Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Výjezd z ulice Dlouhé vlevo na Pražskou
Stáňa Křížová  |  17.5.2022 12:47:36
Dobrý den,
chci se zeptat, jestli by nebylo možné zvážit umístění dopravního zrcadla v křižovatce ulic Dlouhá a Pražská.
Téměř denně vyjíždím směrem z ulice Dlouhé a odbočuji vlevo na ulici Pražskou. V tomto místě je jen malá viditelnost aut, která po Pražské přijíždějí zprava. Ve chvíli, kdy jsou na Pražské zaparkovaná auta, není v podstatě vůbec vidět, jestli něco zprava přijíždí nebo ne.
Děkuji za informaci a za zvážení.
Dobrý den, do em jsem Vám zaslal stanovisko dopravního inženýra, situace bude postupně vyhodnocována.
IP: xxx
Jarní úklid komunikace
Zuzana Malá  |  15.5.2022 10:45:14
Vážení, prosím o sdělení, kdy bude proveden jarní úklid komunikace Pod Kynastem? Konkrétně se jedná o úsek od křižovatky v lese nad železniční stanici Jablonecké Paseky ke konci komunikace u chaty Kynast.
Zatím je na komunikaci stále zimní posyp.
Děkuji Zuzana Malá
Dobrý den,
v současné době z důvodu časového posunu oproti Harmonogramu JÚ zapříčeněného počasím a problémy s technikou úklid komunikací v lokalitě Šumava a Paseky teprve probíhá. Dle sdělení zástupce TSJ proběhne úklid ul.Pod Kynastem pravděpodobně ve středu 18.5.2022.
Veškeré úklidové práce v této lokalitě by měly být ukončeny a k předání městu připraveny koncem tohoto 20. kalendářního týdne a nejpozději začátkem týdne příštího.
IP: xxx
Kdy bude sanován překop v ulici Větrná?
Mirek Vašulín  |  8.4.2022 19:52:28
Dobrý den, zajímalo by mne, kdy bude sanován "překop" v ulici Větrná u křižovatky s Průmyslovou. Jezdíme tam několikrát týdně s dcerou do nemocnice a prohlubeň po nějakém dřívějším překopu se neustále několik let prohlubuje a v současné době již je přejezd normální rychlostí 50 km/h bez poškození podvozku auta skoro nemožný. Dnes jsem zjistil prasklou přední pružinu u svého auta. Probudí se někdy pan Nožička z TSMJ?
Dobrý den,
Propad komunikace je v řešení, byl vyzván vlastník IS ke kontrole svého vedení jestli zde nedošlo k závadě, následně bude propad komunikace opraven.
IP: xxx
Úklid řadovky Horní
28.4.2022 9:17:32
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je již dokončen úklid na Proseči a zda do úklidu byly zařazeny ulice z Horní ulice mezi řadovkami. Alespoň jednou ročně by je stálo vyčistit od štěrku. Tato komunikace je již ve vlastnictví města a zimní údržba zde probíhala. Děkuji
Dobrý den,
v současné době se z důvodu časového posunu oproti Harmonogramu JÚ zapříčeněného počasím úklid komunikací v lokalitě Proseč teprve dokončuje, k předání by mělo být připraveno nejdříve koncem 18.týdne. Předmětná komunikace za řadovými domy v ul.Horní bude jednorázově uklizena v rámci jarního úklidu, v průběhu roku však její údržba bude TSJ prováděna dle jejich kapacitních možností a finančních možností města, tak jako to je u jiných veřejně přístupných účelových komunikacích ve městě
IP: xxx
Reakce k spis.zn.2219/2022/ODS/PDS/Koš_uzavírka horní Rychnovské,Kokonín
Nespokojený daňový poplatník  |  26.4.2022 13:22:36
Dobrý den,
jako řidič, sice nebydlící v Kokoníně, ale každý den projíždějící 2x denně Rychnovskou, jsem zaznamenal omezení horního Kokonína v období měsíce 5-9/2022, kdy je v platnosti DIO k uzavírce dolní Rychnovské (kvůli kanalizaci) a objízdná trasa je vedená Dělnickou ulicí.
Dle 2219/2022/ODS/PDS/Koš však do objízdné trasy směřujete částečnou uzavírku/omezení v ulici Dělnické, resp. jediná přístupná trasa do/z dolního Kokonína je svedená pouze a výhradně do ulice Dělnické (z Dolního Kokonína ke kruháči bude uzavřeno, stejně jako uzavřeno bude u IMP).
Ta však nesplňuje ani parametry nejen trasy objízdné(do 10t, obousměrně průjezdná) již kvůli šíři komunikace, ale rozhodnutí 2219/2022/ODS/PDS/Koš je nejspíše v rozporu se zákonem o pozemních komunikací 13/1997 Sb, přesněji s § 24.
Definuji objízdnou trasu dle zákona:
.... objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

Nemusím upozorňovat, že cca 2000 lidiček natolik omezíte život, že by bylo nejspíše vhodnější hledat jiné řešení...

