Aktuální oznámení

OZNÁMENÍ zahájení společného řízení na stavbu:zahradní chatky,domovní rozvody elektro, vodovod a kanalizace,terénní úpravy a zpevněné plochy Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou

Číslo jednací:41741/2022
Číslo evidenční:2764/2022/SPR/SÚ/Her
Den vyvěšení:11.5.2022
Den sejmutí:26.5.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

 

Stanislav Kuchař, nar. 2.4.1969, Stavbařů 3328/2, 466 01  Jablonec nad Nisou 1,
Renata Kasalová, nar. 19.10.1966, Na Úbočí 4326/14, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5

(dále jen "žadatel") podal dne 16.3.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

zahradní chatky
domovní rozvody elektro, vodovod a kanalizace
terénní úpravy a zpevněné plochy
Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1360/10 v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

 

Stavba obsahuje:

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři zdejšího stavebního úřadu (budova Magistrátu města Jablonec nad Nisou, III. patro, č. dveří 338) po předchozí domluvě na tel. č. nebo elektronické adrese uvedené v záhlaví této písemnosti.

Při vymezování okruhu účastníků společného řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší žadateli, obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníkovi stavby a pozemku, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a tomu kdo má k tomuto pozemku a stavbě jiné věcné právo. Dále toto právní postavení přísluší vlastníkům sousedních pozemků parc. č. 1234, 1357/113, 1360/8, 1360/11, 1360/13 a 1361 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být rozhodnutím ve věci přímo dotčena.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1234, 1357/113, 1360/11, 1361, 1360/13, 1360/8 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníku, bude oznámení v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, doručeno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, kromě účastníků uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, tj. osobám, které mají vlastnické právo k pozemkům a stavbám, na nichž má být požadovaný záměr žadatele uskutečněn, těm bude doručeno jednotlivě.

 

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad současně uvádí, že ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. V souladu s cit. ustanovením správního řádu stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu do 15-ti dnů ode dne obdržení tohoto oznámení. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ust. § 72 správního řádu oznámeno.

 

 

 

 

 

Petra Haltufová

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

Příloha:

1x seznam práv a povinností účastníků řízení

1x situace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)
1. Stanislav Kuchař, Stavbařů č.p. 3328/2, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
2. Renata Kasalová, Na Úbočí č.p. 4326/14, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5

 

Ostatní účastníci správního řízení dle § 144 odst. 2 zák. č.  500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou:

 

Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Aleš Teska, 9. května č.p. 383/17, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Vladimíra Tesková, 9. května č.p. 383/17, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Jolana Medunová, Boženy Němcové č.p. 3704/36, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ing. Karel Kamír, Arbesova č.p. 411/35, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ing. Pavel Kadlas, Rabasova č.p. 3836/6, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4 Michal Křemen, Mechová č.p. 3601/21, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Mgr. Jana Špačková, Svatopluka Čecha č.p. 1537/38, 466 02  Jablonec nad Nisou 2
Martina Šámalová, Budovatelů č.p. 3146/18, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Ing. Jiří Vancl, Mechová č.p. 3602/19, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Petr Vokatý, Mšenská č.p. 3938/26, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ing Daniela Vokatá, Mšenská č.p. 3938/26, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Petra Třešňáková, U Tenisu č.p. 4971/10, Proseč nad Nisou, 468 04  Jablonec nad Nisou 7
Pavel Ferenc Kvaka

Lenka Ferencová, Boženy Němcové č.p. 4195/25, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Jitka Šámalová, Petra Bezruče č.p. 3633/60, 466 01  Jablonec nad Nisou 1Ing. Věra Compelová, Mládí č.p. 3842/1, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Jan Kašťák, Opletalova č.p. 3129/27, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Ing. arch. Josef Faltejsek, U Kostela č.p. 3840/21, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Dagmar Faltejsková, U Kostela č.p. 3840/21, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Alice Dobrovolná, Mšenská č.p. 3937/24, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Helena Juhásová, U Kostela č.p. 3831/13, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Hana Šáralová, Mozartova č.p. 3651/20, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Lukáš Juřík, Rybářská č.p. 4604/8b, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

