Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Pulečný

Číslo jednací:39018/2022
Číslo evidenční:6633/2019/OÚP/VAUP/3
Den vyvěšení:10.5.2022
Den sejmutí:9.6.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje
Typ oznámení:Územní plán

Podrobnosti:

Návrh změny č. 1 Územního plánu Pulečný

 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního a strategického plánování z titulu pořizovatele Územního plánu Pulečný § 6 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, na základě schváleného zadání změny č. 1 Územního plánu Pulečný pořídil v souladu s §50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pulečný.

Pořizovatel o z n a m u j e

v souladu se zněním s § 20 odst. 2 a § 52 odst. 1 stavebního zákona konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pulečný, které se uskuteční

dne 13.07.2022 (středa) v 16:30 hodin

v sále kulturního domu U Dubu, č. p. 22, 468 02 Pulečný, a to s odborným výkladem zpracovatele Návrhu Ing. arch. Petrů z ateliéru Aurum.

 

Do dokumentace návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pulečný lze nahlížet:

- na oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje Magistrátu města Jablonec nad Nisou (č.dv. 127, I. patro budovy radnice – zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín),

- na Obecním úřadě Pulečný – zejména v úředních dnech pondělí od 8.00 do 12.00 hodin a od 13:00 do 18:00 hodin a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin, (popřípadě v jiný domluvený termín).

- na internetových stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou (www.mestojablonec.cz) a obce Pulečný (www.pulecny.cz).

 

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení na úřední desce.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního a strategického plánování z titulu pořizovatele

vyzývá zástupce dotčených orgánů, Krajského úřadu Libereckého kraje, sousedních obcí, dále vlastníky dotčených pozemků a ostatní veřejnost k účasti na veřejném jednání.


Poučení, vyplývající ze stavebního zákona:

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

 

 

 

 

Ing. Štěpánka Drahorádová, DiS.

referent oddělení územního plánování

Vyvěšeno: 10.05.2022

 

 

 

Sejmuto: 09.06.2022


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370693x | Petr Vitvar
load