Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou: 1. úsek Kyselka-Proseč škola, 2. úsek Proseč škola- Proseč výhybna, 3. úsek Nový svět - Měnírna, 4. úsek U Nis

Číslo jednací:61314/2022
Den vyvěšení:18.7.2022
Den sejmutí:17.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, Mrštíkova č.p. 3, 461 71 Liberec, který zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

(dále jen "stavebník") dne 16.8.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou:
1.  úsek "Kyselka - Proseč n.N., škola", 2. úsek "Proseč n.N., škola - Proseč n.N., výhybna", 3. úsek "Nový svět - Měnírna", 4. úsek "U Nisy - křižovatka Budovatelů - Poštovní"
Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou

na pozemku st. p. 251/1, 2758/1, parc. č. 429/6, 696/1, 745/2, 745/3, 745/5, 745/6, 745/23, 745/24, 745/25, 745/27, 745/28, 745/29, 745/30, 745/31, 745/32, 745/33, 745/34, 745/35, 745/39, 745/58, 745/130, 745/131, 766/2, 766/3, 766/4, 766/5, 766/6, 771/1, 812/1, 825/3, 841/1, 841/4, 841/5, 841/6, 841/7, 850/1, 2313/3, 2340/2, 2352/13, 2352/14, 2352/15, 2352/17, 2352/24, 2352/41, 2352/43, 2352/44, 2352/45, 2361, 2367/1, 2551/2, 2633/1, 2637/1, 2637/8, 2637/9, 2637/10, 2637/12, 2637/13, 2637/14, 2637/15, 2637/16, 2637/17, 2637/18, 2674/1, 2675, 2676, 2678, 2692/1, 2692/34, 2695, 2701, 2862 v katastrálním území Jablonec nad Nisou, parc. č. 14/1, 289, 304/1, 305, 307, 308/1, 308/2, 308/3, 308/4, 308/5, 330, 331, 338, 339, 348/1, 348/3, 349, 419, 440, 446, 449/2, 452/1, 452/2, 454, 455, 1449/1, 1454, 1468/3, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1488, 1530, 1531, 1537, 1556 v katastrálním území Proseč nad Nisou. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

 

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavbu veřejné dopravní infrastruktury a s ní související a podmiňující stavby. Hlavní stavbou je veřejně prospěšná stavba tramvajové trati, která je nadzemní, související nadzemní stavby jsou úpravy komunikací (včetně opěrné zdi a armovaného svahu), a lávky pro pěší.

ÚSEK 1: Kyselka - Proseč n. N., škola

SO 102 Úprava místních komunikací a chodníků v km 5,70 - 6,20

SO řeší opravu stávajících místních komunikací a chodníků spadajících do majetku statutárního města Jablonce nad Nisou dotčených modernizací tramvajové tratě. Součástí objektu jsou i příslušné zpevněné plochy nástupišť BUS NAD a chodníku k nové lávce (SO 202). Místní obslužné komunikace respektují stávající uspořádání s minimální šířkou 3m mezi obrubami. V případě chodníků je minimální šířka 1,5m.

Umístění SO 102 (trvalý zábor) na pozemcích parc. č.  14/1, 1454, 1530, 1537, 1481, 1483 k. ú. Proseč nad Nisou. Dočasný zábor pozemků parc. č. 1468/3, 1531, 1556, 1449/1, 1480, 1482, 1484, 1488 k. ú. Proseč nad Nisou.

SO 202 Lávka v km 6,16

Lávka je navržena jako železobetonová jednotrámová konstrukce. Nosná konstrukce se skládá ze tří polí o rozpětí 8,5 + 11,2 + 8,5 m. Nosná konstrukce je na opěrách uložena prostřednictvím dvojice elastomerových ložisek a monoliticky spojena s pilíři. Založení mostu je realizováno plošně na ŽB základech.

