Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Bedřichov-Královka, k.ú. i obec Bedřichov

Číslo jednací:40147/2022
Den vyvěšení:11.5.2022
Den sejmutí:26.5.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

2660/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

40147/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

6.5.2022

 

 


Josef Nešvera
Jabloňová č.p. 412/13
Liberec XII-Staré Pavlovice
460 01  Liberec 1

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 4.5.2022 podaném společností STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova č.p. 982/4, Praha 5-Jinonice, 158 00  Praha 58 v zastoupení Josefem Nešverou, IČO 66662087, Jabloňová č.p. 412/13, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01  Liberec

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 2.5.2022 č.j. KRPL-47433/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na místní komunikaci : Bedřichov-Královka k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov

termín : od 16.5.2022 do 31.7.2022

takto :

- úsek od stadionu k odbočce na Šámalovu chatu – částečná uzavírka

- úsek od odbočky na Šámalovu chatu cca 900 m – úplná uzavírka mimo sobotu a neděli

- úsek od křiž. s MK k odbočce na Prezidentskou chatu – částečná uzavírka

2 dny proběhne úplná uzavírka celého úseku při pokládce balené

z důvodu: opravy komunikace

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 2.5.2022 č.j. KRPL-47433/ČJ-2022-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 1. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova č.p. 982/4, Praha 5-Jinonice, 158 00  Praha 58 zastoupena stavbyvedoucím – Ing. Martin Obr, tel.č. 602 208 873.

 1. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova č.p. 982/4, Praha 5-Jinonice, 158 00  Praha 58 v zastoupení Josefem Nešverou, IČO 66662087, Jabloňová č.p. 412/13, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01  Liberec dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci : Bedřichov-Královka k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov v termínu od 16.5.2022 do 31.7.2022 ve výše uvedeném rozsahu z důvodu opravy komunikace. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 2.5.2022 č.j. KRPL-47433/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Bedřichov  v y v ě š e n o  dne : …………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Bedřichov  s e j m u t o  dne :  ………………

 

 

Příloha -  situace dopravního značení

 

Obdrží

Žadatel :

 • STRABAG a.s., Kačírkova č.p. 982/4, Praha 5-Jinonice, 158 00  Praha 58 v zastoupení Josefem Nešverou IDDS: 3zsu3de, Jabloňová 412/13, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01  Liberec 1

  Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Obecní úřad Bedřichov, IDDS: 97abtyg, 468 12 Bedřichov 218 

  Na vědomí :

 • co

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370693x | Petr Vitvar
load