Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na MK k.ú. Lučany nad Nisou v souvislosti s akcí „IE-12-4004294 JN,Lučany n.N.,I.etapa, Krojčenk-vNN,kNN“

Číslo jednací:52491/2022
Den vyvěšení:15.6.2022
Den sejmutí:30.6.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

3561/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

52491/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

13.6.2022

 

 

 

VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05  Jablonec nad Nisou 5

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 7.6.2022 podaném společností Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., IČO 62743325, Budyšínská č.p. 1294, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 v zastoupení společností VIATEX, spol.s.r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 7.6.2021 č.j. KRPL-54081/ČJ-2022-180406-02 (příl.10) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na místních komunikacích k.ú. i obec Lučany nad Nisou takto :

- ppč. 2708 od 20.6.2022 – do 22.6. 2022

- ppč. 2709 v termínu od 24.6.2022 – do 26.6.2022

- ppč. 2456/3 v termínu od 26.6.2022 – do 28.6.2022  

z důvodu: v rámci akce „IE-12-4004294 JN,Lučany n.N.,I.etapa, Krojčenk-vNN,kNN

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 7.6.2021 č.j. KRPL-54081/ČJ-2022-180406-02 (příl.10),  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., IČO 62743325, Budyšínská č.p. 1294, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 zastoupena stavbyvedoucím – Arnošt Merda, tel.č.724 393 433, email: merda@emsl.cz.

 5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., IČO 62743325, Budyšínská č.p. 1294, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 v zastoupení společností VIATEX, spol.s.r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích vše  k.ú. i obec Lučany nad Nisou jak je výše uvedeno v rámci akce „IE-12-4004294 JN,Lučany n.N.,I.etapa, Krojčenk-vNN,kNN“.  Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 7.6.2021 č.j. KRPL-54081/ČJ-2022-180406-02 (příl.10). V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Lučany nad Nisou v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Lučany nad Nisou s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Příloha:

Situace dopravního značení.

 

Obdrží

Žadatel :

 • Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01  Liberec  v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx, Belgická 4855, 466 05  Jablonec nad Nisou

Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Městský úřad Lučany nad Nisou,  IDDS: jfubvnq, 468 71 Lučany nad Nisou 333

  Na vědomí :

 • co


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3425043x | Petr Vitvar
load