Archiv oznámení

Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru územního a strategického plánování

Den vyvěšení:6.1.2023
Den sejmutí:23.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka jmenováním do funkce

vedoucí odboru územního a strategického plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území statutárního správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem – lustračním zákonem (vedoucí úředník se bude muset v zákonné lhůtě prokázat negativním lustračním osvědčením).

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

· adekvátní vzdělání, nejlépe v oblasti územního plánování, architektury, veřejné správy výstavby atd.);

· dlouholeté (min. 5 let) zkušenosti z oboru a úspěšně složená zkouška zvláštní odborné způsobilosti;  

· velmi dobrá orientace v prostředí (především v legislativě) výkonu územně plánovacích činností v úřadě obce s rozšířenou působností;

· orientace či zkušenosti v oblastech souvisejících s územně plánovací činností výhodou (např. agendy stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy atd.);

· zkušenosti s týmovou spoluprací; schopnost řídit menší kolektiv;

· velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnosti vč. schopnosti veřejného vystupování (orgány obcí, veřejná projednávání atd.).

Nabízíme:

· perspektivní zaměstnání;

· odpovídající platové podmínky (na dotaz) a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na stravování; pět dní sociálně zdravotního volna; příspěvek na penzijní pojištění);

· pružnou pracovní dobu; pět týdnů dovolené;

· možnost získání obecního bytu.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

· jméno, příjmení a titul;

· datum a místo narození;

· státní příslušnost;

· místo trvalého pobytu;

· korespondenční adresa;

· telefonní číslo;

· číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);

· datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

  • strukturovaný životopis s důrazem na osobní zkušenosti z oboru
  • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
  • lustrační osvědčení
  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii
  • písemnou představu o poslání a vlastním vedení odboru (max. 2 strany A4).

Popis vykonávané práce:

Vedoucí odboru územního a strategického plánování je v pozici vedoucího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., který je zodpovědný za řízení menšího odboru s významnými kompetencemi. V jeho funkční příslušnosti je výkon správních činností, zejména na těchto úsecích:

· územní plánování vč. pořizování územně plánovací dokumentace v rámci úřadu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou;

· strategické plánování a tvorba a aktualizace koncepčních rozvojových dokumentů města (strategický plán města, akční plán atd.)

Od vedoucího odboru se očekává nejen koordinace činností jednotlivých pracovníků odboru, ale také schopnost aktivního výkonu na úseku pořizování územně plánovací dokumentace.   

Platové zařazení: do platové třídy 12, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 23. 1. 2023 do 11.00 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

· osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu)

· osobně na Organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232, 235, 236)

· odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

· na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací:

Informace k pracovní náplni jsou k dispozici u tajemníka magistrátu JUDr. Marka Řeháčka na rehacek@mestojablonec.cz; informace k výběrovému řízení poskytne Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení magistrátu města na (krausova@mestojablonec.cz).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076908x | Petr Vitvar
load