Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 Palackého a na MK ul. Palackého, ul. U Jeslí, „Palackého III/29029 - pravý chodník“, S. K. Neumanna, Větrná, ul. A. Dvořáka, U Kostela

Číslo jednací:56026/2022
Den vyvěšení:24.6.2022
Den sejmutí:30.8.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

3814/2022/ODS/ZUK/Mun

 

 

Č.j.:

56026/2022

 

 

 

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

24.6.2022

 

 


VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou 5

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 Palackého a na MK ul. Palackého, ul. U Jeslí, „Palackého III/29029 - pravý chodník“, S. K. Neumanna, Větrná, ul. A. Dvořáka, U Kostela

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 22.6.2022 podaném společností SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, Máchova č.p. 1129, 470 01 Česká Lípa 1 v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 17.6. a 21.6.2022 čj. KRPL-30979/ČJ-2022-180406-02 příloha 8-10 a 13-14 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místní komunikaci: „Palackého III/29029 - pravý chodník“ pp.č.448/8 a 448/4 od č.p.3520/55 po autobusovou zastávku (až k přechodu pro chodce) Mšeno, škola, a u autobusové zastávky Mšeno, kaplička za OK ve směru do centra, ul. U Jeslí pp.č.2546 v křižovatce s ul. Palackého – úplná uzavírka, ul. Palackého pp.č.2299/1 vč. levého chodníku úsek od ul. Mánesova po ul. Pod Baštou – částečná uzavírka

na silnici III. Třídy: III/29029–Palackého pp.č.448/1 úsek od č.p.3520/55 po autobusovou zastávku (až k přechodu pro chodce) Mšeno, škola, a u autobusové zastávky Mšeno, kaplička za OK ve směru do centra, přemístění zastávky BUS před OK u Kapličky.

 

umístění DZ dle schváleného DIO na silnici III/29029–Palackého, a na MK ul. Palackého, ul. Mánesova, ul. A. Dvořáka, U Jeslí, U Kostela, S. K. Neumanna vše k.ú. i obec Jablonec n.N.

 

termín:

„Palackého III/29029 - pravý chodník“ u zastávky Mšeno,škola od 1.7. do 31.7.2022

„Palackého III/29029 - pravý chodník“ u zastávky Mšeno,kaplička od 1.7. do 31.8.2022

ul. Palackého od ul. Mánesova po ul. Pod Baštou od 29.6.2022 do 29.8.2022

ul. U Jeslí – pouze krátkodobě (max. týden) od 29.6.2022 do 29.8.2022

z důvodu: překop PK a úpravy chodníků v rámci úprav krajnice a levého chodníku v rámci akce „Vyznačení cyklistických tras HDP v ul. Palackého v Jablonci n.N.“

 

Úplná uzavírka v ul. U Jeslí a to krátkodobě v maximální délce 1.týden v uvedeném termínu. Uzavírky chodníků od č.p.3520/55 po autobusovou zastávku (až k přechodu pro chodce) Mšeno, škola, a u autobusové zastávky Mšeno, kaplička za OK ve směru do centra vč. zastávkových stání, vše k.ú. i obec Jablonec n.N.  

Chodci budou převedeni na jinou trasu.

Zastávka MHD za OK bude přemístěna zpět před OK viz DIO.

Vše se bude řídit dle schváleného DIO.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 17.6. a 21.6.2022 čj. KRPL-30979/ČJ-2022-180406-02 příloha 8-10 a 13-14, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, Máchova č.p. 1129, 470 01 Česká Lípa 1, p. Marek Banýr, tel: 601 090 487 e-mail: banyr@sam-cl.cz

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci „Palackého III/29029 - pravý chodník“ pp.č.448/8 a 448/4 od č.p.3520/55 po autobusovou zastávku (až k přechodu pro chodce) Mšeno, škola, a u autobusové zastávky Mšeno, kaplička za OK ve směru do centra, ul. U Jeslí pp.č.2546 v křižovatce s ul. Palackého – úplná uzavírka, ul. Palackého pp.č.2299/1 vč. levého chodníku úsek od ul. Mánesova po ul. Pod Baštou – částečná uzavírka

na silnici III. Třídy: III/29029–Palackého pp.č.448/1 úsek od č.p.3520/55 po autobusovou zastávku (až k přechodu pro chodce) Mšeno, škola, a u autobusové zastávky Mšeno, kaplička za OK ve směru do centra, přemístění zastávky BUS před OK u Kapličky z důvodu překopu PK a úpravy chodníků v rámci úprav krajnice a levého chodníku, v rámci akce „Vyznačení cyklistických tras HDP v ul. Palackého v Jablonci n.N.“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 17.6. a 21.6.2022 čj. KRPL-30979/ČJ-2022-180406-02 příloha 8-10 a 13-14. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí    

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx

            sídlo: Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
            sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3501984x | Petr Vitvar
load