Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ppč. 1720/3 k.ú. Jindřichov, obec Lučany nad Nisou

Číslo jednací:39567/2022
Den vyvěšení:6.5.2022
Den sejmutí:21.5.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

2608/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

39567/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

4.5.2022

 

 


VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05  Jablonec nad Nisou 5

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 29.4.2022 podaném Vojtěchem Benešem, nar. 5.12.1990, Krkonošská č.p. 4174/25, Kokonín, 468 01  Jablonec nad Nisou 8 v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 29.4.2022 č.j. KRPL-43157/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na místní komunikaci : ppč. 1720/3 vše  k.ú.Jindřichov,  obec Lučany nad Nisou

místo : u pozemku pč. 372/2

termín : od 14.5.2022 – 31.5.2022

z důvodu: kanalizační přípojka pro nový RD na pozemku pč. 372/2

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 29.4.2022 č.j. KRPL-43157/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Vojtěch Beneš, nar. 5.12.1990, Krkonošská č.p. 4174/25, Kokonín, 468 01  Jablonec nad Nisou 8, tel.č. 775 433 888.

 5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je Vojtěch Beneš, nar. 5.12.1990, Krkonošská č.p. 4174/25, Kokonín, 468 01  Jablonec nad Nisou 8 v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5  dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na MK ppč. 1720/3 vše  k.ú.Jindřichov,  obec Lučany nad Nisou u pozemku pč. 372/2 v termínu od 14.5.2022 – 31.5.2022 z důvodu realizace kanalizační přípojky pro nový RD na pozemku pč. 372/2. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 29.4.2022 č.j. KRPL-43157/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Lučany nad Nisou v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Lučany nad Nisou s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

Příloha:

Situace dopravního značení.

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • Vojtěch Beneš, Krkonošská 4174/25, 468 01 Jablonec nad Nisou v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx, Belgická 4855, 466 05  Jablonec nad Nisou

Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Městský úřad Lučany nad Nisou,  IDDS: jfubvnq, 468 71 Lučany nad Nisou 333

  Na vědomí :

 • co

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370718x | Petr Vitvar
load