Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu: zjednosměrnění části ulice Lovecká (úsek od OK po křiž. s ul. Sokolí), Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:58365/2022
Den vyvěšení:1.7.2022
Den sejmutí:30.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu  

dle ust. § 77, odst. 1, písm. c), odst. 5 zákona o silničním provozu, která spočívá ve zjednosměrnění části ulice Lovecká (úsek od OK po křižovatku s ulicí Sokolí), Jablonec nad Nisou.

Popis úprav:

Úprava SDZ: v napojení na okružní křižovatku navrženo zrušení dopravního značení B13, P4, Cl, IP6 a 1P7. Zmíněné dopravní značení postrádá účel při zjednosměrnění, SDZ B13 se nahradí nově B4 s popisem „3,5t". V daném místě bude poté nainstalováno SDZ IP4b ve směru do ulice Lovecká vpravo. Dále zde bude doplněné SDZ B28 vlevo pro zamezení kolizních situací vzhledem k šířkovému uspořádání daného místa při odstavení vozidla. Parkovací pruhy po obou stranách budou označeny SDZ IP11c, popř. 1P12 pro vyhrazené stání. V následujícím úseku se zruší protisměrné SDZ IP12 + E3a a IS9b. V ulici bude zachováno SDZ A12b.

Před křižovatkou ulice Lovecká x Antala Staška bude osazeno vlevo B28. V místě této křižovatky bude osazeno B2, P6, B24b, IP4b a IP11c. V místě křižovatky bude zachováno SDZ P2 a bude zde zrušeno SDZ P4.

V místě křižovatky ulice Lovecká x Sokolí bude zrušeno SDZ B13 + E13 (protisměrné). Nově zde bude osazeno SDZ B2, P6, B24a a Z11c a d pro označení zaústění účelové komunikace. Stávající SDZ P4 + E2b v ulici Bažantí bude nově doplněno o dodatkovou tabulku E3b ve znění „STOP 30 m".

Úprava VDZ: v předmětném rozsahu ulice Lovecká je navrženo několik parkovacích pruhů, které jsou vyznačeny VDZ V10d (0,5/0,5/0,25). V místech sjezdů ze soukromých pozemků, příp. jiných důvodů je navrženo VDZ V12c (0,125) provedeno žlutou barvou, v jednom případě v blízkosti křižovatky Lovecká x Antala Staška je sjezd vyznačen VDZ V12a (0,125) z důvodu napojení přilehlého VDZ. V místě obou křižovatek, které jsou vyznačeny SDZ P6 je navrženo VDZ V2b v kombinaci s VDZ V5 (0,5).

Vznikne cca 37 parkovacích míst, z toho 2 pro ZTP (1 nové, 1 stávající). Zjednosměrněním části ulice dojde ke zpřehlednění dopravní situace a tím i ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Na jednosměrný provoz v této ulici jsou již nyní řidiči i obyvatelé zvyklí v zimním období.

 

Návrh umístění dopravního značení je přehledně zobrazen v přiložené situaci, která je nedílnou součástí tohoto návrhu. K návrhu vydal souhlasné stanovisko dotčený orgán, kterým je KŘ Policie ČR v Jablonci nad Nisou, a to dne 2.6.2022 pod č.j. KRPL-56538/ČJ-2022-180406-03.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření obecné povahy vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke správnímu orgánu písemně odůvodněné námitky.

Správní orgán tímto podle § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění proti návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením ke správnímu orgánu.

 

Odůvodnění:

Žadatel – statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou v zastoupení Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru technického, oddělení správy komunikací, podal dne 17.6.2022 žádost na zjednosměrnění části ulice Lovecká.

Zjednosměrnění ulice je třeba označit odpovídajícím dopravním značením. Návrh úprav dopravního značení zpracovala oprávněná osoba: Ing. Václav Gebouský — Dopravní poradenství, IČO: 02559277.

Správní orgán předkládá, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správní řád, návrh úpravy silničního provozu k umístění výše uvedeného dopravního značení.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, provedená dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, představuje příklad opatření obecné povahy v materiálním pojetí, jež se vyznačuje konkrétností předmětu a obecností subjektů. Umístěním dopravního značení na konkrétní místo dochází ke konkretizaci pravidel, toliko ve smyslu práv a povinností blíže nespecifikovaných účastníků provozu na pozemních komunikacích, proto správní orgán vydává toho oznámení formou veřejné vyhlášky.

 

Poučení:

Podle § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby podávat připomínky nebo námitky k předkládanému návrhu.

Lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu k podání námitek v případě vlastníků nemovitostí vyplývá přímo z § 172 odst. 5 správního řádu. Lhůtu k podání připomínek určil správní orgán v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu za podmínek stanovených v § 39 správního řádu, který byl užit přiměřeně podle § 174 odst. 1 správního řádu a dále s přihlédnutím k zásadě upravené v § 4 odst. 4 správního řádu, tedy takovým způsobem, který umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Zmeškání uvedené 30denní lhůty k připomínkám a námitkám nelze prominout ve smyslu § 41 správního řádu, a tedy se k nim nepřihlíží.

O uplatněných námitkách rozhoduje správní orgán, připomínkami se potom správní orgán zabývá jako podkladem pro opatření obecné povahy.

Tento návrh stanovení místní úpravy se doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu a současně s tím, bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh opatření obecné povahy musí být podle § 172 odst. 1 věty poslední správního řádu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, přičemž dnem zveřejnění podle § 172 odst. 5 věty první správního řádu se rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v § 25 správního řádu). Teprve po uplynutí 15denní lhůty ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy.

Písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky je třeba uplatnit v souladu s pravidly pro podání podle § 37 správního řádu. Musí být zřejmé, kdo podání činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3502028x | Petr Vitvar
load