Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - zahájení správního řízení ve věci přeřazení silnice do kategorie místní komunikace: ulice Československé armády (úsek OK - hranice katastru), k.ú. Lukášov, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:61503/2022
Den vyvěšení:14.7.2022
Den sejmutí:13.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad (dále jen „správní orgán“) ve věcech místních komunikací zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 11.7.2022 žádost vlastníka pozemních komunikací, kterým je

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, které zastupuje Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor technický, oddělení správy komunikací

(dále jen „žadatel“), a která se týkala návrhu

n a p ř e ř a z e n í

silnice do pasportu místních komunikací:

část komunikace s názvem „Československé Armády“: celková délka komunikace: 825 m, průměrná šířka zpevněné vozovky 7 m, plocha komunikace 5.775 m2, povrch asfaltobeton, dvoupruhová obousměrná komunikace funkční třídy C s návrhovou rychlostí 30 km/hod., komunikace bez vymezeného prostoru pro pěší. Jedná se o část silnice III/29024, která byla převedena z majetku Libereckého kraje usnesením ZM/84/2021 ze dne 22.4.2021 do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. Část silnice (délka 135 m) byla nově přeložena, kolaudační souhlas na tuto přeložku ze dne 12.11.2020 č.j. 92358/2020 a spis. zn. 3167/2020/ODS/PDS/Šry. Zbytek silnice stávající.

Komunikace umístěna na pozemcích parc. č. 6/2, 6/6, 6/7 a části parc. č. 172/2 a 173/3 katastrální území Lukášov. Návrh na zařazení jako místní komunikace II. třídy, označení č. 26b.

Na nově zařazenou komunikaci se tímto bude vztahovat ochrana zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zásahy do komunikací, zvláštní užívání apod.).

Správní orgán v souladu s § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

o z n a m u j e

účastníkům řízení zahájení správního řízení ve výše uvedené věci. Zahájení správního řízení je formou veřejné vyhlášky dle § 25 správního řádu, a to z důvodů velkého počtu možných účastníků řízení. Podle § 26 odst. 1 správního řádu bude obsah oznámení zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky a námitky, případně důkazy, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, což je patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným připomínkám, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u správního orgánu v kanceláři č. dveří 335 III. patro budovy radnice ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.30 – 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě).

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí

odbor stavební a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3502028x | Petr Vitvar
load