Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Číslo jednací:56397/2022
Den vyvěšení:27.6.2022
Den sejmutí:15.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

3834/2022/ODS/ZUK/Mun

 

Č.j.:

56397/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

27.6.2022

 

 


VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou 5

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 22.6.2022, kterou podala společnost

 

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČO 49904884, Pražská č.p. 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, zastoupená plnou mocí společností VIATEX, spol. s r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5 (dále jen „navrhovatel“),

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie ČR Jablonec nad Nisou (dále jen "orgán policie") č.j. KRPL-63600/ČJ-2022-180406-02 ze dne 22.6.2022, přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, kterou je

místní komunikace II. třídy – ulice Vrkoslavická (pp.č.2327/5) k.ú. a obec Jablonec n.N. takto:

 • U č.p.3722/16 bude umístěno DZ 1xIP22 „Pozor výjezd vozidel ze stavby“ ve směru na Vrkoslavice

 

Důvodem přechodné úpravy provozu jsou stavební práce na kanalizaci v rámci akce: „Jablonec nad Nisou, Rádelská, Vrkoslavická – rekonstrukce kanalizace“

Platné v termínu od 11.7.2022 do 15.10.2022

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

 • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

 • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

 • Dopravní značky budou provedeny v retroreflexním provedení, s fólií třídy 2 (normová třída R´2).

 • Provedení svislého dopravního značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dopravní značení se umístí dle navrženého schéma dopravního značení (viz příloha), které je označeno razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.

 • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 • Umístění schváleného přenosného dopravního značení zajistí: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČO 49904884, Pražská č.p. 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, p. Lukáš Diml tel.702 150 800

 • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

PLATNOST přechodného stanovení je, v souladu s ustanovením § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu, nejdéle na dobu jednoho roku, zde do 15.10.2022

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu navrhovatele přechodnou úpravu provozu z důvodu stavebních prací na kanalizaci v rámci akce: „Jablonec nad Nisou, Rádelská, Vrkoslavická – rekonstrukce kanalizace“. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

 

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:

- Policie ČR č.j. KRPL-63600/ČJ-2022-180406-02 ze dne 22.6.2022

 

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne: ………………… Sejmuto dne: ....................................

 

 

Příloha:

 • Vyjádření KŘ Policie ČR

 

 

Obdrží:

 • 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČO 49904884, Pražská č.p. 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou zastoupena plnou mocí společností VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx

sídlo: Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

 • KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
  sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3502064x | Petr Vitvar
load