Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na sil. III/29029 (ul. Palackého) v místě zastávky BUS - Jablonex, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:64443/2022
Den vyvěšení:27.7.2022
Den sejmutí:11.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

4412/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

64443/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

26.7.2022

 

 


VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05  Jablonec nad Nisou 5

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 16.5.2022 podaném společností SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, Máchova č.p. 1129/6, 470 01  Česká Lípa 1 v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., Belgická č.p. 4855, PSČ 466 05  Jablonec nad Nisou 5, IČO 62740539

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 26.7.2022 čj. KRPL30979/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou:

silnice:  III/29029 (ul. Palackého)

v místě : zastávky BUS Jablonex, Jablonec nad Nisou  

důvod : práce na opravě zálivu BUS v rámci akce „Vyznačení cyklistických tras HDP v ul.

Palackého v Jablonci n.N.“

termín : od 1.8.2022 – do 30.8.2022

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 26.7.2022 čj. KRPL30979/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 5. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, Máchova č.p. 1129/6, 470 01  Česká Lípa 1 zastoupena Markem Banýrem, tel. č. 601 090 487, e-mail : banyr@sam-cl.cz

 6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je  společnost SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, Máchova č.p. 1129/6, 470 01  Česká Lípa 1 v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., Belgická č.p. 4855, PSČ 466 05  Jablonec nad Nisou 5, IČO 62740539 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozuna pozemních komunikacích vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou na silnici III/29094 (ul. Palackého) v místě zastávky BUS Jablonex, Jablonec nad Nisou z důvodu prací na opravě zálivu BUS v rámci akce „Vyznačení cyklistických tras HDP v ul. Palackého v Jablonci n.N.“ v termínu od 1.8.2022 – do 30.8.2022. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 26.7.2022 čj. KRPL30979/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

  vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

   


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

Příloha -  situace dopravního značení

 

Obdrží

Žadatel :

 • Společnost SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, Máchova č.p. 1129/6, 470 01  Česká Lípa 1 v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx, Belgická. 4855, 466 05  Jablonec nad Nisou  

  Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9,  ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

  Na vědomí :

 • Krajská správa silnic LK, p.o., IDDS: bdnkk7w, České mládeže 632/32, 460 06  Liberec

 • co


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3501984x | Petr Vitvar
load