Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Ještědská a ul. Horská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

Číslo jednací:41515/2022
Den vyvěšení:12.5.2022
Den sejmutí:27.5.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

2754/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

41515/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

11.5.2022

 

 


ELIPROM spol. s r.o.
Legií č.p. 317/19
Liberec XII-Staré Pavlovice
460 01  Liberec 1

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 9.5.2022 podaném společností ELIPROM spol. s r.o., IČO 48264237, Legií č.p. 317/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01  Liberec 1

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 6.5.2022 č.j. KRPL-45973/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na MK : ul. Ještědská a ul. Horská  k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou 

v úseku : od prostoru křižovatky ulic Ještědská a Horská, dále ulicí Horská po začátek parkoviště Horská

termín : od 17.5.2022 – do 24.6.2022

z důvodu: realizace kabelového vedení nn v rámci akce „ IV-12-4018520 JN, Rychnov u J.n.N.Horská, pč.826-kNN,SR“

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 6.5.2022 č.j. KRPL-45973/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu je společnost ELIPROM spol. s r.o., IČO 48264237, Legií č.p. 317/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01  Liberec 1 zastoupena Pavlem Zapadlem, tel.č. 603 456 493, e-mail : zapadlo@eliprom.cz.

 4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát  Jablonec  nad Nisou,  odbor  stavební a  životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost ELIPROM spol. s r.o., IČO 48264237, Legií č.p. 317/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01  Liberec 1 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na MK ul. Ještědská a ul. Horská  k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou  z důvodu realizace kabelového vedení nn v rámci akce „ IV-12-4018520 JN, Rychnov u J.n.N.Horská, pč.826-kNN,SR“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 6.5.2022 č.j. KRPL-45973/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

  vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

   


 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. v y v ě š e n o  dne : …………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. s e j m u t o  dne :  ………………

 

 

Příloha : situace

 

Obdrží

Žadatel :

 • ELIPROM spol. s r.o., IDDS: tfh3r89, Legií 317/19, 460 01  Liberec 1   

  Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS: vsmhpv9ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, IDDS: fjxbbm5

  Na vědomí :

 • co

   

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370718x | Petr Vitvar
load