Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Wolkerova k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

Číslo jednací:63211/2022
Den vyvěšení:22.7.2022
Den sejmutí:6.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

4327/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

63211/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

20.7.2022

 

 


Lenka Šikolová
Wolkerova č.p. 580
468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 20.7.2022 podaném Lenkou Šikolovou, nar. 30.6.1977, Wolkerova č.p. 580, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 20.7.2022 č.j. KRPL-72790/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na MK : ul. Wolkerova  k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou 

v místě : u objektu čp. 580

termín : od 15.8.2022 – do 30.9.2022

z důvodu: stavba lešení za účelem rekonstrukce objektu – zateplení fasády

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 20.7.2022 č.j. KRPL-72790/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu je Václav Hraše, Údolní 894, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.č. 607 903 215, e-mail : vaclav.hrase@seznam.cz.

 4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát  Jablonec  nad Nisou,  odbor  stavební a  životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je Lenka Šikolová, nar. 30.6.1977, Wolkerova č.p. 580, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na MK ul. ul. Wolkerova  k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou u objektu čp. 580 v termínu od 15.8.2022 – do 30.9.2022 z důvodu stavby lešení za účelem rekonstrukce objektu – zateplení fasády. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 20.7.2022 č.j. KRPL-72790/ČJ-2022-180406-02.   V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

  vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

   


   

   

   

  Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

   

  Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. v y v ě š e n o  dne : …………

   

   

   

  Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

   

  Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. s e j m u t o  dne :  ………………

   

   

  Příloha : situace

   

  Obdrží

  Žadatel :

 • Lenka Šikolová, Wolkerova č.p. 580, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

  Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS: vsmhpv9ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, IDDS: fjxbbm5, Husova 490,  468 02  Rychnov u Jablonce n.Nis.

  Na vědomí :

 • co

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3502028x | Petr Vitvar
load