Archiv oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu pro případ opravy havárie na tělese komunikace v období od 1.1. 2023 do 31.12. 2023

Číslo jednací:3930/2023
Den vyvěšení:11.1.2023
Den sejmutí:27.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Dle rozdělovníku

Doporučeně – do vlastních rukou

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu pro případ opravy havárie na tělese komunikace v období od 1.1. 2023 do 31.12. 2023

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124, odst.3, písm. b), zákona 361/2000 Sb., v aktuálním znění, vám po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘPL Severočeského kraje, dopravní inspektorát v Jablonci nad Nisou, ze dne 9.1.2023 pod č.j. KRPL -393/ČJ-2023-180406-02 tímto

s t a n o v u j e

podle ustanovení § 61 odst.3,4 a § 77 odst.1, písm. c) a § 124 odst.6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, přechodnou úpravu provozu v dopravě k bezpečnostnímu zajištění havárie na inženýrské síti – částečnou uzavírku, omezení provozu – užitím přenosných dopravních značek a zařízení dle těchto podmínek:

 • Veškeré níže uvedené dopravní značení a zařízení se umístí dle tohoto stanovení, příslušných Čs. technických norem, technických podmínek TP 66 a 65 a dle výše uvedeného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec n. N., které je součástí tohoto stanovení.

 • Dopravní značení a zařízení bude umístěno ve smyslu TP 66 II. vydání podle konkrétní situace dle schémat B/1-B/26 před místem poruchy v co nejkratší časové prodlevě, a po celou dobu akce bude kontrolováno a udržováno.

 • Následná případná nerovnost na PK se dále označí dle TP 65.

 • Případné úplné uzavírky nebo uzavírky dle schéma B/6 budou předem odsouhlaseny zdejší součástí policie a objízdná trasa řádně vyznačena dle TP 65 a TP 66.

 • Pracoviště bude zabezpečeno dle příslušných ČSN a legislativních norem, zajistí se bezpečnost chodců.

 • Dopravní značení musí být provedeno v retro reflexním provedení.

 • Částečné uzavírky dle „DIO“ budou pouze na dobu nezbytně nutnou na odstranění havárie.

 • Pracovní prostor musí být oddělen a mimo něj nesmí být umístěna žádná zařízení a ani stát žádná vozidla.

 • Odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční Magistrátu Jablonec nad Nisou si vyhrazuje právo, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.

 • Po skončení prací bude dopravní značení a zařízení odstraněno a přechodná úprava uvedena do původního stavu.

 • Za umístění, údržbu a odstranění dopravního značení zodpovídá vlastník inženýrské sítě.

 

V případě vzniku havárie velkého rozsahu, kdy je nutno provést úplnou uzavírku a stanovit objízdné trasy, musí toto neprodleně oznámit příslušným orgánům.

Případné úplné uzavírky budou neprodleně odsouhlaseny zdejší součástí policie a objízdná trasa řádně vyznačena dle TP 65 a TP 66.

Toto stanovení se NEVZTAHUJE na plánované opravy, výměny a budování nových IS v komunikacích.

Toto stanovení bude podkladem pro vydání dodatečného zvláštního užívání pozemní komunikace.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu celoroční přechodnou úpravu provozu pro případ opravy havárie na tělese komunikace v období od 1.1.2023 do 31.12.2023. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 9.1.2023 pod č.j. KRPL -393/ČJ-2023-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á  v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

Za správnost vyhotovení Radka Šrýtrová

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Příloha:

 • Vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec n.N. ze dne 9.1.2023 pod č.j. KRPL -393/ČJ-2023-180406-02.

 

 

Rozdělovník:

1. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň (Praha 9), Praha
2. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
3. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
4. Gasservis Liberec s.r.o., IDDS: qfpqprw
sídlo: Jeronýmova č.p. 564/10, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07  Liberec 7
5. Jablonecká energetická a.s., IDDS: yekemrh
sídlo: Liberecká č.p. 4191/120, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
6. KOLLERT ELEKTRO s.r.o., IDDS: 49qf7tr
sídlo: Svárovská č.p. 108, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10  Liberec 10
7. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6
8. Progres Liberec s.r.o., IDDS: b9qu4yg
sídlo: Vilová č.p. 350, 460 01  Liberec 1
9. Severočeská servisní a.s., IDDS: 22dxu68
sídlo: Pražská č.p. 150/34, Liberec II-Nové Město, 460 01  Liberec 1
10. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1
11. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IDDS: r986i9w
sídlo: Souběžná č.p. 2349/7, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
12. TELSPO spol. s r.o., IDDS: cm48jg6
sídlo: Zhořelecká č.p. 739/10, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1

13. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 Praha 13

14. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076908x | Petr Vitvar
load