Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh místní úpravy provozu na ÚK, MK a silnici III/2876 - "zóna tempo 30 u OÚ" v oblasti Dolní Háje k.ú. i obec Rádlo

Číslo jednací:62269/2022
Den vyvěšení:19.7.2022
Den sejmutí:18.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

4255/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

62269/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

18.7.2022

 

 


Jan Maděra
Oblačná č.p. 266/11
Liberec V-Kristiánov
460 05  Liberec 5

 

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

návrh na opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 20.7.2022 podané obcí Rádlo, 468 03  Rádlo č.p. 252, IČO 00262544 v zastoupení Janem Maděrou, Oblačná 266/11 PSČ 460 05 Liberec, IČO 46034013  v souladu  ustanovením § 172, odst, (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů

 

zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na účelových a místních komunikacích a na silnici III/2876 v části Dolní Háje u Obecního úřadu Rádlo – „zóna tempo 30 u OÚ“ vše k.ú. i obec Rádlo

 

dle návrhu zpracovaného Projektovou kanceláří Jareš, Maděra, Stejskal – zodpovědný projektant - Jan Maděra, Oblačná 266/11 PSČ 460 05 Liberec, IČO 46034013, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0500944, stupeň DPS, datum 05/2022, č.zak. 05052021 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 30.5.2022 čj. KRPL-54339/ČJ-2022-180406-03:

 

Důvod stanovení místní úpravy :

Úprava dopravního značení „zóna tempo 30 u OÚ“ představuje stanovení „Zóny Tempo 30“ v obci Rádlo u Obecního úřadu Rádlo v části Dolní Háje s mateřskou školou, která vytváří oblast logicky oddělenou od ostatních částí obce Rádlo, a která je v současné době z části neregulována a z části „Obytnou zónou“.

Stávající oblast má všechny komunikace v jedné výškové úrovni, čímž dochází ke smíšenému dopravnímu prostoru svádějícímu dohromady motorová vozidla a chodce na jednu plochu a tím vytváří silné riziko dopravních nehod. Vzhledem k situování mateřské školy v dané lokalitě je riziko navýšeno živelným pohybem malých dětí. Zvýšené riziko též představují rovné, nepřerušované úseky hladkých asfaltových povrchů.

 

V souladu s § 25, odst. (2) správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

 

V souladu s § 172, odst. (1) správního řádu musí být návrh opatření obecné povahy zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

V souladu s § 172, odst. (4) a odst.(5) správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky  nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce (Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné připomínky).

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční na základě žádosti ze dne 20.6.2022 podané obcí Rádlo, 468 03  Rádlo č.p. 252, IČO 00262544 v zastoupení Janem Maděrou, Oblačná 266/11 PSČ 460 05 Liberec, IČO 46034013  předkládá, v souladu s § 172 odst. (1) správního řádu návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení a zařízení. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

 

Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Rádlo  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Rádlo  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

Příloha

Jednoduchá situace.

Související dokumentace dopravního značení není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření. Do podkladů lze nahlédnout u správního úřadu v kanceláři č. dveří 332 III. patro budovy radnice ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.30 – 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě).

 

 

 

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • Obec Rádlo, 468 03  Rádlo 252. v zastoupení Janem Maděrou, Oblačná 266/11 460 05 Liberec

Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Obecní úřad Rádlo, IDDS: sfpan8s, 468 03 Rádlo 252

  Na vědomí :

 • Krajská správa silnic LK, p.o., IDDS: bdnkk7w, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  

 • co

   

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3502028x | Petr Vitvar
load