Krajní opěry O1 a O4 jsou založeny plošně na základech o půdorysných rozměrech 2,5 x 3,0 m a výšky 0,75m. Horní hrana základů je ve sklonu 7% směrem od dříku opěry z důvodu odtoku vody. Pilíře jsou založeny na plošných základech půdorysného rozměru 2,5 x 2,0 m výšky 0,8 m.

Spodní stavbu mostu tvoří dvě krajní opěry a dva mezilehlé pilíře. Opěry jsou masivní stěnové tloušťky 1,0m a délky 3,0m. Na opěry navazují zavěšená rovnoběžná železobetonová křídla délky 2,5m na pravé straně mostu. Křídla jsou tloušťky 0,5 m. Pilíře tvoří sloup obdélníkového průřezu 0,5 x 1,0 m výšky 3,0 m.

Délka nosné konstrukce je v ose mostu 28,8 m. Šířka nosné konstrukce je 3,0m. V příčném řezu je nosná konstrukce 1-trámová se šířkou trámu 1,5 m a s vyloženými konzolami délky 0,65 m. Konzoly jsou proměnné tloušťky. Výška trámu je 0,6 m. Uložení nosné konstrukce na opěrách je prostřednictvím dvojice elastomerových ložisek a s podpěrami je NK spojena monoliticky.

Odvodnění nosné konstrukce je řešené pomocí lávkových odvodňovačů, ze kterých se voda odvádí volným pádem pod objekt.

Umístění SO 202 (trvalý zábor) na pozemcích parc. č.  1478, 1481 k. ú. Proseč nad Nisou. Dočasný zábor pozemků parc. č. 1480, 1484 k. ú. Proseč nad Nisou.

ÚSEK 2: Proseč n. N., škola - Proseč n. N., výhybna

SO 105.1 Úprava místních komunikací a chodníků

SO řeší opravu stávajících místních komunikací a chodníků spadajících do majetku statutárního města Jablonce nad Nisou dotčených modernizací tramvajové tratě. Místní obslužné komunikace respektují stávající uspořádání s minimální šířkou 3m mezi obrubami. V nově navržených výhybnách je šířka zvětšena na min. 5,5m. V případě chodníků je minimální šířka 1,5m.

Umístění SO 105.1 (trvalý zábor) na pozemcích parc. č.  330, 331 k. ú. Proseč nad Nisou. Dočasný zábor pozemků parc. č. 308/1, 338, 348/1, 348/3, 349, 308/2, 339 k. ú. Proseč nad Nisou.

ÚSEK 3: Nový svět - Měnírna

SO 106 Úprava místních komunikací a chodníků

SO řeší opravu stávajících místních komunikací a chodníků dotčených modernizací tramvajové tratě spadající do majetku statutárního města Jablonce nad Nisou. Součástí objektu je i úprava přístupové komunikace k nové lávce (SO 203) od silnice I/14, přístup k zastávce Proseč - Zelené údolí a přeložka stávající komunikace pod novým tramvajovým mostem (SO 204), včetně napojení na silnici I/14. Místní obslužné komunikace respektují stávající uspořádání s minimální šířkou 2,75m. V případě chodníků je minimální šířka 1,5m.

Umístění SO 106 (trvalý zábor) na pozemcích parc. č. 429/6, 2633/1, 2674/1, 2675 k. ú. Jablonec nad Nisou a pozemcích parc. č. 308/4, 308/5, 440, 452/1, 452/2, 419 k. ú. Proseč nad Nisou. Dočasný zábor pozemků parc. č. 2676, 2678 k. ú. Jablonec nad Nisou a pozemcích parc. č. 289, 308/1, 339, 446, 449/2, 454, 455, 304/1 k. ú. Proseč nad Nisou.

SO 203 Lávka v km 8,12

Lávka je navržena jako spojitá železobetonová jednotrámová konstrukce. Nosná konstrukce se skládá ze čtyř polí o rozpětí 11,0 m + 16,0 m + 16,0 m + 11,0 m.

