Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - zahájení řízení o prodloužení podmínek rozhodnutí na stavbu "rozšíření komunikace Na Roli č.p. 62-68, Jablonec nad Nisou"

Číslo jednací:35642/2022
Den vyvěšení:26.4.2022
Den sejmutí:26.5.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, které zastupuje Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor investic, oddělení přípravy a realizace investic, vedoucí Ing. Pavel Sluka

(dále jen "žadatel") dne 13.4.2022 podal žádost o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu:

„rozšíření komunikace Na Roli č. p. 62-68, Jablonec nad Nisou“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 666/1, 666/15, 666/16, 673/2, 792/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti společného povolení spis. zn. 571/2020/ODS/PDS/Šry ze dne 15.5.2020.

 

Stavba obsahuje:

Stávající komunikace v lokalitě jsou nedostatečně kapacitní pro odstavování OA, a tím dochází k porušování pravidel silničního provozu. SO 101 zvyšuje kapacitu odstavných ploch a část ploch opravuje.

SO 101 - komunikace Na Roli: oblast 1. - novostavba: jedná se o vytvoření 3 ks nových víceúčelových ploch ze zatravňovacích rohoží o celkové ploše 292 m2 s podložím ze štěrkodrtě (plocha pro 12 park. stání u obj. č.p. 68, pro 4 park. stání u obj. č.p. 66, pro 4 park. stání u obj. č.p. 64). Betonové obrubníky (100/250/1000) přilehlé k zelené ploše budou mít navýšení nad rohože 100 mm.

Nově se umisťuje "SO 101 - Oblast 1" - na p.p.č 792/1, 666/15, 666/16 v katastrálním území Jablonec nad Nisou - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 4,8 m od parc. č. 4450 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 4,3 m od parc. č. 666/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 5,4 m od parc. č. 4449 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 3,8 m od parc. č. 666/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 3,6 m od parc. č. 4448 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 11,1 m od parc. č. 4447 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Konstrukce odstavné plochy v celkové tl. min. 340 mm (zatravňovací rohože - tl. 50 mm, lože z fr. 4/8 - tl. 40 mm, ŠD fr. 0/63 typ A - tl. 250 mm).

Úprava veřejného osvětlení bude provedena demontáží 1 kusu stožáru a 1 kusu svítidla s jejich přesunem o 10,5 m (za obj. č.p. 68).

SO 101 - komunikace Na Roli: oblast 2. - oprava s rozšířením: jedná se o opravu stávajícího asfaltového povrchu (AC) pod přístřešky na odpadové nádoby v ploše 49 m2. Nová plocha z betonové vibrolisované dlažby. Betonové obrubníky (100/250/1000) přilehlé k zelené ploše budou mít navýšení nad dlažbu střídavě 100 mm a 0 mm (1 m s navýšením 100 mm a 0,5 m bez navýšení) pro odvod vody).

Nově se umisťuje "SO 101 - Oblast 2" - na p.p.č 673/2, 666/1, 666/16 v katastrálním území Jablonec nad Nisou - ve vztahu k sousedním pozemkům:

 • ve vzdálenosti 9,9 m od parc. č. 666/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 12,0 m od parc. č. 4448 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 6,9 m od parc. č. 2284 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 8,5 m od parc. č. 4449 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 8,1 m od parc. č. 666/22 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 • ve vzdálenosti 7,0 m od parc. č. 4450 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Konstrukce odstavné plochy pod přístřešky na odpadové nádoby v tl. 250 mm (betonová dlažba vibrolisované - tl. 60 mm, lože z fr. 4/8 - tl. 40 mm na základy z MC, ŠD fr. 0/63 typ A - tl. 150 mm).

Povrchová voda z "oblasti 1" bude zasakována do konstrukce a voda z "oblasti 2" bude odvedena přes obrubu do stávající zeleně. Odvodnění bude v souladu se stávajícím stavem.

Podél komunikace SO 101 bude upravena stávající travnatá plocha za obrubou v šíři 0,5 - 1 m v celkové ploše 108 m2.

Přístřešky budou vyrobeny z hliníkových (alternativně z ocelových žárově pozinkovaných) profilů nosných sloupů, vodorovných příčlí a nosníků střechy, skružených do mírného oblouku. Konstrukce budou bez nátěru, barva střechy bude bez nátěru, nebo šedá. Přístřešek pro 2 kontejnery před č.p. 66 bude osazen do stávající AC plochy, která nebude stavebně upravována.

Návrh dopravního řešení: komunikace v režimu obytné zóny. Umístění nového DZ bude řešeno ve Stanovení místní úpravy provozu, které bude vedeno v samostatném řízení.

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení podle § 94p odst. 5 stavebního zákona. V souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Podle § 26 odst. 1 správního řádu bude obsah oznámení zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou uplatnit svá závazná stanoviska a námitky nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, což je patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u správního orgánu v kanceláři č. dveří 331 III. patro budovy radnice ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.30 – 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě).

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 4448, 4449, 4450, parc. č. 666/22 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jablonec nad Nisou č.p. 3462, č.p. 3461 a č.p. 3460

 

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová

 

 

Příloha: situace


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3368622x | Petr Vitvar
load