Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK: silnice III/29037 u obj. RD č. 170, katastrální území Lučany nad Nisou

Číslo jednací:64900/2022
Den vyvěšení:28.7.2022
Den sejmutí:12.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 27.7.2022, kterou podala paní

Jana Melicheríková, nar. 30.3.1986, Lučany nad Nisou č.p. 170, 468 71 Lučany nad Nisou

(dále jen „navrhovatel“), "), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, kterou je

komunikace: silnice III/29037

úsek: u RD č. 170 katastrální území Lučany nad Nisou

termín: od 3.8.2022 do 10.8.2022

akce: realizace přípojky splaškové kanalizace pro RD č. 170

Vzhledem k charakteru omezení není třeba stanovovat objízdné trasy.

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 12.7.2022 č.j. KRPL-70104/ČJ-2022-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

  • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

  • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Zodpovědná osoba za umístění schváleného přenosného dopravního značení: Pavel Bláha, tel. 723 047 183, e-mail pavel@zemnipraceblaha.cz.

  • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu navrhovatele přechodnou úpravu provozu z důvodu provádění výkopu v silnici III/29037, Lučany nad Nisou. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města Jablonec nad Nisou a města Lučany nad Nisou, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3501984x | Petr Vitvar
load