Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: MK Údolní a Lužická, Rychnov u Jablonce nad Nisou - omezení vjezdu vozidel z důvodu výstavby splaškové kanalizace

Číslo jednací:66454/2022
Den vyvěšení:2.8.2022
Den sejmutí:17.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě návrhu ze dne 2.8.2022, který podala společnost

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČO 49904884, Pražská č.p. 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, kterou zastupuje VIATEX, spol. s r.o., IČO 62740539, Mgr. Miroslav Lang, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

s t a n o v í

po písemném vyjádření KŘ Policie ČR DI Jablonec nad Nisou ze dne 2.8.2022 č.j. KRPL-76901/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, kterými jsou

místní komunikace: Údolní a Lužická katastrální území a obec Rychnov u Jablonce nad Nisou  

v místě: v okolí objektu čp. 940

termín: od 8.8.2022 – do 31.10.2022

z důvodu: vybudování splaškové kanalizace v ulici Údolní a Lužická – odkanalizování rodinných domů

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", dle příslušných platných technických norem a v souladu s vyjádřením KŘ Policie ČR DI Jablonec nad Nisou ze dne 2.8.2022 č.j. KRPL-76901/ČJ-2022-180406-02.

  • Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Provoz bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný: stavbyvedoucí p. Antonín Hubka, hubka@1jhs.cz, tel. 602 644 136.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozuna stavbě „vybudování splaškové kanalizace v ulici Údolní a Lužická – odkanalizování rodinných domů“. K návrhu byla přiložena situace se zákresem dopravního značení, odsouhlasená KŘ Policií ČR ze dne 2.8.2022.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

 

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3501984x | Petr Vitvar
load