Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici referent odboru ekonomiky (referent oddělení rozpočtu a poplatků)

Den vyvěšení:11.5.2022
Den sejmutí:27.5.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:

referent odboru ekonomiky Magistrátu města Jablonec nad Nisou (referent oddělení rozpočtu a poplatků).

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk;

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

· středoškolské vzdělání ekonomického směru výhodou;

· znalost zákona č. 565/1190 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, výhodou znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;

· výhodou znalost práce s informačním systémem Ginis;

· zkušenost s vedením pokladní agendy;

· znalost Jablonce nad Nisou z hlediska místopisu výhodou;

· administrativní a komunikační schopnosti, pečlivost, aktivní přístup k řešení problémů;

· uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office).

Nabízíme:

 • perspektivní zaměstnání;
 • odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo, (mail);
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • souhlas s nakládáním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii

Popis vykonávané práce:

Pracovník provádí správu místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – evidenci poplatků, vyhledávací činnost – noví poplatníci, vyzývání k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení místního poplatku, zjišťování přeplatků a nedoplatků, vydávání platebních výměrů.

Platové zařazení: do platové třídy 9, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem ihned nebo dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 27.5.2022 do 11.00 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

· osobně na Organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232, 235,236)

 • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací:

informace k pracovní náplni jsou k dispozici u Ing. Jitky Hujerové, vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků na jhujerova@mestojablonec.cz;

informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, oddělení organizační a personální na krausova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370693x | Petr Vitvar
load