Proto se ptám vedoucího stavebního odboru: Od kdy stavební úřad vydává nekorektní, nejspíše protiprávní usnesení? Jedna kontrola je DI PČR, další je odbor dopravní. Evidentně chyboval i DI PČR, ale i stavební...?
Souhlasíme s tím, že je v dané lokalitě větší počet staveb. Bohužel stavební sezóna je v Jablonci nad Nisou krátká a stavby s ohledem na jejich financování se nějak řadit musí.
Uzavírku příslušný silniční správní úřad je povinen v souladu s § 24 zák.č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) projednat s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, v případě úplné uzavírky dále s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka a v neposlední řadě s Policií České republiky, která v souladu s § 1 zák.č. 12/1997 Sb., zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční provoz“) vykonává státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy byla níže citovaná povolení projednána a odsouhlasena.
V současné době je tedy v předmětné lokalitě několik omezení.
- Úplná uzavírka ul. Rychnovská – sil. III/2879 v úseku od křiž. s ul. Jižní - po ul. Rychnovská, zast. BUS
Kokonín, pošta vše k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou – z důvodu realizace stavby „Jablonec
nad Nisou, Rychnovská – rekonstrukce kanalizace, odstranění výustí“ v období od 1.5.2022 – do
31.7.2022
Objízdná trasa – pro vozidla do 10t a pro BUS bude vedena obousměrně po III/2879 (Rychnovská),
MK Dělnická, MK Na Svahu, II/287 (Rychnovská). Vozidla nad 10 t budou moci s opatrností projíždět
stavbou

- Dále v „Pulečenském“ lese je povolena úplná uzavírka silnice III/28716 z důvodu realizace stavby
„Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný, rekonstrukce“:
I. etapa – úsek z prostoru křiž. III/28716 x III/2879 (ul. Boční) k.ú. Kokonín – až po prostor křiž.
III/28716 x III/28711 k.ú. Pulečný, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou v termínu od 1.4.2022 –
30.6.2022
II. etapa – úsek od IMP k.ú. Kokonín až po prostor křižovatky III/28716 x III/287 k.ú. Pulečný, k.ú.
Rychnov u Jablonce nad Nisou v termínu od 1.7.2022 – do 31.8.2022
Objízdná trasa obousměrně – pro NA nad 12 t po sil. I/65 a II/287 + pro vozidla do 12 t po sil.
II/287, III/28719, III/28720

Z uvedeného je zřejmé, že objízdné trasy pro tyto dvě stavby se nijak neovlivňují a dále pak, že sil. III/2879 (kolem IMP) je až do 30.6.2022 otevřená.

Zmiňovaná vyhláška (sp.zn. 2219/2022/ODS/PDS/Koš ) stanovující přechodnou úpravu provozu se dotýká silnice II/287 (ul. Rychnovská) včetně chodníků v úseku od objektu čp. 232 - po objekt čp. 228 vše k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou z důvodu realizace stavby rekonstrukce plynovodu v rámci akce „REKO MS Rychnovská, Jbc“ v období od 13.5.2022 – do 15.9.2022. V tomto případě se jedná o částečnou uzavírku ul. Rychnovská v její horní části, neuzavírající však objízdnou trasu do ulice Dělnická a ulice Na Svahu.

Bohužel jsou někdy období, kdy je třeba zrealizovat několik staveb v sezóně a situace je pak složitá jak pro místní obyvatele, uživatele objízdných tras, tak i pro žadatele o uzavírku, který nese zodpovědnost za bezpečnost v daném úseku uzavřené silnice a nelze než všechny požádat o trpělivost.
IP: xxx
Semafory u přehrady, úprava řízení
Aleš Bobek  |  27.4.2022 6:27:59
Dobrý den,
navrhuji upravit řízení dopravy. V případě zelené z ulice U Přehrady by mohla být zelená pro odbočování z Palackého od města doprava. Zamezilo by se tím i možným kolizím s chodci, kteří mají zelenou společně s auty, které odbočují přes přechod.