Nosná konstrukce je uložena na opěrách pomocí kotvených elastomerových všesměrných ložisek a monoliticky spojená s pilíři. Výška nosné konstrukce je 0,75 m a šířka 2,5m. Nad opěrami bude nosná konstrukce doplněna koncovými příčníky. Na nosné konstrukci budou zhotovené dvě rozšířené konzoly pro ukotvení sloupů veřejného osvětlení. Do konstrukce budou osazené lávkové odvodňovače - 7ks. Nosná konstrukce bude opatřena ochranným nátěrem s protismykovou úpravou.

Opěry tvoří masívní úložné prahy a dříky tl. 1,1m, závěrné zídky a obojstranná rovnoběžná křídla. Úložný práh je ve sklonu 5% směrem k závěrné zídce. Odvodnění úložného prahu bude realizováno pomocí žlábku se sklonem min. 2% od osy lávky. Za rubem opěr je navrženo odvodnění pomocí příčné drenážní trubky DN 150 obetonované drenážním betonem. Drenážní trubka bude vyústěná před líc opěry ve sklonu 5%.

Pilíře P2, P3 a P4 jsou navrženy jako sloupy obdélníkového průřezu 1,0 m x 0,5 m různé výšky. Spodní část pilíře P3 má rozměr 3,0m x 0,5m, který slouží jako část opěrné zdi SO 203.1. Na pilíři P3 bude osazená ŽB římsa s ocelovým zábradlím se svislou výplní výšky 1,1m, která bude propojovat římsy navazujícího objektu SO 203.1.

Pro překrytí dilatační spáry a vyrovnání dilatačních pohybů mezi nosnou konstrukcí a oběma opěrami jsou navržené povrchové mostné závěry. Na obou stranách nosné konstrukce je navrženo ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m.

Založení mostu je realizováno plošně na ŽB základech.

Umístění SO 203 (trvalý zábor) na pozemcích parc. č. 305, 308/3 k. ú. Proseč nad Nisou. Dočasný zábor pozemků parc. č. 304/1, 307, 308/1, 339 k. ú. Proseč nad Nisou.

SO 273 Armovaný svah v km 8,16 - 8,21

Armovaná zeď se svislým lícem, řeší stísněné prostorové poměry mezi upravovanou místní komunikací a záporem pozemků v patě svahu. Opěrná zeď z betonových tvarovek a výztužných sítí. Její koruna je rovnoběžná s osou hrany komunikace, je plošně založena, s normovou zatížitelností. Délka zdi je 40,05 m. Maximální výška je 1 m.

Umístění SO 273 (trvalý zábor) na pozemku parc. č. 419 k. ú. Proseč nad Nisou.

ÚSEK 4: U Nisy - křižovatka Budovatelů x Poštovní

SO 107 Úprava místních komunikací a chodníků v km 10,967 - 11,672

SO řeší opravu stávajících místních komunikací a chodníků dotčených modernizací tramvajové tratě, nebo přeložkami IS. Součástí objektu jsou i příslušné zpevněné plochy nástupišť, a ostrůvky v přechodech. Místní komunikace respektují stávající uspořádání s minimální šířkou 5,5m mezi obrubami. V případě chodníků je minimální šířka 1,5m.

ŽB zeď, která navazuje na most SO 204 má základ šířky 6,0m a délky 4,48m (4,235m), výšku 3,865 - 4,045m ve směru Liberec. Tato konstrukce slouží jako prodlouženi mostu a zachycuje přechodové oblasti mostu. ŽB zeď ve směru Jablonec n. N má šířku základu 6,0m a délku 6,0 (5,645m), výšku 4,805 - 5,045m. Tloušťka základu obou zdí je 0,6m. Obě zdi jsou oddilatované od mostu SO 204 spárou tl. 20mm.

