Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru investic

Den vyvěšení:2.5.2022
Den sejmutí:17.5.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka jmenováním do funkce:

vedoucí odboru investic Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území statutárního města Jablonec nad Nisou.

Předpoklady pro výkon funkce: vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem – lustračním zákonem (vedoucí úředník se bude muset v zákonné lhůtě prokázat negativním lustračním osvědčením).

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

· adekvátní vzdělání, nejlépe technického směru (preferováno je zejména stavební vzdělání);

· zkušenosti z oboru nutné (osobní podíl na činnostech z oboru např. realizace rozvojových projektů, investiční činnosti, development, jednání s investory, jednání s dodavateli atd.);

· orientace v prostředí výkonu územní samosprávy a realizace investic v této oblasti;

· orientace v legislativě upravující investiční aktivity obce (zákon o obcích, veřejné zakázky);

· zkušenosti s týmovou spoluprací a řídící schopnosti;

· velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, odhodlání k řešení problémů;

· schopnost rozhodovat a přijímat za rozhodnutí odpovědnost.

Nabízíme:

· perspektivní a dlouhodobé zaměstnání;

· odpovídající platové podmínky (na dotaz) a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (zejména stravenky bez podílu zaměstnance; 5 dní sociálně zdravotního volna; příspěvek na penzijní pojištění).

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

· jméno, příjmení a titul;

· datum a místo narození;

· státní příslušnost;

· místo trvalého pobytu;

· korespondenční adresa;

· telefonní číslo;

· číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);

· datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

· strukturovaný životopis s důrazem na osobní zkušenosti z oboru

· výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce

· lustrační osvědčení

· doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii

· písemnou představu o poslání a vlastním vedení odboru (max. 2 strany A4).

Popis vykonávané práce:

Vedoucí odboru investic je v pozici vedoucího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., který je zodpovědný za řízení menšího odboru s významnými kompetencemi. V jeho kompetenci je výkon správních činností v samostatné působnosti, zejména na těchto úsecích:

· příprava investičních projektů statutárního města Jablonec nad Nisou;

· realizace rozvojových projektů města Jablonec nad Nisou (investičního i neinvestičního charakteru);

Od vedoucího odboru se očekává nejen koordinace činností jednotlivých pracovníků odboru, ale také aktivní přístup k projektům města, kreativita a schopnost vyjednávat s partnery (s dodavateli i případně jinými spolupracujícími subjekty) v rámci možností daných legislativou co nejvýhodnější podmínky pro město.

Platové zařazení: do platové třídy 12, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 17. května 2022 do 11.00 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou. Uchazeči, u kterých bude vyžádán ústní pohovor (očekávaný termín 19. 5. 2022), budou k němu vyzváni.

Způsob podání přihlášky:

· osobně na Organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232, 235, 236)

  • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
  • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: informace k pracovní náplni jsou k dispozici u tajemníka magistrátu JUDr. Marka Řeháčka na rehacek@mestojablonec.cz, případně u garanta činnosti odboru – náměstka pro rozvoj města Ing. Petra Roubíčka (roubicek@mestojablonec.cz); informace k výběrovému řízení poskytne Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení magistrátu města na (krausova@mestojablonec.cz).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370664x | Petr Vitvar
load