Aktuální oznámení

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Den vyvěšení:28.7.2022
Den sejmutí:26.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor humanitní
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Rada Města Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy

 Rada města Jablonec nad Nisou v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa

 ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

 Nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 2. 2023, popř. dle dohody

 Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost

 • občanská a morální bezúhonnost

 • plná způsobilost k právním úkonům

 • zdravotní způsobilost

 • prokázání znalosti českého jazyka

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • znalost problematiky řízení školství a příslušných právních předpisů

 • přímá pedagogická činnost v délce 4 roky v posledních 10 letech

 • organizační, řídící a komunikační schopnosti

 • zkušenost s řízením kolektivu výhodou

 

Náležitosti přihlášky do konkursního řízení:

 • jméno, příjmení, titul

 • datum a místo narození

 • státní příslušnost

 • místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa

 • telefon, e-mail

 • datum a vlastnoruční podpis

 

K přihlášce ke konkursnímu řízení přiložte (vzory ke stažení na www.mestojablonec.cz):

 • úředně ověřenou kopie dokladů o dosaženém vzdělání (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném, než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka),

 • doklad o celkovém průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení,

 • strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče),

 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu daného pracovního místa, které nesmí být starší než 2 měsíce,

 • vlastní nástin koncepce dalšího rozvoje školy (max. 4 strany formátu A4) včetně čestného prohlášení o vlastním autorství koncepce,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,

 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům.

 

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, písemný souhlas a koncepci dalšího rozvoje školy je nutné vlastnoručně podepsat.

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady.

 

Adresa pro doručení přihlášek:

Magistrát města Jablonec nad Nisou

Oddělení školství – Mgr. Zdeňka Květová

Mírové náměstí 19

466 01 Jablonec nad Nisou

 

Způsob a termín podání přihlášky:

 

Konkursní komise bude posuzovat vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů. Mohou být využity psychodiagnostické nástroje zaměřené na osobnost vedoucího a jeho manažerský styl. Sledované oblasti – pracovně motivační orientace, pracovní chování, sociální kompetence a psychická konstituce. V případě využití psychodiagnostických nástrojů bude způsob administrace upřesněn.

 

Upozornění uchazečům:

Při zpracování osobních údajů bude postupováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Případné dotazy na telefonu 483 357 270 (Mgr. Květová), 483 357 322 (Mgr. Rýžaková).

Jablonec nad Nisou, 28. července 2022  


 

RNDr. Jiří Čeřovský

primátor města


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3501958x | Petr Vitvar
load