Umístění SO 107 (trvalý zábor) na pozemcích parc. č. 745/31, 2701 k. ú. Jablonec nad Nisou. Dočasný zábor pozemků parc. č. 696/1, 745/2, 745/3, 745/5, 745/6, 745/23, 745/24, 745/25, 745/27, 745/28, 745/29, 745/30, 745/32, 745/33, 745/34, 745/35, 745/39, 745/58, 745/130, 745/131, 766/2, 766/3, 766/4, 766/5, 766/6, 771/1, 812/1, 825/3, 850/1, 2313/3, 2352/13, 2352/14, 2352/15, 2352/17, 2352/24, 2352/41, 2352/43, 2352/44, 2352/45, 2361, 2367/1, 2551/2, 2637/1, 2637/8, 2637/9, 2637/10, 2637/12, 2637/13, 2637/14, 2637/15, 2637/16, 2637/17, 2637/18, 2692/1, 2692/34, 2862, a st. p. č. 2758/1, 251/1 k. ú. Jablonec nad Nisou.

SO 108 Úprava přístupové komunikace k výměníkové stanici

SO řeší vybudování nové přístupové komunikace k bývalé výměníkové stanici, nyní plynové kotelně JE a.s. Realizace tohoto SO umožní vložení odbočovacího pruhu vlevo do křižovatky Liberecká / U Nisy (SO 107.1), aniž by se znemožnil přístup dopravní obsluze ke všem vstupům do objektu výměníkové stanice. Základní šířka komunikace je 3m, šířka odrazného chodníčku je min. 0,5m od líce budovy.

Dočasný zábor pozemku parc. č. 771/1 k. ú. Jablonec nad Nisou.

SO 280 Opěrná zeď v km 10,98-11,05

Trvalá opěrná gabionová zeď podél ulice Liberecká. Zachycuje svah od vozovky a chodníku. Osa zdi je rovnoběžná s hranou komunikace. Pouze v jejím začátku je zavázána do svahu. Zeď je plošně založená. Délka zdi je uvažovaná v délce 72,0 m. Maximální výška zdi je 3,0 m.

Dočasný zábor pozemku parc. č. 771/1 k. ú. Jablonec nad Nisou.

Všechny komunikace pro pěší jsou navrženy v souladu s podmínkami pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 sb. "O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace". Silniční obruby na styku s vozovkou jsou navrženy zvýšené o více než 0,08 m, v místě přechodů budou snížené na 0,02 m a u vjezdů na 0,04 m. Záhonové obruby budou zvýšeny o 0,06 m. Snížené obruby budou opatřeny varovnými pásy z reliéfní kontrastní dlažby v šířce 0,4 m a v místě přechodů budou doplněny signálními pásy šíře 0,8 m.

Komunikace pro pěší budou v místě obrub, snížených oproti vozovce pod 0,08 m, opatřeny varovným pásem z reliéfní červené dlažby šířky 0,4 m. V místech přechodů, míst pro přecházení a označníků, budou osazeny signální pásy z červené reliéfní dlažby šířky 0,8 m. V místech přerušené přirozené vodící linie bude pro zajištění funkce umělé vodící linie osazena tvarovka s podélnými drážkami.

V rámci příslušných staveb bude dodrženo požadované osvětlení venkovních prostor.

Jedná se o stavbu veřejné dopravní infrastruktury a s ní související a podmiňující stavby. Hlavní stavbou je veřejně prospěšná stavba tramvajové trati, která je nadzemní, související nadzemní stavby jsou úpravy komunikací (včetně opěrné zdi a armovaného svahu), a lávky pro pěší.

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen „správní orgán“) dle § 40 odst. 4 písmene a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích“), a dle § 15 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o z n a m u j e , v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona, zahájení stavebního řízení a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou uplatnit svá závazná stanoviska a námitky, případně důkazy, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, což je patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u správního orgánu v kanceláři č. dveří 337 III. patro budovy magistrátu ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.30 – 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě).

