Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28733 -Jablonec nad Nisou, Nová Ves nad Nisou - objízdná trasa při uzavírce žel. přejezdu ve Smržovce

Číslo jednací:62807/2022
Den vyvěšení:23.7.2022
Den sejmutí:7.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:Spisová značka:

4302/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

62807/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

22.7.2022

 

 LETS DZ s.r.o.
5. Května č.p. 1378
516 01  Rychnov nad Kněžnou


 


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


opatření obecné povahy


stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 18.7.2022 podaném společností Pirell s.r.o., IČO 05938406, Husova č.p. 690, 560 02 Česká Třebová v zastoupení společností LETS DZ s.r.o., IČO 06569030, 5. Května č.p. 1378, 516 01  Rychnov nad Kněžnou  


s t a n o v í


podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 21.7.2022 čj. KRPL-73096/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na objízdné trase :


na silnici:  III/28733  vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou a k.ú. i obec Nová Ves nad Nisou


termín : od 8.8.2022 (7,00 hod.) – do 10.8.2022 (23,00 hod.)


z důvodu: v rámci uzavírky železničního přejezdu č. P5536 před železniční stanicí Smržovka


 


Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:


 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 21.7.2022 čj. KRPL-73096/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 5. Odpovědnou  osobou  za  osazení dopravního  značení, jeho kontrolu a  případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost LETS DZ s.r.o., IČO 06569030, 5. Května č.p. 1378, 516 01  Rychnov nad Kněžnou zastoupena Jiřím Lorencem, tel. 606 642 987.

 6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění


Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost Pirell s.r.o., IČO 05938406, Husova č.p. 690, 560 02 Česká Třebová v zastoupení společností LETS DZ s.r.o., IČO 06569030, 5. Května č.p. 1378, 516 01  Rychnov nad Kněžnou dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na objízdné trase - na silnici III/28733 vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou a k.ú. i obec Nová Ves nad Nisou v termínu: od 8.8.2022 (7,00 hod.) – do 10.8.2022 (23,00 hod.) z důvodu uzavírky železničního přejezdu č. P5536 před železniční stanicí Smržovka. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 21.7.2022 čj. KRPL-73096/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.


 


Poučení


Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.


Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.


 


 


 


Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á


vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí


  


 


Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………


 


Na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ……………


 


 


Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….


 


Z úřední desky Obecního úřadu Nová Ves nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….


 


Příloha -  situace dopravního značení


 


Obdrží :


 


Žadatel :


 • Pirell s.r.o., Husova 690, 560 02 Česká Třebová v zastoupení společností LETS DZ s.r.o., IDDS: ay2v5uw, 5. Května 1378, 516 01  Rychnov nad Kněžnou   

   

  Dotčený orgán :
  - Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad

  Nisou

   

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Obecní úřad Nová Ves nad Nisou, 468 27  Nová Ves nad Nisou 281

   

  Na vědomí :

 • Krajská správa silnic LK, p.o., IDDS: bdnkk7w, České mládeže 632/32, 460 06  Liberec

 • Krajský úřad LK, odbor silničního hospodářství, IDDS: c5kbvkw, U Jezu 642/2a, 460 01  Liberec

 • coVytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3501984x | Petr Vitvar
load