Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28717 (SNP, Na Hutích) - oprava žel.přejezdu, vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:63605/2022
Den vyvěšení:26.7.2022
Den sejmutí:10.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

4363/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

63605/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

25.7.2022

 

 


Jaroslav Michek
Polizy č.p. 4
Osice
503 27  Lhota pod Libčany

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 11.3.2020 podaném společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence č.p. 2677, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 v zastoupení Jaroslavem Michkem, IČO 68461135, Polizy č.p. 4, Osice, 503 27  Lhota pod Libčany

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 22.7.2022 čj. KRPL-73048/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na silnici:  III/28717 – ul. SNP (ppč. 1846/4), ul. Na hutích (ppč. 2530/1)

v místě : železničního nadjezdu vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou

termín : od 16.8.2022 – do 18.8.2022

z důvodu: oprava železničního nadjezdu po autonehodě ze dne 16.5.2022

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 22.7.2022 čj. KRPL-73048/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 1. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence č.p. 2677, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2  zastoupena Lubošem Hollasem, tel. č. 602 489 257.

 1. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence č.p. 2677, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 v zastoupení Jaroslavem Michkem, IČO 68461135, Polizy č.p. 4, Osice, 503 27  Lhota pod Libčany dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na silnici III/28717 – ul. Na Hutích v místě železničního nadjezdu vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou v termínu od 16.8.2022 – do 18.8.2022 z důvodu opravy železničního nadjezdu po autonehodě ze dne 16.5.2022. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne22.7.2022 čj. KRPL-73048/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

Příloha : situace

 

Obdrží

Žadatel :

 • Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 v zastoupení Jaroslavem Michkem, IDDS: dkuursc, Polizy  4, Osice, 503 27  Lhota pod Libčany

  Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS: vsmhpv9ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

  Na vědomí :

 • co

   

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3501958x | Petr Vitvar
load