Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - společné povolení: rozšíření komunikace Na Roli č.p. 62-68, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:48512/2022
Den vyvěšení:31.5.2022
Den sejmutí:30.6.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Výroková část:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 13.4.2022 podalo

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1, které zastupuje Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor investic, oddělení přípravy a realizace investic, vedoucí Ing. Pavel Sluka,  

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

do 3 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn. 571/2020/ODS/PDS/Šry ze dne 15.5.2020 na stavbu

"rozšíření komunikace Na Roli č. p. 62-68, Jablonec nad Nisou"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 666/1, 666/15, 666/16, 673/2, 792/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Stavba obsahuje:

Stávající komunikace v lokalitě jsou nedostatečně kapacitní pro odstavování OA, a tím dochází k porušování pravidel silničního provozu. SO 101 zvyšuje kapacitu odstavných ploch a část ploch opravuje.

SO 101 - komunikace Na Roli: oblast 1. - novostavba: jedná se o vytvoření 3 ks nových víceúčelových ploch ze zatravňovacích rohoží o celkové ploše 292 m2 s podložím ze štěrkodrtě (plocha pro 12 park. stání u obj. č.p. 68, pro 4 park. stání u obj. č.p. 66, pro 4 park. stání u obj. č.p. 64). Betonové obrubníky (100/250/1000) přilehlé k zelené ploše budou mít navýšení nad rohože 100 mm.

Nově se umisťuje "SO 101 - Oblast 1" - na p.p.č 792/1, 666/15, 666/16 v katastrálním území Jablonec nad Nisou - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 4,8 m od parc. č. 4450 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 4,3 m od parc. č. 666/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 5,4 m od parc. č. 4449 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 3,8 m od parc. č. 666/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 3,6 m od parc. č. 4448 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 11,1 m od parc. č. 4447 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Konstrukce odstavné plochy v celkové tl. min. 340 mm (zatravňovací rohože - tl. 50 mm, lože z fr. 4/8 - tl. 40 mm, ŠD fr. 0/63 typ A - tl. 250 mm).

Úprava veřejného osvětlení bude provedena demontáží 1 kusu stožáru a 1 kusu svítidla s jejich přesunem o 10,5 m (za obj. č.p. 68).

SO 101 - komunikace Na Roli: oblast 2. - oprava s rozšířením: jedná se o opravu stávajícího asfaltového povrchu (AC) pod přístřešky na odpadové nádoby v ploše 49 m2. Nová plocha z betonové vibrolisované dlažby. Betonové obrubníky (100/250/1000) přilehlé k zelené ploše budou mít navýšení nad dlažbu střídavě 100 mm a 0 mm (1 m s navýšením 100 mm a 0,5 m bez navýšení) pro odvod vody).

Nově se umisťuje "SO 101 - Oblast 2" - na p.p.č 673/2, 666/1, 666/16 v katastrálním území Jablonec nad Nisou - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 9,9 m od parc. č. 666/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 12,0 m od parc. č. 4448 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 6,9 m od parc. č. 2284 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 8,5 m od parc. č. 4449 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 8,1 m od parc. č. 666/22 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 7,0 m od parc. č. 4450 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Konstrukce odstavné plochy pod přístřešky na odpadové nádoby v tl. 250 mm (betonová dlažba vibrolisované - tl. 60 mm, lože z fr. 4/8 - tl. 40 mm na základy z MC, ŠD fr. 0/63 typ A - tl. 150 mm).

Povrchová voda z "oblasti 1" bude zasakována do konstrukce a voda z "oblasti 2" bude odvedena přes obrubu do stávající zeleně. Odvodnění bude v souladu se stávajícím stavem.

Podél komunikace SO 101 bude upravena stávající travnatá plocha za obrubou v šíři 0,5 - 1 m v celkové ploše 108 m2.

Přístřešky budou vyrobeny z hliníkových (alternativně z ocelových žárově pozinkovaných) profilů nosných sloupů, vodorovných příčlí a nosníků střechy, skružených do mírného oblouku. Konstrukce budou bez nátěru, barva střechy bude bez nátěru, nebo šedá. Přístřešek pro 2 kontejnery před č.p. 66 bude osazen do stávající AC plochy, která nebude stavebně upravována.

Návrh dopravního řešení: komunikace v režimu obytné zóny. Umístění nového DZ bude řešeno ve Stanovení místní úpravy provozu, které bude vedeno v samostatném řízení.

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
Jablonecká energetická a.s., Liberecká č.p. 4191/120, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná č.p. 2349/7, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

 

Odůvodnění:

Dne 13.4.2022 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení (společného povolení) výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.  

Správní orgán přezkoumal předloženou žádost a dne 25.4.2022 pod č.j. 35642/2022 oznámil oznámil dle § 94m odst. 2 stavebního zákona, v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) zahájení řízení o prodloužení platnosti podmínek společného povolení veřejnou vyhláškou, a zároveň dle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě. Citovaným opatřením upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že mohou uplatnit svá závazná stanoviska a námitky nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, což je patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Podle § 26 odst. 1 správního řádu byl obsah oznámení zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 85 odst. 1 a 2 a ust. § 109 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

 • dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 písm. a) stavebního zákona žadateli, tj. statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, které zastupuje vedoucí oddělení investiční výstavby Ing. Pavel Sluka;

 • dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou;

 • dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům, na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn, může být územním rozhodnutím a prováděním stavby přímo dotčeno, tj. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2; GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2; Jablonecká energetická a.s., Liberecká č.p. 4191/120, 466 01  Jablonec nad Nisou 1;  Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1; Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná č.p. 2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou 1;

 • dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) a § 109 písm. e) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím a prováděním stavby přímo dotčeno, tj. sousední pozemky: st. p. 4448, 4449, 4450, parc. č. 666/22 v katastrálním území Jablonec nad Nisou; sousední stavby: č. p. 3462, č.p. 3461 a č.p. 3460 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Stavebník dále oznámil, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti. Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno ekonomickou situací stavebníka, a požadavek na prodloužení platnosti o 3 let zdůvodněn současnými finančními možnostmi stavebníka.

V dané lhůtě nebyly správnímu orgánu doručeny žádná stanoviska a námitky, uskutečněním nebo užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Protože předpoklady, za kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3425076x | Petr Vitvar
load