Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí- agenda ochrany přírody a krajiny na oddělení životního prostředí a státní památkové péče

Den vyvěšení:2.8.2022
Den sejmutí:7.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:

referent odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou (agenda ochrany přírody a krajiny na oddělení životního prostředí a státní památkové péče).

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk;

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

· vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ochranu životního prostředí, nejlépe se specializací na ochranu přírody a krajiny; možno i středoškolské za podmínky min. 3 roky práce v oboru;

· zkouška odborné způsobilosti výhodou;

· orientace v právních předpisech z oblasti životního prostředí výhodou;

· uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office);

· ochota k práci v terénu;

· organizační schopnosti;

· odpovědnost, samostatnost, flexibilita a kreativita;

· dobré komunikační schopnosti pro jednání s právnickými i fyzickými osobami;

· řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič).

Nabízíme:

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo, (mail);
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii

Popis vykonávané práce:

Provádění odborných činností v ochraně životního prostředí - výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny v rozsahu svěřeném obcím, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a předpisů souvisejících, včetně projednávání přestupků a jiných správních deliktů, dle uvedeného zákona.

Platové zařazení: do platové třídy 10, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem od 1.10.2022 nebo dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 7.9.2022 do 11.00, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. č. 232, č. 235, č. 236)
 • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací:

Informace k pracovní náplni jsou k dispozici u Ing. Mgr. Ivany Řimnáčové, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí; rimnacova@mestojablonec.cz; informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení na krausova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3502095x | Petr Vitvar
load