Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (odborný referent oddělení sociální péče)

Den vyvěšení:9.6.2022
Den sejmutí:11.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:

referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jablonec nad Nisou (odborný referent oddělení sociální péče)

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budova Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

· vzdělání v oboru právo a právní věda, příp. sociální práce;

· dobrá orientace v prostředí výkonu státní správy nebo samosprávy výhodou;

· výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;

· flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost;

· uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet);

· dobrá orientace v právním řádu České republiky a právu Evropské unie;

· znalost práce s automatizovanými systémy právních informací,

· řidičské oprávnění skupiny „B“.

Nabízíme:

· perspektivní zaměstnání;

· odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

· jméno, příjmení a titul;

· datum a místo narození;

· státní příslušnost;

· místo trvalého pobytu;

· korespondenční adresa;

· telefonní číslo;

· číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);

· datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

· strukturovaný životopis

· výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce

· doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii

Popis vykonávané práce:

Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy nebo samosprávy. Výkon dílčích právních činností v jednotlivých oborech státní správy nebo samosprávy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech, a to v agendě veřejného opatrovnictví.

Platové zařazení: do platové třídy 10, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem ihned popř. dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 11. 7. 2022 do 11,00 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou

Způsob podání přihlášky:

  • · osobně na Organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232, 235,236)
  • · odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
  • · na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací:

informace k pracovní náplni jsou k dispozici u Bc. Lucie Strádalové, vedoucí oddělení sociální péče na stradalova@mestojablonec.cz; informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení na krausova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány. 

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3424966x | Petr Vitvar
load