Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Vysoká, „Vysoká – parkoviště nad poštou“, „Vysoká – chodníky u čp. 3322 až 3327“, „Vysoká – chodníky u čp. 4215 a 4216“ vše Jablonec n.N. část.i úplná uzavírka

Číslo jednací:47938/2022
Den vyvěšení:31.5.2022
Den sejmutí:15.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

3228/2022/ODS/ZUK/Mun

 

 

Č.j.:

47938/2022

 

 

 

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

30.5.2022

 

 


Progres Liberec s.r.o.
Vilová č.p. 350
460 01 Liberec 1

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Vysoká, „Vysoká – parkoviště nad poštou“, „Vysoká – chodníky u čp. 3322 až 3327“ k.ú. Jablonecké Paseky, ul. Vysoká, „Vysoká – chodníky u čp. 4215 a 4216“   k.ú. Jablonec n.N. vše obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 11.5.2022 Progres Liberec s.r.o. se sídlem Vilová 350, Liberec PSČ 460 10, IČO 25401645

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 10.5.2022 čj. KRPL-44709/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místní komunikaci: ul. Vysoká (pp.č.1711 a 812/14) včetně chodníků úsek od ul. Spojovací po č.p.3310/74 a úsek od č.p.3306 po č.p.3302, „Vysoká – parkoviště nad poštou“ (pp.č.810/14) „Vysoká – chodníky u čp. 3322 až 3327“ (pp.č.810/13,844/3,845/3,846/3, 810/20) úsek od parkoviště k č.p.3324/11, a od č.p.3322/7 po č.p.3327/17 vše k.ú. Jablonecké Paseky a obec Jablonec nad Nisou

 

na místní komunikaci: ul. Vysoká (pp.č.2427) včetně chodníků úsek od č.p.3310/74 po ul. Švédská, Vysoká – chodníky u čp. 4215 a 4216“ (pp.č.1470/27) úsek předního chodníku od ul. Vysoká po č.p.4215 a dále k č.p.4216 vše k.ú. a obec Jablonec nad Nisou

 

termín: od 6.6.2022 do 15.10.2022

z důvodu: rekonstrukce STL plynovodu a přípojek v rámci akce „REKO MS JBC-sídliště Šumava, II. etapa“

 

Částečná uzavírka bude na MK ul. Vysoká, kdy bude ulice z jednosměrněna ve směru z centra města do Jabloneckých Pasek – MIMO BUS. Objízdná trasa bude vedena ul. Březová k.ú. Jablonecké Paseky, V Luzích k.ú. Jablonec nad Nisou vše obec Jablonec nad Nisou.

Úplná uzavírka bude v době prací v ul. Vysoká od č.p.3305/84 po č.p.3302/90 a Vysoká – parkoviště nad poštou“. Objízdné trasy nebudou značeny. Vše se bude řídit dle schváleného DIO.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 10.5.2022 čj. KRPL-44709/ČJ-2022-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Progres Liberec s.r.o. se sídlem Vilová 350, Liberec PSČ 46010, IČO 25401645, Kontakt p. Roman Havle tel.: 725926647.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul. Vysoká (pp.č.1711 a 812/14) včetně chodníků úsek od ul. Spojovací po č.p.3310/74 a úsek od č.p.3306 po č.p.3302, „Vysoká – parkoviště nad poštou“ (pp.č.810/14) „Vysoká – chodníky u čp. 3322 až 3327“ (pp.č.810/13,844/3,845/3,846/3, 810/20) úsek od parkoviště k č.p.3324/11, a od č.p.3322/7 po č.p.3327/17 vše k.ú. Jablonecké Paseky a obec Jablonec nad Nisou a  ul. Vysoká (pp.č.2427) včetně chodníků úsek od č.p.3310/74 po ul. Švédská, „Vysoká – chodníky u čp. 4215 a 4216“ (pp.č.1470/27) úsek předního chodníku od ul. Vysoká po č.p.4215 a dále k č.p.4216 vše k.ú. a obec Jablonec nad Nisou z důvodu rekonstrukce STL plynovodu a přípojek v rámci akce „REKO MS JBC-sídliště Šumava, II. etapa“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 10.5.2022 čj. KRPL-44709/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí   

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. Progres Liberec s.r.o., IDDS: b9qu4yg
            sídlo: Vilová č.p. 350, 460 01 Liberec 1

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
            sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 

 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3425001x | Petr Vitvar
load