Účastník řízení může podle § 114 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Správní orgán oznámil zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen „správní řád“) a z důvodů velkého počtu účastníků řízení (dle § 144 správního řádu). Podle § 26 odst. 1 správního řádu bude obsah oznámení zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozhodným datem pro doručení tohoto oznámení je datum vyvěšení vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městského obvodu Liberec - Vratislavice (§ 25 odst. 2 správního řádu), ve znění pozdějších předpisů, nikoliv doručení písemnosti poštou.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl správní orgán k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší pouze vlastníkům pozemků a staveb, na kterých má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou-li být tato práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, a vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Správní orgán současně uvádí, že ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění. V souladu s citovaným ustanovením správního řádu správní orgán poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva. Tohoto práva lze využít do 5 dnů po uplynutí lhůty, která je dána k podání závazných stanovisek a námitek, případně důkazů. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ust. § 72 správního řádu oznámeno.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 299/4, 306/2, 309/6, 309/9, 1175, 1523, 1628, 2414, 2758/2, 2758/3, 2758/4, 2758/5, 2758/6, 2758/7, 3008, 3245, 3247, 3249, 3251, 3508, 3509, 3510, 3528, 3529, 3530, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4086, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4539, 4541, 4545, 4547, 4549, 4559, 4954, 5055, 5058, 5196, 5608, 5609, 6119, 6176, 6249, 6340, 6997, parc. č. 177/3, 188/2, 429/2, 429/5, 442/20, 695/6, 700/9, 719/1, 720/1, 745/1, 745/4, 745/7, 745/38, 745/40, 745/41, 745/53, 745/54, 745/55, 745/57, 745/59, 745/61, 745/62, 745/132, 766/1, 766/9, 771/19, 771/34, 825/1, 825/2, 830/1, 830/6, 832/1, 832/2, 833/2, 841/10, 841/11, 904/1, 2352/42, 2357/1, 2379/2, 2502/1, 2551/1, 2637/11, 2637/19, 2665, 2666/1, 2667, 2669/1, 2673, 2696, 2697, 2700 v katastrálním území Jablonec nad Nisou, parc. č. 287, 288, 290, 291, 304/2, 304/3, 304/4, 306, 309, 311/2, 332, 333, 334, 336, 337, 342, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 356/2, 358, 362, 411, 413, 414, 417, 418, 420, 421, 442, 449/1, 450, 451, 453, 456, 457, 461, 482/2, 482/3, 1452, 1455, 1456, 1457, 1458, 1477, 1479, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1497, 1498, 1499/1, 1499/2, 1500, 1501/1, 1501/2, 1506, 1509, 1517/1, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1538, 1541, 1544, 1606, 1607/1, 1607/2 v katastrálním území Proseč nad Nisou, parc. č. 1061/1, 2815/1, 2816, 2817, 2818, 3173, 3174, 3186/1, 3186/2, 3187/3, 3203, 3406, 3412, 3420, 3423/2, 3440 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jablonec nad Nisou č.p. 3367, č.p. 578, č.p. 677, č.p. 5325, č.p. 3715, č.p. 1734, č.p. 3716, č.p. 2428, č.p. 3091, č.p. 3146, č.p. 3148, č.p. 3150, č.p. 3152, č.p. 3272, č.p. 3271, č.p. 3270, č.p. 3429, č.p. 3510, č.p. 3509, č.p. 3508, č.p. 3507, č.p. 3416, č.p. 3418, č.p. 3422, č.p. 3424, č.p. 3426, č.p. 5324, č.p. 3521, č.p. 3717, č.p. 3921, č.p. 3825, č.p. 4189, č.p. 4202, č.e. 2650 a č.p. 5378,  Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou č.p. 163, č.p. 269, č.p. 262, č.p. 282, č.p. 280, č.p. 275, č.p. 278, č.p. 18, č.p. 18, č.p. 15, č.p. 143, č.p. 13, č.p. 8 a č.p. 168

 

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová

 

 

Příloha: 4x přehledná situace

Podrobnější dokumentace k nahlédnutí u správního orgánu


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3502064x | Petr Vitvar
load