Aktuální oznámení

Výzva na registraci subjektů za účelem poskytování výchovně-vzdělávacích služeb pro děti od 2 do 5 let s příspěvkem města

Den vyvěšení:7.6.2022
Den sejmutí:11.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor humanitní
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Statutární město Jablonec nad Nisou

vyhlašuje

výzvu na registraci subjektů

za účelem poskytování výchovně-vzdělávacích služeb pro děti od 2 do 5 let s příspěvkem města

Statutární město Jablonec nad Nisou bude podporovat rodiny s malými dětmi s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou formou příspěvku na školné ve výši 1000 Kč/měsíc pro dítě ve věku od 2 do 5 let, jehož zákonní zástupci splní kritéria stanovená městem Jablonec nad Nisou a projeví zájem zabezpečit dítě u subjektu majícího charakter soukromé mateřské školy. Při splnění podmínek registrace bude s vybranými subjekty uzavřena smlouva o poskytnutí výše uvedeného příspěvku města rodičům dětí, kteří splní všechna kritéria a kteří budou využívat pro své děti jejich službu dle podmínek daných smlouvou. Příspěvek rodičům bude subjektu vyplacen zpětně na základě docházky dítěte zapsaného v zaregistrovaném soukromém zařízení.

Podmínky pro registraci soukromých subjektů jsou:

  • subjekt působí na území města Jablonec nad Nisou
  • subjekt má charakter soukromé školky nebo dětské skupiny a nabízí výchovně-vzdělávací služby
  • subjekt splňuje „Základní standardy kvality péče o děti od 2 do 5 let“
  • subjekt se písemně zaváže spolupracovat s městem (tj. především respektovat pravidla pro poskytování příspěvku rodičům stanovená městem jako např. vykazování docházky, měsíční vyúčtování, pravidelná komunikace s humanitním odborem, poskytování aktuálních informací atd.)
  • subjekt musí souhlasit s tím, že požadovanou úplatu od rodičů dětí poníží o finanční příspěvek města

Subjekt k registraci doloží:

  • dokument, ze kterého je patrná možnost poskytovat služby dětem od 2 do 5 let (např. živnostenské oprávnění, stanovy, zakládací listina, zřizovací listina)
  • platný výpis z rejstříku trestů osoby zastupující subjekt ne starší než 3 měsíce (držitel živnostenského oprávnění, předseda, ředitel)
  • vlastní „Provozní řád“
  • aktuální ceník služeb

Písemnou žádost o registraci učiňte prostřednictvím formuláře, který obdržíte na níže uvedeném kontaktu.

Uzávěrka registrace je 11. 7. 2022 ve 12.00 hodin.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s přílohami zasílejte na adresu: Statutární město Jablonec nad Nisou, Šárka Bachmannová, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou v obálce s označením „Soukromé subjekty“ nebo osobně doručte tamtéž.

Bližší informace poskytne: Šárka Bachmannová, tel. 483 357 322, e-mail:

Mgr. David Mánek v.r.
náměstek primátora

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3424966x | Petr Vitvar
load