Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Hasičská, E.Floriánové, „Horní náměstí-chodníky“ Horní náměstí, 28.října, Máchova, k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka

Číslo jednací:60455/2022
Den vyvěšení:11.7.2022
Den sejmutí:15.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

4056/2022/ODS/ZUK/Mun

 

 

Č.j.:

60455/2022

 

 

 

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

11.7.2022

 

 


BODYHEAD s.r.o.
Marešova č.p. 643/6
Praha 9 – Černý Most
198 00 Praha 98

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

na MK Hasičská, E.Floriánové, „Horní náměstí-chodníky“ Horní náměstí, 28.října, Máchova, k.ú. a obec Jablonec n. N.  – částečná i úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 22.6.2022 podaném BODYHEAD s.r.o., IČO 08282641, Marešova č.p. 643/6, Praha 9-Černý Most, 198 00  Praha 98, ze dne 30.5.2022, předchozího souhlasu dotčeného orgánu státní správy Policie ČR, KŘ DI v Jablonci nad Nisou ze dne 20.6.2022 pod č.j. KRPL-619741/ČJ-2022-180406-02

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 20.6.2022 pod č.j. KRPL-619741/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

na MK ul. E. Floriánové (pp.č.2563/1) úsek od č.p.1204 po ul. Hasičská, ul. Hasičská (pp.č.2299/2) úsek od ul. E. Floriánové k SŠ ekonomické okolo úřadu práce, „Horní náměstí – chodníky“ (pp.č.110, 2706) úsek od SŠ Ekonomické podél zastávky MHD k restauraci Na Baště, ul. Horní náměstí (pp.č.110) před restaurací Na Baště do ul. 28.října, ul. 28.října (pp.č.2384/1; 2384/5) úsek od ul. Palackého po ul. Jugoslávskou, ul. Máchova (pp.č.2384/4) úsek v křižovatce s ul. 28.října k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – částečná i úplná uzavírka

DZ stanoveno dle schváleného DIO.

termín: od 15.7.2022 do 15.8.2022

z důvodu: rekonstrukce telekomunikačního vedení

 

Částečná uzavírka bude ul. Máchova, Horní náměstí zde budou probíhat překopy po polovinách. Ul. Hasičská, E.Floriánové budou řešeny protlakem.

Úplná uzavírka bude na chodnících v ul. 28.října, E.Floriánové, Hasičská, Horní náměstí, „Horní náměstí-chodníky“. Chodcům bude umožněn průchod pomocí lávek, případně budou převedeni na jinou trasu. Dle schváleného DIO.

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 22.6.2022 čj. KRPL-63600/ČJ-2022-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČO 49904884, Pražská č.p. 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, Kontakt stavbyvedoucí p. Lukáš Plicka, tel.č.737 639 606.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na MK ul. E. Floriánové (pp.č.2563/1), ul. Hasičská (pp.č.2299/2), „Horní náměstí – chodníky“ (pp.č.110, 2706), ul. Horní náměstí (pp.č.110), ul. 28.října (pp.č.2384/1; 2384/5), ul. Máchova (pp.č.2384/4) k.ú. a obec Jablonec nad Nisou. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 20.6.2022 pod č.j. KRPL-619741/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí 

                                                                                              

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1 SŘ (dodejky)
1. BODYHEAD s.r.o., IDDS: 7zi7955
            sídlo: Marešova č.p. 643/6, Praha 9 – Černý Most, 198 00 Praha 98

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
            sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3502064x | Petr Vitvar
load