Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice III/2879 - ulice Rychnovská, částečná uzavírka v době 1.8.-19.8.2022 v úseku IMP - OK Maršovická, Kokonín, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:64778/2022
Den vyvěšení:27.7.2022
Den sejmutí:11.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 27.7.2022, kterou podala společnost

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČO 49904884, Pražská č.p. 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, kterou zastupuje VIATEX, spol. s r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

(dále jen „navrhovatel“), "), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, kterou je

komunikace: silnice III/2879

ulice: Rychnovská

úsek: od IMP po Kokonín-pošta (OK Maršovická)

termín: od 1.8.2022 do 19.8.2022

akce: Jablonec nad Nisou, rychnovská – rekonstrukce kanalizace“ – frézování vozovky.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

  • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

  • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Dopravní značky budou provedeny v retroreflexním provedení, s fólií třídy 2 (normová třída R´2).

  • Provedení svislého dopravního značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Dopravní značení se umístí dle navrženého schéma dopravního značení (viz příloha), které je označeno razítkem KŘ Policie ČR, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Umístění schváleného přenosného dopravního značení zajistí: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČO 49904884, Pražská č.p. 392, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou, odpovědná osoba stavbyvedoucí Antonín Hubka hubka@1jhs.cz, tel. 602 644 136.

  • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu navrhovatele přechodnou úpravu provozu z důvodu frézování vozovky – ulice Rychnovská, Kokonín, Jablonec nad Nisou. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3501958x | Petr Vitvar
load