Aktuální oznámení

Vyhláška - veř. projednání Změny č. 4 a Změny č. 8 ÚP Jablonec

Číslo jednací:39701/2022
Den vyvěšení:6.5.2022
Den sejmutí:27.6.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje
Typ oznámení:Územní plán

Podrobnosti:

Sp.zn.: 5870/2021/OÚP/VAUP/5/Da

Č.j.: 39701/2022

Vyřizuje: Ing. arch. Daňkovský

Tel.: +420 483 357 118

Fax: +420 483 357 353

E-mail: dankovsky@mestojablonec.cz

Datum: 5. května 2022

Váš dopis:

obdrží dle rozdělovníku


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

o konání DVOU veřejných projednání

návrhu Změny č. 4 Územního plánu Jablonec nad Nisou

a

návrhu Změny č. 8 Územního plánu Jablonec nad Nisou

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického rozvoje - oddělení územního plánování z titulu pořizovatele Územního plánu Jablonec nad Nisou dle ustanovení § 6 odst. 1
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

oznamuje zahájení řízení o návrzích Změny č. 4 Územního plánu Jablonec nad Nisou a
Změny č. 8 Územního plánu Jablonec nad Nisou (dále jen „ÚP Jablonec n. N.“) obě pořizované zkráceným způsobem v souladu s § 55b, § 52 a § 22 odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanoveními § 172 zákona č. 500/2004Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné projednání návrhů Změny č. 4 ÚP Jablonec n. N. a Změny č. 8 ÚP Jablonec n. N. pořizované zkráceným způsobem se uskuteční

dne 20. června 2022  (pondělí)  ve  14.00 hodin

v zasedací místnosti č. dv. 202, II. patro radnice v Jablonci nad Nisou.

Součástí veřejného projednání bude v souladu s § 22 odst. 4 stavebního zákona odborný výklad obou návrhů změn územně plánovací dokumentace zpracovatelem obou dokumentací, kterým je
firma SAUL s.r.o., Liberec.

Veřejná vyhláška - oznámení o konání dvou veřejných projednání týkajících se shora uvedených úprav územně plánovací dokumentace bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, Jablonec nad Nisou, v době od 6. 5. 2022 do 27. 6. 2022 včetně.

Návrhy Změny č. 4 ÚP Jablonec n. N. a Změny č. 8 ÚP Jablonec n. N. jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí na následujících místech:

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického rozvoje – oddělení územního plánování (č.dv. 127 a 128, I. patro budovy radnice – zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín),

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, Liberec 2. - Ing. Gabriela Šípková, XIII. patro, č. dveří 1330 (doporučuje se předem domluvit termín a využít zejména úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin),

- internetové stránky statutárního města Jablonec nad Nisou v odkazu úřední deska (https://www.mestojablonec.cz).

Magistrát  města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického rozvoje - oddělení územního plánování z titulu  pořizovatele Územního plánu města Jablonce nad Nisou a jeho změn

vyzývá

zástupce dotčených orgánů, Krajského úřadu Libereckého kraje, sousedních obcí, dále vlastníky dotčených pozemků a ostatní veřejnost k účasti na veřejném jednání.

Poučení:

· Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (dle § 22 odst. 1 stavebního zákona), tj. do 27. 6. 2022 včetně, lze uplatnit (dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona ve spojení
s § 172 odst. 1 a 5 a § 39 odst. 1 správního řádu) stanoviska, připomínky a námitky k projednávaným návrhům změn. Dotčené osoby podle § 52 odst. 2 podávající námitky musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

· Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.

· Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatní dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán svá stanoviska.

· Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osob, které je uplatňují.

· K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

· Stanoviska, námitky a připomínky adresujte na Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení územního plánování, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou.

· Pro informaci uvádíme, že dle § 22 odst. 3 stavebního zákona je nutné stanoviska, připomínky a námitky podat jednou z níže v textu uvedených forem, tzn. osobně sdělené dotazy není možné považovat za podané připomínky (případně námitky nebo stanoviska) a měly by tak pouze směřovat k dovysvětlení prováděného výkladu.

