Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy: ulice Křišťálová - změna směru jednosměrného provozu, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:61624/2022
Den vyvěšení:15.7.2022
Den sejmutí:13.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu  

dle ust. § 77, odst. 1, písm. c), odst. 5 zákona o silničním provozu, která spočívá ve změně jednosměrného provozu v ulici Křišťálová, katastrální území Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou.

Popis stávající situace:

Do ulice Křišťálová je v současné době možný pouze vjezd z ulice Na Šumavě a dále je průjezd touto ulicí podél bytových domů jednosměrný s opětovným výjezdem zpět na ulici Na Šumavě. V této jednosměrné ulici je vzhledem k počtu přilehlých domů a bytů omezený počet oficiálních parkovacích míst. Z tohoto důvodu není ze strany řidičů při hledání místa pro zaparkování respektováno dopravní značení a dochází k porušování dopravních předpisů a parkování i mimo vyznačená parkovací místa a také k jízdě v protisměru. Dochází k zjevnému porušování § 25 bod 3 zákona o silničním provozu. Chaotické parkování mimo vyhrazená místa značně omezuje příjezd vozidel IZS a svozu komunálního odpadu, která v současné době v jednosměrné části ulice musí v jenom směru couvat .

Návrh změny:

Pro odstranění výše uvedených dopravních problémů a na základě petice z února 2021, kterou schválila většina obyvatel přilehlých domů, byla navržena změna směru v jednosměrné části ulice Křišťálová a doplněno uspořádání parkovacích míst. Z tohoto důvodu dojde ke změně SDZ a VDZ tak, aby byl zajištěn plynulý provoz ulicí včetně zajištění stálého volného průjezdu vozidel IZS a svozu odpadů při dodržování parkování na vyznačených místech. Návrh změny směru průjezdu neumožňuje průjezd nákladních vozidel delších jak 7m (vozidla IZS a odvoz odpadků), které musí zajíždět do ul. Křišťálová ve speciálním režimu původním směrem, případně couvat což se proti stávajícímu stavu nemění. Nový směr průjezdu je vhodný pro vozidla max. délky 7m. Ostatní vozidla delší jak 7m, která mají potřebu do této ulice zajet, si musí zajistit prostřednictvím PČR výjimku dle zákona o silničním provozu § 77 odst. 7.

Návrh umístění dopravního značení je přehledně zobrazen v přiložené situaci, která je nedílnou součástí tohoto návrhu. K návrhu vydal souhlasné stanovisko příslušný orgán KŘ Policie ČR v Jablonci nad Nisou dne 7.7.2022 pod č.j. KRPL-64371/ČJ-2022-180406-03.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření obecné povahy vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke správnímu orgánu písemně odůvodněné námitky.

 

Správní orgán tímto podle § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá dotčené osoby, aby ve lhůtě 30 dnů

ode dne jeho zveřejnění proti návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením ke správnímu orgánu.

 

Odůvodnění:

Obdržením návrhu na změnu směru jednosměrného provozu v ulici Křišťálová správní orgán zahájil formou veřejné vyhlášky projednání žádosti.

Změna směru jízdy si vyžádá úpravu svislého a vodorovného dopravního značení. Návrh dopravního značení zpracovala oprávněná osoba – Jan Maděra, IČ: 460 340 13, číslo autorizace ČKAIT – 0500944.

Správní orgán předkládá, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správní řád, návrh úpravy silničního provozu k umístění výše uvedeného dopravního značení.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, provedená dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, představuje příklad opatření obecné povahy v materiálním pojetí, jež se vyznačuje konkrétností předmětu a obecností subjektů. Umístěním dopravního značení na konkrétní místo dochází ke konkretizaci pravidel, toliko ve smyslu práv a povinností blíže nespecifikovaných účastníků provozu na pozemních komunikacích, proto správní orgán vydává toho oznámení formou veřejné vyhlášky.

 

Poučení:

Podle § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby podávat připomínky nebo námitky k předkládanému návrhu.

Lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu k podání námitek v případě vlastníků nemovitostí vyplývá přímo z § 172 odst. 5 správního řádu. Lhůtu k podání připomínek určil správní orgán v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu za podmínek stanovených v § 39 správního řádu, který byl užit přiměřeně podle § 174 odst. 1 správního řádu a dále s přihlédnutím k zásadě upravené v § 4 odst. 4 správního řádu, tedy takovým způsobem, který umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Zmeškání uvedené 30denní lhůty k připomínkám a námitkám nelze prominout ve smyslu § 41 správního řádu, a tedy se k nim nepřihlíží.

O uplatněných námitkách rozhoduje správní orgán, připomínkami se potom správní orgán zabývá jako podkladem pro opatření obecné povahy.

Tento návrh stanovení místní úpravy se doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu a současně s tím, bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh opatření obecné povahy musí být podle § 172 odst. 1 věty poslední správního řádu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, přičemž dnem zveřejnění podle § 172 odst. 5 věty první správního řádu se rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v § 25 správního řádu). Teprve po uplynutí 15denní lhůty ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy.

Písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky je třeba uplatnit v souladu s pravidly pro podání podle § 37 správního řádu. Musí být zřejmé, kdo podání činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí

odbor stavební a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3501958x | Petr Vitvar
load