podaném subjektem AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR, se sídlem Labe č.p. 184, Malá Skála, PSČ 468 22 Železný Brod, IČO 75057930  

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 12.5.2022 čj. KRPL-45505-3/ČJ-2022-1800DP-10 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na území  ORP Jablonec nad Nisou (přechodnou úpravu provozu na PK na ostatních ORP stanovují příslušné správní úřady) pro pořádání automobilové soutěže –

 

RALLY BOHEMIA 2022 :

RADOSTÍN (Malá Skála - Radimovice) a uzavřených úseků silnic III.tř. a MK pro parkování vozidel diváků

kdy : sobota dne 9.7.2022 od 9,30 hod. – do 19,30 hod.  

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 12.5.2022 čj. KRPL-45505-3/ČJ-2022-1800DP-10,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • 4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • 1. Za průběh organizování a zabezpečení akce zodpovídá  AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR, se sídlem Labe č.p. 184, Malá Skála, PSČ 468 22 Železný Brod, IČO 75057930 zastoupený Petrem Pavlátem, tel.č. 605 168 331.

  • 5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na výše uvedených pozemních komunikacích z důvodu pořádání automobilové soutěže - RALLY BOHEMIA 2022 – RZ RADOSTÍN (Malá Skála - Radimovice),  uzavřených úsecích silnic III.tř. + MK pro parkování vozidel diváků ve výše uvedeném termínu. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 12.5.2022 čj. KRPL-45505-3/ČJ-2022-1800DP-10. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : …………

 

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n.N.  v y v ě š e n o  dne : ……

 

Na úřední desce Obecního úřadu Frýdštejn  v y v ě š e n o  dne : ……

 

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  …………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n.N  s e j m u t o  dne :  ……….

 

 

Z úřední desky Obecního úřadu Frýdštejn  s e j m u t o  dne :  ……….

 

 

 

 

Příloha -  situace

 

 

Obdrží

Žadatel :

- AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR, Labe č.p. 184, Malá Skála, 468 22 Železný Brod   

Dotčený orgán :

- Krajské ředitelství Policie LK, IDDS: vsmhpv9, nám. Dr. E. Beneše 584/24,  460 01  Liberec 1

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce

- Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u

Jbc

- Obecní úřad Frýdštejn, IDDS: psfbk4n, Frýdštejn 80, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

Na vědomí :

- co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3425001x | Petr Vitvar
load