RNDr. Pavel Škrabálek, Na Úbočí č.p. 4353/31, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5
Daniel Zlatník, Řetízková č.p. 3199/12, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Jaroslav Slavík, F.L.Čelakovského č.p. 4269/5, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
Ivana Dudková, Na Kopci č.p. 3057/13, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Ivana Šobrová, Žižkova č.p. 698, Příbram II, 261 01  Příbram 1
Jan Kraus, U Srnčího dolu č.p. 3250/34, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Zdeňka Krausová, U Srnčího dolu č.p. 3250/34, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Ludvík Mottl, Mšenská č.p. 3930/16, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Drahoslava Mottlová, Mšenská č.p. 3930/16, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Jiří Malát, Mšenská č.p. 3966/48, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Jitka Malátová, Mšenská č.p. 3966/48, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ing. Ivo Hujer, Mšenská č.p. 3986/60, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Jana Hujerová, Mšenská č.p. 3986/60, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Martina Smith, Švábova č.p. 769/24, Praha 5-Hlubočepy, 152 00  Praha 52
Marie Březinová, IDDS: eqnek3r
trvalý pobyt: Vondroušova č.p. 1188/37, Praha 6-Řepy, 163 00  Praha 618
Václav Košek, Na Vápence č.p. 752, 468 22  Železný Brod
Miroslava Košková, Na Vápence č.p. 752, 468 22  Železný Brod
Stanislav Mynář, F. L. Čelakovského č.p. 3676/4, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Danuše Mynářová, F. L. Čelakovského č.p. 3676/4, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ing. Pavel Mls, Josefa Hory č.p. 4049/13, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Oliva Mlsová, Josefa Hory č.p. 4049/13, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Stanislav Šrám, Arbesova č.p. 3886/10, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Jitka Šrámová, Arbesova č.p. 3886/10, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ladislav Kalous, Josefa Hory č.p. 4032/9, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Miluše Kalousová, Josefa Hory č.p. 4032/9, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
JUDr. Josef Macek, Mšenská č.p. 3987/62, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Vlasta Macková, Mšenská č.p. 3987/62, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ladislav Libánský, Podhorská č.p. 2127/18, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Eva Libánská, Podhorská č.p. 2127/18, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Zdeněk Král, Na Úbočí č.p. 4335/27, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5
Marie Králová, Na Úbočí č.p. 4335/27, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5
Jiří Vavruška, Na Výšině č.p. 3711/7, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Dana Vavrušková, Na Výšině č.p. 3711/7, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Ing. Josef Vincenec, F. L. Čelakovského č.p. 4269/5, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ing. Michaela Vincenecová, F. L. Čelakovského č.p. 4269/5, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Oldřich Kobr, Rabasova č.p. 3835/2, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Taťána Kobrová, Rabasova č.p. 3835/2, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ing. Vladimír Černý, IDDS: ph3zbew
trvalý pobyt: Josefa Hory č.p. 4079/21, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Eva Černá, Josefa Hory č.p. 4079/21, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ing. Milan Kryl, Josefa Hory č.p. 4032/9, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4Ing. Alena Krylová, Josefa Hory č.p. 4032/9, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4

Ing. Ota Buriánek, Josefa Hory č.p. 4115/27, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Hana Buriánková, Josefa Hory č.p. 4115/27, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Pavel Böhm, Josefa Hory č.p. 4077/17, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Eva Böhmová, Josefa Hory č.p. 4077/17, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ing. Tomáš Ulman, Nová Ves nad Nisou č.p. 476, 468 27  Nová Ves nad Nisou
Ing. Jitka Ulmanová, Nová Ves nad Nisou č.p. 476, 468 27  Nová Ves nad Nisou
Petr Dovol, Ivana Olbrachta č.p. 4209/18, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Renata Dovolová, Ivana Olbrachta č.p.4209/18,Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
Jaroslav Mazánek, Panenská č.p. 4428/25, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Stanislava Mazánková, Panenská č.p. 4428/25, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Vlasta Fistrová, Vysoká č.p. 3336/56, 466 02  Jablonec nad Nisou 2
Dagmar Grosmanová, Mozartova č.p.3599/23, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ing. Ladislav Očenáš, Jizerská č.p. 3560/10, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Zdeňka Očenášová, U Kostela č.p. 3840/21, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Milan Šourek, Podhorská č.p. 510/5, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Jitka Šámalová, Petra Bezruče č.p. 3633/60, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Martin Šuba, V Nivách č.p. 2519/26, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Kateřina Jégrová, Pobřežní č.p. 3910/15, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Eva Vanerová, Polní č.p. 3458/55, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

Mgr. Michal Rameš, Josefa Hory č.p. 4115/27, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Ing. Jana Ramešová, Josefa Hory č.p.4115/27, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
Petra Sazamová, Mozartova č.p. 3598/25, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Marek Krejsa, Matoušova č.p. 62/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7
Andrea Krejsová, Matoušova č.p. 62/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7
Jiří Vajshaitl, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
 Milan Türk, Pobřežní č.p. 3900/13, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
 Věra Krouzová, Na Úbočí č.p. 4325/21, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5
Ing. Bohuslav Bartůněk, Na Úbočí č.p. 4357/35, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5
Světlana Bartůňková, Na Úbočí č.p. 4357/35, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5
Ing. Pavel Lopata, Josefa Hory č.p. 4081/25, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Jaroslava Lopatová, Josefa Hory č.p. 4081/25, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Jan Súkeník, Křišťálová č.p. 3323/9, Jablonecké Paseky, 466 02  Jablonec nad Nisou 2
Irena Weissová, Boženy Němcové č.p.4193/23, Mšeno nad Nisou,466 04 Jablonec nad Nisou 4
Pavel Košek, Budovatelů č.p. 3272/17, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Miroslava Košková, Budovatelů č.p. 3272/17, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Zbyněk Fejfar, Ivana Olbrachta č.p. 4179/21, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Eva Fejfarová, Malý Rohozec č.p. 186, 511 01  Turnov 1
Jindra Hanušová, F. L. Čelakovského č.p. 3676/4, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Naděžda Štofaníková, Květinová č.p. 1599/27, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
Miroslav Šáral, Mozartova č.p. 3651/20, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
Jana Fabiánová, Hluboká č.p. 4064/15, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4
MUDr. Denisa Endrychová, Blankytná č.p. 1160/11, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6

 
dotčené správní úřady
3. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení územního plánování, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
4.Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370664x | Petr Vitvar
load