Stanoviska, připomínky a námitky je možné podávat následujícími způsoby:

· písemnou formou na podatelnu Magistrátu města Jablonec nad Nisou

· zaslat na adresu:

Magistrát města Jablonec nad Nisou

Oddělení územního plánování

Mírové náměstí 19

467 51  Jablonec nad Nisou

· v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Jablonec nad Nisou: epodatelna@mestojablonec.cz

· či do datové schránky Magistrátu města Jablonec nad Nisou: wufbr2a

Námitky, připomínky a stanoviska musí být podány v souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména s § 37 odst. 2, který upravuje obsah podání.
Z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje.

- Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

- V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebojí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

- Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Upozornění:

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo aktualizaci zásad územního rozvoje se nepřihlíží.


Ing. arch. Daniel Daňkovský

referent oddělení územního plánování

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:Rozdělovník:

Dotčené orgány

1) Magistrát města Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí a státní památkové péče

2) Magistrát města Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí a státní památkové péče -vodoprávní úřad

3) Magistrát města Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí a státní památkové péče – orgán památkové péče

4) Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí - oddělení dopravní a silniční

5) Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1;

6) Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

7) Ministerstvo ŽP ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

8) Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

9) Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 471/1, Praha 1, 11811

10)  Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky a mezinárodních vztahů, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

11)  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

12)  Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899, Pardubice, 530 59

13)  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec n. N., poštovní schránka 37, 466 05 Jablonec n. N.

14)  Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, Podhorská 64, 466 60 Jablonec n. N.

15)  Krajská veterinární správa, Ostašovská 521, 460 11, Liberec

16)  Státní pozemkový úřad, U Nisy 6a, 460 01 Liberec

17)  Obvodní báňský úřad v Liberci, Tř. 1. máje 858/26, P.O.BOX 16, 460 01 Liberec

18)  ČR – státní energetická inspekce, ÚI pro LK, nám. Dr. E. Beneše 584/24, poštovní schránka 43, 460 01 Liberec,

19)  SÚJB, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1

Ostatní orgány a organizace

20)  Magistrát města Jablonec n. N. – odbor stavební a životního prostředí - stavební úřad

21)  Magistrát města Jablonec n. N. – odbor investic

22)  Magistrát města Jablonec n. N. – odbor správy majetku

23)  Magistrát města Jablonec n. N. – odd. správy komunikací

24)  Magistrát města Jablonec n. N. – odbor ekonomiky – odd. majetkoprávní

25)  Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec - odbor ÚP a stavebního řádu

26)  Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec - odbor dopravy

27)  SČVK, Přítkovická 1689, 463 11 Teplice

28)  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV

29)  GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem

30)  T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4

31)  Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

32)  České dráhy, divize dopravní cesty o. z., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1

33)  Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003, Praha 1, 110 00

34)  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4

35)  Národní památkový ústav Liberec, Jablonecká ulice 642/23, Liberec

36)  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Podhorská 564/62, 466 01 Jablonec n. N.

37)  SVS Liberec a.s., Pražská 36, 460 31 Liberec

38)  Lesy ČR, lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská ul. 61, 466 01 Jablonec n. N.

39)  Krajská správa silnic Libereckého kraje, Čs. Mládeže 632/32, Liberec 6, 460 06

40)  Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

41)  Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30

42)  Obec Janov nad Nisou, 468 11

43)  Město Lučany nad Nisou, 468 01

44)  Obec Nová Ves nad Nisou, 468 27

45)  Obec Maršovice, 468 01

46)  Obec Dalešice, 468 02

47)  Obec Pulečný, 468 02

48)  Město Rychnov u Jablonce n. N., 468 02

49)  Obec Rádlo, 468 03

50)  Obec Pěnčín, 468 21

51)  SAUL s.r.o., Ing. arch. Jiří Plašil, U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4

52)  Náměstek primátora pro rozvoj města a určený zastupitel


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370693x | Petr Vitvar
load