Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na sil. III/29024 (ul. Čsl. armády) k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:63846/2022
Den vyvěšení:26.7.2022
Den sejmutí:10.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

4372/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

63846/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

25.7.2022

 

 


VIATEX, spol.s.r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05  Jablonec nad Nisou 5

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 16.5.2022 podaném společností SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o., IČO 06752390, Jižní náměstí č.p. 32/15, Dolní Heršpice, 619 00  Brno 19 v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., Belgická č.p. 4855, PSČ 466 05  Jablonec nad Nisou 5, IČO 62740539

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 17.6.2022 čj. KRPL61973/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci vše k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou:

silnice:  III/29024 (ul. Čsl.armády)

v místě : před rozvodnou 110kV

důvod : práce na vrchních vedeních, které křižují silnici

termín : od 2.8.2022 – do 4.8.2022

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 17.6.2022 čj. KRPL61973/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 5. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o., IČO 06752390, Jižní náměstí č.p. 32/15, Dolní Heršpice, 619 00  Brno 19 zastoupena vedoucím realizace Ing. Petrem Jarošem, tel. č. 605 489 948, e-mail : petr.jaros@spencoczech.cz

 6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je  společnost SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o., IČO 06752390, Jižní náměstí č.p. 32/15, Dolní Heršpice, 619 00  Brno 19 v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., Belgická č.p. 4855, PSČ 466 05  Jablonec nad Nisou 5, IČO 62740539 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozuna pozemních komunikacích vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou na silnici III/29024 (ul. Čsl.armády) v místě před rozvodnou 110kV z důvodu prací na vrchních vedeních, které křižují silnici v termínu od 2.8.2022 – do 4.8.2022. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 17.6.2022 čj. KRPL61973/ČJ-2022-180406-02.  V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

  vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

Příloha -  situace dopravního značení

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • Společnost SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o., Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00  Brno v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx, Belgická. 4855, 466 05  Jablonec nad Nisou  

  Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9,  ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

  Na vědomí :

 • Krajská správa silnic LK, p.o., IDDS: bdnkk7w, České mládeže 632/32, 460 06  Liberec

 • co

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3502028x | Petr Vitvar
load