Díky za posouzení.
Aleš Bobek
Dobrý den, děkujeme za podnět - bude vyřízen ve stejném režimu jako ostatní - semafory jsou ve zkušebním provozu a podnět bude předán dopravnímu inženýrovi k zapracování před finálním uvedením do provozu.
IP: xxx
Opět rozbitý semafor na Turnovský.
Alois Louda  |  24.4.2022 17:40:15
Dobrý večer.
Od pátku je opět vadný semafor na Turnovský.Opět je vada v časovém kanále,tak že semafor "řídí" dopravu nonstop.Funoval pouze 4 měsíce bez vady.Dotazoval jsem se na opravu u firmy ELTODO,která má semafor servisovat.Dispečer mě odpověděl,že semafor stále nepatří městu,ale pořád firmě Quinn invest.Proč tedy píšete,že se vám semafor podařilo převést na město?Můžu vám říci,že je to tady peklo na zemi.Dvě noci jsem se nevyspal a i lidé kolem dost nadávají že se v noci nedá spát a dnes nás opět čeká bezesná a hlučná noc.
Prosím,alespoň toto zařízení přepněte do blikající oranžové,protože toto co se tady děje je prostě nelidské.
Dobrý den, náprava je již v řešení. Zřejmě se nejedná o technickou závadu, ale lidskou chybu.

Doplnění 26.4.22 - skutečně se jednalo o lidskou chybu - semafor se zapínal na fotbalový zápas a po skončení měl být vypnut, což se nestalo. Byly nastaveny procesy zamezující opakování takové chyby.
IP: xxx
Revitalizace
Polák  |  18.4.2022 18:40:24
Dobrý den, kdy bude pokračovat revitalizace sídliště Šumava? Byla započata první etapa, ale není dokončena.
Odpověděl: Ing. Luboš Kousal, příprava staveb města | 25.4.2022 10:16:24
Dobrý den vážený pane,
revitalizace sídliště Šumava je ve spolupráci s vlastníky a správci inženýrských sítí koordinovaně rozdělena do 8 etap. Protože se jedná o samostatné plánování a rozpočty jednotlivých investorů není jednoduché se domluvit na stejném termínu realizace společné akce.
Při přípravě této akce bylo ze strany město rozhodnuto o projekční přípravě spojených dvou prvních etap. I. etapa zahrnuje ulici Jeronýmova a část ulice Vysoká, druhá etapa zahrnuje ulice Spojovací a Březová. Zastupitelstvo města vždy rozhoduje o rozpočtu města a zařazení jednotlivých plánovaných investičních akcí. Tak se stalo, že projektově zkoordinovaná akce v těchto prvních dvou etapách byla ze strany města přesunuta na další roky, kdežto akce „síťařů“ již musely proběhnout. Proto byly v ulicích Březová, Spojovací, Jeronýmova a části ulice Vysoká zrekontruovány rozvody vody, jednotné kanalizace a plynovodu. V roce 2022 byla do rozpočtu města zařazena I. etapa ( ul. Jeronýmova a část ulice Vysoká), a to v plném rozsahu ( komunikace, chodníky, parkovací stání, opěrné zdi, kontejnerová stání , rekonstrukce veřejného osvětlení, dětská hřiště, mobiliář), a to včetně kompletní úpravy zeleně v této oblasti.
V souvislosti s ekonomickou, politickou i válečnou krizí se hledají prostředky na úsporu městského rozpočtu a došlo před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele této I. etapy k rozhodnutí o určitém omezeném rozsahu.
V současné chvíli dochází k úpravám projektové dokumentace a rozpočtu a následně bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby dle nového rozsahu a objemu ( operativně byla naopak zařazena rekonstrukce víceúčelové hřiště v ul. Spojovací). Rádi bychom vysoutěžili firmu, která zahájí práce do letní sezony tohoto roku s realizací ještě do konce roku ( stavební sezony).
IP: xxx
Velký chodník U Balvanu 6, Jablonec nad Nisou
Jan Plucha  |  6.4.2022 17:27:48
Dobrý den. Chci se zeptat, kdy se bude uklízet chodník od silnice ke vchodu panelového domu U Balvanu 6. Je ve vlastnictví města. Všude je uklizeno a tady je ještě hodně štěrku. Okolo se zametalo, u nás ne. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
jarní úklid oblasti Žižkův Vrch, kam zmiňovaný chodník spadá, dosud nebyl dokončen. Vlivem počasí došlo k posunu termínů oproti původnímu časovému Harmonogramu prací jarního úklidu 2022. V současné době probíhá v této oblasti města dometání dosud nedokončených lokalit. Práce by měly být dokončeny a předány ke kontrole zástupcům města z oddělení správy komunikací ke konci příštího, tzn.16. týdne roku 2022.
IP: xxx
mhd
aleš  |  31.3.2022 6:10:29
Proč městská policie neprovádí kontroly v MHD na roušky,když dopravce nemá žádná práva na vyloučení z dopravy.
Dobrý den, kontroly provádí policie ČR i městská policie, vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu nekázně a ochrana dýchacích cest opravdu bývá ignorována bude v MHD bude provedena opakovaná akce zaměřená na tuto oblast ve společné koordinaci obou policii.
IP: xxx
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 129 | další >
load